...

Adam Ata

@billionaire
çopan oglanjyk

Alma iymani halayaryn. Mashgalaly. Ayalynyñ ady: How Ene

Är-aýal gatnaşygyndaky çaprazlyk döwürleri

Är-aýal gatnaşyklarynda esasan hem iki döwürde ýiti çaprazlygyň ýüze çykýandygy mälimdir. Onuň birinji döwründäkisine psihologiki, ikinji döwründäkisine seksual gatnaşykdaky çaprazlyk diýilýär. 1. Psihologiki çaprazlyk köplenç ýaş çatynjalaryň bilelikde ýaşap başlan ilkinji ýyllarynda ýüze çykýar. Ýaş juwanlaryň hüý-häsiýetleri, gündelik durmuş endikleri, edep-terbiýesi, pikir-garaýyşlary biri-biriniňkä çapraz gelýär. Durmuşykino ýaly diňe gowulykdyr, süýjülikdir, şadyýanlykdyr öýden ýaş çatynjalaryň öňünden her dürli näsazlyklar, päsgelçilikler, özara düşünişmezlikler, öýke-kineler, kemsitmeler çykyp başlaýar. Ozal eje-kakanyň aladasy bilen gurşalyp ýören ýaşlara, bir-biregiň diňe gowy…

Klawişleri ulanmak

Ctrl + A Hemme maglumatlary garalap bir wagtda bellige almak. Ctrl + S Maglumaty kompýuteriň ýadynda saklatmak (sohranit) Ctrl + C Bellenen nusgasyny göçürmek (Kopirowat) Ctrl + V Güçürlen nusgany ýerleşdirmek,oturtmak. (wstawit) Ctrl + N Açyk duran papkany 2-nji gezek açmak.Word-da işlenende täze sahypa açýar. Ctrl + W Ýatda saklatmak (sohranit) Ctrl + Z Edilen işi 1 ädim yza gaýtarmak. (Otmena) Ctrl + X Bellenen nusgasyny kesip,goparyp almak. (gaýçy) Ctrl + B Word-da hatlary goýy…

Hany biraz pikirleniň: jogaplar

Jogaplar: https://makalam.com/hany-biraz-pikirlenin-137/ 1. Ysraýyl döwletiniň prezidenti bolmaklyk teklip edilýär. 2. Aziýadan aralaşýar we dünýä adamlarynyň 3/1 %-ni öldürýär. Ýewropanyň adam sany 1347-nji ýyldan öňki ýagdaýa gelýänça 400 ýyl gerek bolupdyr. 3. Belli sözi: Geldim, Gördüm, Ýeňdim. Pullarynyň ýüzünde bolsa “Ölümsiz diktator” diýen ýazgy bolupdyr. 4. fransuz karoly Louse IV (Güneş karoly). 5. “Soňsuzlugyň ýüzündäki gözýaşyň damjasy”. 6. Da Winçiniň çeken portreti asylgy durupdyr: Mona Lisa. Halaýan pionisti Beethoven bolupdyr. 7. “II jahan urşy” atly kitaby.…

Hany biraz pikirleniñ

1. Albert Einşteine haýsy döwletiň prezidenti bolmaklygy teklip edipdirler? 2. “Gara ölüm” diýip bilinýän ýokanç kesel 1347-1350-nji ýyllarda Ýewropa nireden aralaşýar we näçe göterim adam kesel zerarly ýogalýar? 3. Sezaryň belli sözleri (ýa sözlemimyka)? Sezaryň döwründäki pullaryň ýüzünde haýsy sözlem ýazylýardy? 4. “Güneş karoly” lakamyny alan karol kim? (biraz kömek edeýin, fransuz karol bolmaly). 5. Hindi ýazary Rabindranat Tagor “Täç Mahaly” nähili sözler bilen taryplapdyr? 6. Napolýon Bonapartyň ýatýan otagynda kimiň portreti bardy? Napolýonyň halaýan…

