Maglumat

Geñ galdyryjy maglumatlar

1.Eger adamyn gözi bir kamera bolsady onda 576 mega piksel bolardy. 2.Çalt gaharlanyan adamlar köpsi gaharly däl streslidir. 3.Dünýäde adamlaryñ sanyndan towuklaryñ sany köpdür. 4.Ýylanlaryñ eşdijilik ukyby ýokdyr. 5.Balykgulagyñ 25.000- e golaý dişi bolýar. 6.Eger 3 minutlyk sowuk duşa girseñiz onda 40 kalori ýakarsyñyz. 7.Ýangyn söndüriji enjamy kimiñ oýlap tapany belli däl. Sebäbi patenti ýangynda ýok bolupdyr. 8.Eger myşsañyz (pres) güýçli derejede agyrýan bolsa onda; nemli palatensany mikrawolnowkada 30 sekuntlap gyzdyryñ. Soñra agyrýan myşsañyza ýapyñ.…

Dünýä ýurtlary hakynda bilinmeýän maglumatlar

Fransuzlaryň iň ýatak halkdygyny näçämiz bilýäris? Ýa-da Braziliýaň her ýyl 2,164 müň tonna kofýa öndürýändigini? Bolýa, bulardan maňa näme diýýän bolsaňyz Gresiýalylaryň iň çilimkeş halkdygyndan habaryňyz barmy? Owganystandaky erkekler 43, 4 ýaşa ýetmegi arzuw etýär. Zimbabwedäki aýallara bolsa 43,6 ýaşa ýetmek ýetikdir. Ölüm-ýitimiň iň köp bolýan ýeri Owganystan. Ýenede iň köp çaga ölümleriniň bolýan ýeri hem Owganystan. Ýaponiýaň zenanlary bolsa Zimbabwe garanyňda iki esse köp ýyl ýaşamak isleýärler. (86 ýaş ýetik) Wenesuelalylar iň köp piwo…

Hany biraz pikirleniñ

1. Albert Einşteine haýsy döwletiň prezidenti bolmaklygy teklip edipdirler? 2. “Gara ölüm” diýip bilinýän ýokanç kesel 1347-1350-nji ýyllarda Ýewropa nireden aralaşýar we näçe göterim adam kesel zerarly ýogalýar? 3. Sezaryň belli sözleri (ýa sözlemimyka)? Sezaryň döwründäki pullaryň ýüzünde haýsy sözlem ýazylýardy? 4. “Güneş karoly” lakamyny alan karol kim? (biraz kömek edeýin, fransuz karol bolmaly). 5. Hindi ýazary Rabindranat Tagor “Täç Mahaly” nähili sözler bilen taryplapdyr? 6. Napolýon Bonapartyň ýatýan otagynda kimiň portreti bardy? Napolýonyň halaýan…

Bal arylary barada gyzykly maglumatlar

Bal arylar arylaryň we garynjalaryň garyndaşlary, Antarktidadan başga ähli yklymlarda ýaşaýarlar. Takmynan 21,000 görnüş we bal arylaryň 520 görnüşi bar. Belok we beýleki ýokumly maddalary almak üçin nektar we polen bilen iýmitlenýärler. Arylar ekosistemada möhüm rol oýnaýarlar, gül ösümliklerini tozanlaýarlar. Arylar hakda birnäçe gyzykly faktlar: - Arylar dünýäde iň köp tozanlaýan mör-möjeklerdir. Şonuň üçin arylar azyk ekinlerini tozanlamakda örän möhümdir. Iýýän iýmitimiziň üçden birinden gowragy arylar bilen tozanlanýar -Arylar keteklerde ýa-da koloniýalarda ýaşaýarlar. Şa aýal…

Bal arylary barada gyzykly maglumatlar

Hany biraz pikirleniň: jogaplar

Jogaplar: https://makalam.com/hany-biraz-pikirlenin-137/ 1. Ysraýyl döwletiniň prezidenti bolmaklyk teklip edilýär. 2. Aziýadan aralaşýar we dünýä adamlarynyň 3/1 %-ni öldürýär. Ýewropanyň adam sany 1347-nji ýyldan öňki ýagdaýa gelýänça 400 ýyl gerek bolupdyr. 3. Belli sözi: Geldim, Gördüm, Ýeňdim. Pullarynyň ýüzünde bolsa “Ölümsiz diktator” diýen ýazgy bolupdyr. 4. fransuz karoly Louse IV (Güneş karoly). 5. “Soňsuzlugyň ýüzündäki gözýaşyň damjasy”. 6. Da Winçiniň çeken portreti asylgy durupdyr: Mona Lisa. Halaýan pionisti Beethoven bolupdyr. 7. “II jahan urşy” atly kitaby.…

Klawişleri ulanmak

Ctrl + A Hemme maglumatlary garalap bir wagtda bellige almak. Ctrl + S Maglumaty kompýuteriň ýadynda saklatmak (sohranit) Ctrl + C Bellenen nusgasyny göçürmek (Kopirowat) Ctrl + V Güçürlen nusgany ýerleşdirmek,oturtmak. (wstawit) Ctrl + N Açyk duran papkany 2-nji gezek açmak.Word-da işlenende täze sahypa açýar. Ctrl + W Ýatda saklatmak (sohranit) Ctrl + Z Edilen işi 1 ädim yza gaýtarmak. (Otmena) Ctrl + X Bellenen nusgasyny kesip,goparyp almak. (gaýçy) Ctrl + B Word-da hatlary goýy…

Himiki birleşme barada hemme adamlaryň bilmeli 3 hakykaty

Himiki birleşme barada hemme adamlaryň bilmeli 3 hakykaty Himiki birleşme sözü, negatiw many bilen berk baglanyşdyrylan söz bolup durýar. Şeýle-de bolsa, töweregňize hat-da özüňize seredip, himiki birleşmeleri görmemezlik mümkin däl. Adamlar himiki birleşmeleri “örän zyýanly” diýip hasaplaýandyklary sebäpli, geň jedellere gabat gelmegimiz geň däl. Şeýle bolansoň her kimiň himiki birleşmeler barada bilmeli 5 faktyny seredeliň. Ahyryna çenli okap düşünmäge synanşalyň. Fakt 1: Hemme zat himiki birleşmelerden düzülen Her nähili hem gulaga aňsat ýaly gelsede bolsa…

SOSIAL ULGAMDA ÝALŇYŞ ÝAZMAK MODAMY ?

Ene dilimizi ýatdan çykarmazlyk ähmiýetli meseleleriň biri bolup durýar we bu barada alada etmek üçin örän köp sebäp bar bolsa gerek. Sosial ulgamda agza sanlarynyň köplügine garamazdan, ýönekeý sözleri ýazmany bilmeýän adamlaryň känligi meni haýran galdyrýar. Bu ulgamda döredilen sahypalary bir - birden açyp gözden geçiren wagtyň, sözleriň edebi dilde ýazylmagyndan-a geçdim welin, iň bolmanda "haýsy hem bolsa bir temany bir dilde ýazsalardy" diýýärsiň. Tekstiň başy türkmen dilinde, arasynda rus ýa-da beýleki diller ulanylýar we…

SOSIAL ULGAMDA ÝALŇYŞ ÝAZMAK MODAMY ?