Mazmun Syýasaty

Makalam.com-da maksadymyz türkmen ýazyjylary, okyjylary we mazmun döredijileri üçin pikirlerini, hekaýalaryny we bilimlerini paýlaşmak üçin platforma üpjün etmekdir. Platformamyzyň bitewiligini saklamak üçin aşakdaky mazmun syýasatyny döretdik:


Sylanyşyk

  • Makalam.com-da sylanyşykly we konstruktiw diskussiýalar alyp barmaga höweslendirýäris. Başgalaryna hoşniýetlilik bilen ýüzleniň, pikirler tapawutly bolsa-da, duýgudaşlyk we hormat görkeziň.
  • Ýigrenç sözlerini ulanýan, diskriminasiýa edýän, azar berýän, adamlara ýa-da toparlara garşy zorlugy öňe sürýän mazmun düýbünden gadagandyr.

Özboluşlylyk we göçürme

Makalam.com-da ýerleşdirilen ähli mazmun özboluşly bolmaly ýa-da asyl çeşme bilen baglanyşdyrylan bolmaly. Başgasyna degişli mazmuny rugsatsyz göçürmek gadagan.

Intellektual eýeçilik

Intellektual eýeçilik hukuklaryna hormat goýuň. Awtorlyk hukuklaryny, söwda belliklerini, patentleri, söwda syrlaryny ýa-da başgalaryň eýeçilik hukuklaryny bozýan mazmuny goýmaň.

Ýalaňaçlyk, ulular üçin niýetlenen mazmun we aç-açan materiallar

Aç-açan jynsy materiallary, ýalaňaçlygy ýa-da pornografiýany öz içine alýan mazmun düýbünden gadagandyr. Bu jynsy taýdan açyk tekst, suratlar, wideolar ýa-da ulularyň mazmunynyň başga görnüşlerini-de öz içine alýar.

Zorluk we zyýan bermek

Zorlugy, özüňe zyýan ýetirmegi, öz janyňa kast etmegi ýa-da başgalara zyýan ýetirmegi höweslendirýän ýa-da öjükdirýän mazmun düýbünden gadagan edilýär. Bu howplar, grafiki şekilleri ýa-da zorlukly hereketleriň beýanyny hem öz içine alýar.

Bikanun işler

Bikanun işleri höweslendirýän ýa-da öňe sürýän mazmun, şol sanda neşe serişdelerini ulanmak, zorluk, kezzapçylyk ýa-da jenaýatçylykly hereketleriň islendik görnüşini we beýlekileri hem öz içine alýar.

Şahsy maglumatlar we gizlinlik

Başgalar hakda aç-açan razyçylygy bolmazdan şahsy ýa-da gizlin maglumatlary goýmaň. Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine hormat goýuň we kimdir biriniň abadançylygyna howp abandyryp biljek maglumatlary paýlaşmakdan saklanyň.

Kanunlary, düzgünnamalary we hökümet syýasatlaryny berjaý etmek

Makalam.com ulanyjylary ähli ulanylýan ýerli we halkara kanunlary, düzgünleri we hökümet syýasatlaryny berjaý etmäge borçludyr.

Çenden aşa mahabat

  • Esasan mahabat hökmünde hyzmat edýän ýa-da okyjylara peýda bermezden, belli bir önümler, hyzmatlar ýa-da kompaniýalar üçin çenden aşa mahabaty öz içine alýan mazmun Makalam.com-da düýbünden gadagandyr.
  • Manyly maglumat bermezden belli bir markany, esaslandyryjyny ýa-da önümlerini aşa öwýän ýa-da aşa makullaýan makalalar, mazmun syýasatymyzy bozýar diýip hasaplanýar.

Düzgünleri bozýanlary habar bermek

Mazmun syýasatymyzy bozýan islendik mazmuna duşsaňyz, "Habarlaşyň" düwmesini ulanyp derrew habar bermegiňizi haýyş edýäris. Hatlary gözden geçireris we zerur bolanda degişli çäreleri göreris.


Mazmun syýasatynyň bozulmagy, haýsy düzgünleriň bozulanlygyna we ýygylygyna baglylykda mazmunyň pozulmagyna, duýduryşlara, wagtlaýyn togtadylmagyna ýa-da hasabyň hemişelik ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Makalam Topary bolup, jemgyýetimiziň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmek üçin bu mazmun syýasatyny üýtgetmek ýa-da täzelemek hukugymyz bardyr.