Nädip hakyky erkek bolmaly?

Disclaimer ⚠️: Bellik mowzukda siziň şahsy düşünjelerňize, pikirleriňize garşy pikirleriň bolmagy ähtimal! Öňünden duýdyrmady diýmäň we bu pikirler awtoryň şahsy pikirleri bolup hakykat bolmaga dalaşgärlik etmeýär we bu mowzukdan aljak täsirlenmeleriňize we kararlaryňyza awtor jogapkär däl! Nädip hakyky erkek bolmaly? Bellik 2: ⚠️ bu tema diňe erkekler üçin, 18 ýaşdan kiçilere we gyzlara, zenanlara aýallara (umuman femine jandarlara) okamak gadagan! ❌ Salam erkekligiň nämedigne düşünmeýän mikrotestasteronuslar we estrogenuslar. Nädip erkek we hakyky maşgalanyň kakasynyň nähili…

Nädip hakyky erkek bolmaly?

Geñ galdyryjy maglumatlar

1.Eger adamyn gözi bir kamera bolsady onda 576 mega piksel bolardy. 2.Çalt gaharlanyan adamlar köpsi gaharly däl streslidir. 3.Dünýäde adamlaryñ sanyndan towuklaryñ sany köpdür. 4.Ýylanlaryñ eşdijilik ukyby ýokdyr. 5.Balykgulagyñ 25.000- e golaý dişi bolýar. 6.Eger 3 minutlyk sowuk duşa girseñiz onda 40 kalori ýakarsyñyz. 7.Ýangyn söndüriji enjamy kimiñ oýlap tapany belli däl. Sebäbi patenti ýangynda ýok bolupdyr. 8.Eger myşsañyz (pres) güýçli derejede agyrýan bolsa onda; nemli palatensany mikrawolnowkada 30 sekuntlap gyzdyryñ. Soñra agyrýan myşsañyza ýapyñ.…

Är-aýal gatnaşygyndaky çaprazlyk döwürleri

Är-aýal gatnaşyklarynda esasan hem iki döwürde ýiti çaprazlygyň ýüze çykýandygy mälimdir. Onuň birinji döwründäkisine psihologiki, ikinji döwründäkisine seksual gatnaşykdaky çaprazlyk diýilýär. 1. Psihologiki çaprazlyk köplenç ýaş çatynjalaryň bilelikde ýaşap başlan ilkinji ýyllarynda ýüze çykýar. Ýaş juwanlaryň hüý-häsiýetleri, gündelik durmuş endikleri, edep-terbiýesi, pikir-garaýyşlary biri-biriniňkä çapraz gelýär. Durmuşykino ýaly diňe gowulykdyr, süýjülikdir, şadyýanlykdyr öýden ýaş çatynjalaryň öňünden her dürli näsazlyklar, päsgelçilikler, özara düşünişmezlikler, öýke-kineler, kemsitmeler çykyp başlaýar. Ozal eje-kakanyň aladasy bilen gurşalyp ýören ýaşlara, bir-biregiň diňe gowy…

Söýgi näme üçin gutarýar?

Hemmämizem ömrümizde bir gezegem bolsa söýgi diýlen zad-a, ýa-da halk dili bilen aýdylanda "yşk oduna" düşüp görendiris. Birine söz aýdandyrys, ýa-da bize aýdylandyr, ýa-da ikimizem bilsegem, biri-birimize aýtman, seredişip halap, ýa-da platoniki bolan daşyndan ony söýüp, guwanyp gezendiris. Köp kişi söýgi üçin gaty gaýgylanyp, aglap, hatda janyna hem kast edip bilýär. Söýgi barada şuwagta çenli örän köp zat ýazylyp, aýdyldy. Köpümiz käbir sitata sözlerine gabat gelýändiris bu babatda, meselem "bagt – söýülmekdir" , "söýgi –…

Söýgi näme üçin gutarýar?

