Şert we düzgünler

Makalam-yň şertleri barada okaň. Soragyňyz barmy? Biz bilen habarlaşyp bilersiňiz, size kömek ederis.


Bu şertler ("Şertler") Makalam web sahypasyny ("Makalam") ulanmagyňyzy dolandyrýar, şonuň üçin biraz üns beriň. Makalama girmek ýa-da ulanmak bilen, bu şertlere boýun bolmaga razy bolýarsyňyz. Bu şertlere razy däl bolsaňyz, Makalam-y ulanmaň.

Makalamyň ulanylyşy

  • Makalam şahsy, täjirçilik däl maksatlar üçin niýetlenendir.
  • Makalamyň ýa-da Makalamdaky mazmuny Makalamyň ýazmaça razyçylygy bolmazdan täjirçilik maksatly ulanyp bilmersiňiz.
  • Makalamy zaýalap, öçürip, ýükläp, zaýalap ýa-da beýleki taraplaryň Makalamdan peýdalanmagyna we lezzet almagyna päsgel berjek görnüşde ulanyp bilmersiňiz.
  • Parol gazyp almak ýa-da başga usullar bilen Makalamyň haýsydyr bir bölegine, beýleki hasaplara, kompýuter ulgamlaryna ýa-da Makalam bilen baglanyşykly torlara ýa-da Makalamyň islendik bölegine rugsatsyz girmäge synanyşyp bilmersiňiz. Makalam ýa-da onuň mazmunyna girmek üçin robotlary, spaýderlary ýa-da awtonom okyjylary goşmak bilen haýsydyr bir awtomatlaşdyrylan serişdäni ulanyp bilmersiňiz.

Makalam-yň içindäkiler

Makalam we mazmuny awtorlyk hukugy kanunlary bilen goralýar. Makalamyň ýazmaça razyçylygy bolmazdan, Makalamyň içindäkiler köpeltmek, paýlamak, neşir etmek, görkezmek, üýtgetmek ýa-da döredijilik eserlerini döretmek gadagan. Makalamdaky ähli mazmun, şol sanda tekst, suratlar, grafika we programma üpjünçiligi, Makalamyň ýa-da onuň ygtyýarnamalarynyň eýeçiligi bolup, awtorlyk hukugy we beýleki intellektual eýeçilik kanunlary bilen goralýar. Makalamdaky mazmuny birugsat ulanmak awtorlyk hukugyny, söwda belligini we beýleki kanunlary bozup biler.

Ulanyjy tarapyndan döredilen mazmun

Makalam ulanyjylara teswir, syn we beýleki mazmun goýmaga rugsat berip biler. Makalam ulanyjy tarapyndan döredilen mazmun üçin jogapkärçilik çekmeýär. Bikanun, haýbat atýan, azar berýän, töhmetçilikli, biabraý ýa-da başgalaryň intellektual eýeçilik hukuklaryny bozýan mazmun goýup bilmersiňiz. Makalam, bu şertleri bozýan ulanyjy tarapyndan döredilen mazmuny aýyrmak hukugyny özünde saklaýar. Makalamda mazmun ýerleşdirmek bilen, Makalama mazmunyňyzy dünýäde ulanmak, köpeltmek, üýtgetmek, uýgunlaşdyrmak, neşir etmek, terjime etmek, döredijilik eserlerini döretmek, ýaýratmak we görkezmek üçin hemişelik, aýratyn däl, roýalsyz we doly ygtyýarlyk hukugyny berýärsiňiz. Bu ygtyýarnamany bermäge hukugyňyzyň bardygyny we mazmunyňyzyň üçünji taraplaryň hukuklaryny bozmaýandygyny görkezýärsiňiz we kepil geçýärsiňiz.

