Gizlinlik Syýasaty

Makalam üçin gizlinlik syýasaty ("biz" ýa-da "biziň") gizlinligiňizi goramagy maksat edinýär. Bu gizlinlik syýasaty ("Syýasat"), Makalam ("Makalam") web sahypamyza gireniňizde ýa-da ulananyňyzda şahsy maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýandygymyzy, ulanýandygymyzy we paýlaşýandygymyzy düşündirýär. Makalam-a girmek ýa-da ulanmak bilen, şu Syýasatda görkezilişi ýaly şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamaga, ulanmaga we paýlaşmaga razylaşýarsyňyz. Syýasatymyz we amallarymyz bilen ylalaşmasaňyz, Makalamy ulanmaň.


Ýygnaýan şahsy maglumatlarymyz

Siz hakda aşakdaky şahsy maglumatlary ýygnap bileris: Bize berýän maglumatlaryňyz: Adyňyz, familiýaňyz, e-poçta salgyňyz we hünäriňiz ýaly gönüden-göni bize berýän şahsy maglumatlaryňyzy ýygnap bileris. Awtomatiki usulda ýygnaýan maglumatlarymyz: Makalam-a gireniňizde ýa-da ulananyňyzda, IP adresiňiz, enjamyňyzyň görnüşi, brauzer görnüşi, operasion ulgamy, ýerleşýän ýeriňiz we Makalam ulanyşyňyz baradaky maglumatlary awtomatiki usulda ýygnap bileris.

Şahsy maglumatlaryňyzy nähili ulanýarys

Şahsy maglumatlaryňyzy aşakdaky maksatlar üçin ulanyp bileris:

  • Makalamy gowulaşdyrmak üçin: Makalamy dolandyrmak, goldamak we kämilleşdirmek, şeýle hem müşderi goldawyny bermek üçin şahsy maglumatlaryňyzy ulanyp bileris.
  • Marketing we ylmy iş maksatlary üçin: Marketing we mahabat aragatnaşyklaryny ibermek ýa-da bazar gözlegleri we analitikalary geçirmek üçin şahsy maglumatlaryňyzy ulanyp bileris.
  • Hukuk borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin: Şahsy maglumatlaryňyzy kanuny borçnamalary ýerine ýetirmek üçin ulanyp bileris, mysal üçin çagyryşlara ýa-da hukuk goraýjy edaralaryň haýyşlaryna jogap bermek.

Şahsy maglumatlaryňyzy paýlaşmak

Şahsy maglumatlaryňyzy aşakdaky taraplar bilen paýlaşyp bileris:

  • Hyzmat üpjün edijiler: Şahsy maglumatlaryňyzy Makalamyň işlemegine, hyzmat edilmegine we gowulaşmagyna kömek edýän üçünji tarap hyzmat üpjün edijileri bilen paýlaşyp bileris.
  • Hukuk edaralary: Kanun bilen talap edilse ýa-da Makalamyň, ulanyjylarymyzyň ýa-da halk köpçüliginiň hukuklaryny, emlägini ýa-da howpsuzlygyny goramagyň zerurdygyna ynanýan bolsak, şahsy maglumatlaryňyzy hukuk edaralary bilen paýlaşyp bileris.

Siziň hukuklaryňyz

Şahsy maglumatlaryňyza degişlilikde aşakdaky hukuklaryňyz bar:

  • Girmek hukugy: Şahsy maglumatlaryňyzyň göçürmesini soramaga hakyňyz bar.
  • Düzediş hukugy: Şahsy maglumatlaryňyzdaky ýalňyşlyklary düzetmegimizi talap etmäge hakyňyz bar.
  • Pozmak hukugy: Şahsy maglumatlaryňyzy käbir ýagdaýlarda pozmagymyzy talap etmäge hakyňyz bar.

Maglumatlaryň saklanmagy

Ýygnalan maksatlary ýerine ýetirmek üçin ýa-da kanun tarapyndan talap edilýänçä şahsy maglumatlaryňyzy saklarys.

Maglumat howpsuzlygy

Şahsy maglumatlaryňyzy rugsatsyz girmekden, nädogry ulanmakdan ýa-da üýtgetmekden goramak üçin degişli tehniki we guramaçylyk çärelerini amala aşyrdyk.

Kukiler we beýleki yzarlaýyş tehnologiýalary

Makalam ulananyňyzda siz hakda maglumat ýygnamak we saklamak üçin kukileri we beýleki yzarlaýyş tehnologiýalaryny ulanyp bileris. Kukiler, web sahypalaryna we ykjam programmalara islegleriňizi we sazlamalaryňyzy ýada salmak üçin enjamyňyzda saklanýan kiçijik maglumat bölegidir. Sessiýa kukilerini we dowamly kukileri ulanyp bileris.

Bu syýasata üýtgeşmeler

Şahsy maglumat amallarymyzdaky üýtgeşmeleri görkezmek üçin wagtal-wagtal bu syýasaty täzeläp bileris. Şahsy maglumat amallarymyz barada iň soňky maglumat üçin Syýasaty wagtal-wagtal gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

Biz bilen habarlaşyň

Şahsy maglumat amallarymyz bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, [email protected] adresine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.