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

– “Hem akyl ber, hem iliňden akyl al, Kitapdan däl gara ýerden nakyl al, Alan zadyň demiň bilen ýakyp al.” K.G. Aslynda programmist bolunýarmy ýa-da doga bitdimi? Iň gysga näçe wagtda programmist bolup bolar? Başyny hekaýa bilen başlap, onuň mysalynda programmist hünärine gadam basýan dostlarymyz üçin näme etmeli däl, näme etmegi maslahat berilýär ýaly soraglara garap geçeris. (Soraglaryň jogaplary “standart” däldir, ýa-da düzgün däl. Bu diňeje meniň 6-ýyllyk iş-tejribäme, başlangyçlary ýetişdirmekde tejribäme esaslanýan, gara ýerden…

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

Durnukly ösüş maksatlary

Iýun aýynda BAE-nyň ilçihanasynda BMG-nyň howanyň üýtgemegi konferensiýasyna (COP) bagyşlanan “ Dubaýdan Bakuwa barýan ýol: COP29 taýýarlyk ” atly ýygnak geçirildi. Bu ýerdäki ýaşlar howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri we bu işdäki ornuny işjeň ara alyp maslahatlaşdylar. Bu waka, Bakuwda boljak COP29-zy üstünlikli geçirmek üçin möhüm ädim boldy. Dubaýdan Bakuwa barýan ýol: COP29 taýýarlyk Şeýle hem, iýun aýynda Aşgabatda “ Täze DÖM ilçileriň ” (Durnukly ösüş maksatlar) wezipä geçiş dabarasy geçirildi. Durnukly ösüş maksatlary üçin…

Durnukly ösüş maksatlary

TÄsin Kitap

Bir kitaby okap hem aglap hem-de, gülüp görüpmidiniz..?!* Howa bu hakykat menin öz başymdan geçeni üçin siz bilen paýlaşmak isledim! Aslynda mende kitap okamak söýgüsi 6njy synpda wagtymdan başlapdy. Şol wagtdan bäri okan kitaplarymyn sanyny özüm hem bilemok hatdA ortaça galynlykdaky 1 kitaby añry gitse 2günde okap gutaryp bilýärdim, we şol wagty iñlis yazyjysy Jeyn Ostinin - "Jeyn EyrA" kitabyny okap birinji gezek kitap okap gorkup görüpdim, tä şol wakadan sonrA meni kitap okamakda hayran…

Mekdep kitaplarynda özgeriş

Ýaňy ýakynda başlangyç synplarda zähmet, sungat, aýdym dersleri boýunça hem aýratyn kitaplarynyň bardygyny bildim. Bu derslerden kitap bolmalydyram öýdemokdym. Aýdym kitabynyň ýarysy aýdym, ýarysy hem şol aýdymlaryň notalary. Aýdymyň aýdylşyny bilmeseň, notalaryny tanyş kompozitoryňa suratyny ugradyp sorap bolýar. 1990-njy ýyllaryň başynda başga harytlar bilen bir hatarda mekdep kitaplary hem gytlyk edip başlady. Käbir sapaklardan 2 adama bir kitap berilýärdi. Başda başda oglanlar zähmet otagyna, gyzlar tikin otagyna girip el hünäri öwredilerdi. Soň soňlar bolsa mugallym…

Mekdep kitaplarynda özgeriş

Gyz üçin häsiýetiňi üýtgetmek

Gyz üçin häsiýetiňi üýtgetmek näme bilýäňmi jigim, aýdyp bereýinmi? Gel otur, gürrüň bereýin, belki saňa-da sapak bolar, soň, men ýaly puşman bolmarsyň. Ýöne akyllyja bolup diňle, eliňi burnuňdan aýyr, hehehe. Obada zatda pejiň üstine kitir goýýandyrlar, elmydama pejiň üstinde durandyr. Çaý demlejek wagtyň ýa hamyr eden wagtlary gerek bolanda ana saňa taýyn gyzgyn suw. "McM, pejiň üstindäki kitiri getirsene balam, çaý demläýin." Wah mama jan, getireýin welin, tutar ýaly däla, sapam demirden muň, niresinden tutaýyn,…

1100 Gün

Geliñ siz bilen hyýal güýjümizi ulanalyñ. Bir ada hyýal etmegiñizi isleyan. Daş töweregini uç gyraksyz umman gaplap duran bir ada. "Hawa, hyýal etdim, indi?" Bu adada 1100 adam bar. Hyýal ediñ, bu adamlar dürli materiklerden bu yere getirilipdir. Şu wagt hemmesi yatyr, özlerine nämeler garaşyandyklaryndan habarsyz. Ynha adamlar bir-birden özüne gelşip başlayarlar. Her kim bir birine seredýär, emma nätanyş adamlar, nätanyş ýüzler, her kim hem bu yerde yeke özi, dosty, garyndaşy, tanyşlary yok. Şol sebapden…