Maglumatlary gaýtadan işlemek

Makalama girmek ýa-da ulanmak bilen, Makalamyň Gizlinlik Syýasatyna laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamaga, ulanmaga we gaýtadan işlemäge razylyk berýärsiňiz. Makalam şahsy maglumatlaryňyzy Makalam-y gowulaşdyrmak, marketing we gözleg maksatlary üçin ulanyp biler. Şahsy maglumatlaryňyzyň gaýtadan işlenmegine garşy çykmaga we şahsy maglumatlaryňyzyň öçürilmegini talap etmäge hakyňyz bar. Hukuklaryňyz barada has giňişleýin maglumat üçin Makalamyň Gizlinlik Syýasatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar

Makalamda, Makalam tarapyndan dolandyrylmaýan beýleki web sahypalaryna baglanyşyk bolup biler. Makalam bu web sahypalarynyň mazmuny ýa-da gizlinlik syýasatlary üçin jogapkärçilik çekmeýär. Makalam arkaly girýän islendik üçünji tarap web sahypasynyň şertlerini we gizlinlik syýasatlaryny gözden geçiriň.

Kepilliklerden boýun gaçyrmak

Makalam we mazmuny "bolşy ýaly" we hiç hili kepilliksiz berilýär. Makalam, Makalamyň ýa-da mazmunynyň takyklygy, dolulygy, öz wagtynda, ygtybarlylygy ýa-da laýyklygy barada hiç hili kepillik bermeýär. Makalam, Makalamyň ýa-da mazmunynyň üznüksiz ýa-da ýalňyşsyz boljakdygyny kepillendirmeýär. Makalam hiç hili bökdençlikler ýa-da ýalňyşlyklar üçin jogapkärçilik çekmez we Makalam-y öz töwekgelçiligiňiz bilen ulanyň.

Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi

Makalam, Makalamyň ulanylmagy bilen baglanyşykly ýüze çykan islendik zyýan üçin jogapkärçilik çekmez, şol sanda göni, gytaklaýyn, tötänleýin, jeza beriji we netijede ýetirilen zyýanlar bilen çäklenmez. Makalamdaky mazmundaky ýalňyşlyklar ýa-da Makalamda berlen maglumatlara esaslanan hereketler üçin Makalam jogapkärçilik çekmez. Makalam, Makalamyň haýsydyr bir bökdençligi ýa-da şowsuzlygy üçin jogapkärçilik çekmez.

Öwezini dolmak

Makalamyň we onuň wekilleriniň we işgärleriniň haýsydyr bir talapdan zyýany zyýan çekip bilmeýär. Şol sanda Makalam ulanmagyňyz ýa-da başga biriniň hukuklaryny bozanlygyňyz sebäpli ýüze çykan meselelerde üçünji tarap tarapyndan tölenýän aklawçy töleglerini tölemäge razylyk berýärsiňiz.

Bu şertlere üýtgeşmeler

Makalam bu şertleri islän wagty üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar. Islendik üýtgetme ýerleşdirilenden soň derrew güýje girer. Bu şertlere girizilen üýtgeşmelerden soň Makalamyň dowamly ulanylmagy, täzeden seredilen şertleri kabul edenligiňizi aňladýar.

Beýlekiler

Bu sözler siziň bilen Makalamyň arasyndaky ähli şertnamany emele getirýär we dilden ýa-da ýazuwdan ýa-da häzirki zaman aragatnaşyk tehnologiýalary bilen aýdylan zatlaryň ornuny tutýar. Bu şertleriň haýsydyr bir düzgüni nädogry ýa-da ýerine ýetirilip bolmaýan bolsa, bu düzgün mümkin boldugyça iň ýokary derejede ýerine ýetiriler we galan düzgünler doly güýjini saklamaga dowam eder. Makalamyň bu şertleriň haýsydyr bir hukugyny ýa-da düzgünini ýerine ýetirmezligi ýa-da berjaý etmezligi sebäpli bu hukuk ýa-da düzgünlerden ýüz öwürip bilmersiňiz.