Teswirler (7)

Ýüklenýär...
User Avatar

çopan oglanjyk

Dünýä ýurtlary hakynda bilinmeýän maglumatlar

3 minut alar

Fransuzlaryň iň ýatak halkdygyny näçämiz bilýäris? Ýa-da Braziliýaň her ýyl 2,164 müň tonna kofýa öndürýändigini? Bolýa, bulardan maňa näme diýýän bolsaňyz Gresiýalylaryň iň çilimkeş halkdygyndan habaryňyz barmy? 

 Owganystandaky erkekler 43, 4 ýaşa ýetmegi arzuw etýär. Zimbabwedäki aýallara bolsa 43,6 ýaşa ýetmek ýetikdir. 

 Ölüm-ýitimiň iň köp bolýan ýeri Owganystan. Ýenede iň köp çaga ölümleriniň bolýan ýeri hem Owganystan. 

 Ýaponiýaň zenanlary bolsa Zimbabwe garanyňda iki esse köp ýyl ýaşamak isleýärler. (86 ýaş ýetik) 

 Wenesuelalylar iň köp piwo tüketýän halk bolup çykdy. Adam başyna ýylda 83 litr piwo tüketilýär. 

Türkler, wagtlaryny iýmäge sarp etýän ýeketäk halk. Bir türk, bir günüň dowamynda 162 minudyny iýmek-içmege sarp etýär. 

 Braziliýalylar her ýyl 2,164 müň tonna kofýa öndürýär. (Iň köp kofýa öndürýänler hem şolar) Amerikalylar bolsa iň köp kofýa içýän halk. 

 Hytaý ýylda 1,166 müň tonna çaý öndürýär. (Iň köp çan öndürýänler hem şolar) Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsa çaý tüketmekde 6 ýerde. 
Iş zolagynda iň köp işgäri bolan ýer Cayman Adalary. Ada raýatynyň 67%-sy işleýär. 

 Kanadada her 100 adama 94 komputer düşýär. 

 Birleşen Arap Emirlikleriniň her 100 raýatynyň 176 öýjükli telefony bar. 

 Islandiýa iň köp gazet satan ýurt. Raýatynyň 1000-den 821-si gazet okaýar. 

 Kuba, bilime iň köp çykdajy etýän ýurt. 

 Iň abraýly 15 Uniwersitet Angliýada ýa-da ABŞ-dyr. Bularyň arasynda Cambridge, Oxford, College London, Imperial College London Uniwersitetleri bar.

 Hytaý 1.3 milýard raýaty bilen iň köp ilata eýe. Hindistanam Hytaýdan yza galasy gelenok. 1.1 milýardlyk ilaty bilen Hytaýyň yzýandan gelýär. 

 ABŞ, iň uly ykdysadyýete (ekonomika) eýe. Ýaponiýa bolsa ikinji ýerde. 

 Hytaý iň köp altyn öndürýän ýurt. Ýylda 270 tonna! 

 Human Development Index’e görä Islandiýa, ýaşaýyş derejesi iň ýokary bolan ýurt. 

Hindistan, ýylda 32719 jenaýaty bilen dünýä rekordyny döwdi. Russiýa bolsa ikinji ýerde.

Egerde Hytaýda ölseňiz jesediňiz ýakylar. Sebäbi hytaýda ýer galmandygy üçin jesetler hökman ýakylaýmaly. 

1518-nji ýylda Fransiýada bir tans epidemiýasy bardy. Şol döwürde ençeme kişi ölýänçä durman tans etdi. 

 Türkiýe we Ýaponiýa Dünýäde resmi dinini ykrar etmedik döwletlerdir. 

 Hindistanda 44 million çaga işgär bar. 

ABŞ-nyň, BMG-na 1 milliard dollardan gowrak bergisi bar. 

 Dubaýdaky Burj-Halifa binasy şeýle bir beýik welin, Gün dogmagyna we batmagyna iki sapar tomaşa edip bilersiňiz. Burj Halifa örän uzyn welin, depesinden dünýäniň togolakdygyna hem göz ýetirersiňiz. Gün dogup başlanda göni lift bilen iň aşaky gata gelseňiz, aslynda entäk daşaryň garaňkydygyny, günüň dogmadygyny görersiňiz. 

 Kaliforniýada "Hug Me" diýip ýazylgy Kola mehanizmlary bardyr. Gujaklasaňyz mugt kola berer.

 Hytaýa 2030-nji ýyla çenli 3 uly Sunamiň gelmegine we 700 million ynsanyň ölmegine garaşylýar. 

Israýyl zenanlaryna gulluk etdirýän ýeketäk döwletdir. Ýaşy 18 dolan zenanlar gulluga çagyrylýar. Zenanlar üçin iki ýyl, erkekler üçin 3 ýyllyk gulluk. 

 Angliýada bir zenanyň ortaça 19 aýakgaby bar. Olaryň bolsa bary ýogy 7 sini ulanýarlar. 

 Müsür Piramidalarynyň içinde süýt zaýalanman durup, öz-özi gatyga öwrülýär we ýakyp barýan yssyda Piramida giren üşär. 

 Iňlis polisiýalary, bolup biläýjek bir awariýada çagalary köşeşdirmek üçin 
awtoulaglarynda gurjak aýy saklaýarlar. 

Dünýäde Koka-Kola satylmaýan diňe iki ýurt bar: Demirgazyk Koreýa we Kuba. 

 Türkiýe adam başyna Alkogol tüketmekde Dünýäde 3-nji orunda durýar. Çilim çekmek boýunça hem Dünýäde 11-nji ýeri eýeleýär. 
Okanynyz ucin minnetdar!

227 |
|