Geñ galdyryjy maglumatlar

1.Eger adamyn gözi bir kamera bolsady onda 576 mega piksel bolardy. 2.Çalt gaharlanyan adamlar köpsi gaharly däl streslidir. 3.Dünýäde adamlaryñ sanyndan towuklaryñ sany köpdür. 4.Ýylanlaryñ eşdijilik ukyby ýokdyr. 5.Balykgulagyñ 25.000- e golaý dişi bolýar. 6.Eger 3 minutlyk sowuk duşa girseñiz onda 40 kalori ýakarsyñyz. 7.Ýangyn söndüriji enjamy kimiñ oýlap tapany belli däl. Sebäbi patenti ýangynda ýok bolupdyr. 8.Eger myşsañyz (pres) güýçli derejede agyrýan bolsa onda; nemli palatensany mikrawolnowkada 30 sekuntlap gyzdyryñ. Soñra agyrýan myşsañyza ýapyñ.…

Dünýä ýurtlary hakynda bilinmeýän maglumatlar

Fransuzlaryň iň ýatak halkdygyny näçämiz bilýäris? Ýa-da Braziliýaň her ýyl 2,164 müň tonna kofýa öndürýändigini? Bolýa, bulardan maňa näme diýýän bolsaňyz Gresiýalylaryň iň çilimkeş halkdygyndan habaryňyz barmy? Owganystandaky erkekler 43, 4 ýaşa ýetmegi arzuw etýär. Zimbabwedäki aýallara bolsa 43,6 ýaşa ýetmek ýetikdir. Ölüm-ýitimiň iň köp bolýan ýeri Owganystan. Ýenede iň köp çaga ölümleriniň bolýan ýeri hem Owganystan. Ýaponiýaň zenanlary bolsa Zimbabwe garanyňda iki esse köp ýyl ýaşamak isleýärler. (86 ýaş ýetik) Wenesuelalylar iň köp piwo…

Esger

Wýetnam söweşinden soň bir amerikan esgeri öýüne gaýdyp barmanka maşgalasyna jañ edýär. “Eziz ejem we kakam. Öýe gaýdyp barmakçy bolyaryn ýöne sizden bir zat soramakçy ýagny Bir dostumy ýanym bilen alyp gaýtmak isleýärin. "Elbetde, oglum" diýip, maşgalasy aýdýar, "yöne bilmeli bir zadyňyz bar. Uruşda dostum agyr ýaralandy. Partlama netijesinde elini we aýagyny ýitirdi. Hiç kimi ýok. Men ony ýeke goýup bilemok Onuň hem biziň bilen ýaşamagyny isleýärin. Siz muña nähili garaýarsynyz?" “Oglum, bu gaty gynandyryjy…

Akylly garry

Sowuk gyş güni patyşa yanyna wezirini alyp öz halkyny görmek maksady bilen ýola çykýar. Bir ýabyñ kenarynda işläp oturan bir garry ýaşulyny görýär. Ol ýaşuly elindäki derileri suwa salyp ýençyärdi. Patyşa bu garry ýaşuly bilen salamlaşýar: "Salamunaleýkum eý piri pany". Garry:"Aleýkumsalam eý serdary jahan". Patyşa soraýar:"Altylarda näme etdiñ" Garry:"Alta altyny goşmasak otyz ikä ýetenok". Patyşa:"Gijelerine oýanmadyñmy" Garry:"Oýandyk ýöne illere ýarady". Patyşa gülüp:"Bir gaz ugratsam ütermisiñ" Garry:"özem sesini çykartman" Patyşa baş weziri bilen garrynyñ ýanyndan gaýtýarlar.…

Dýuna

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we planetalaryň birinde Spaýs atly güýçli narkotik önýär. Ol narkotiki ulanýan adam adatdan daşary bilgiç, ekstrasens bolýar. Şol planetaň ady Arakis we ol ýeriň ýaşaýjylary biziň Araplarymyzy ýatladýar. Dýuna roman meň gowy görýän kitaplarymyň hataryna girýär we bir näçe gezek okalan. Dogrysy kitaby näçe okasamda ondaky "zäheri" diňe ýaňy…

Belläp goýaýyn diýseñiz

Käbir ýoj-laryna dalaşgär hökmünde okuwa girmek ýa-da käbir edaralara işe girmek ücin gerekli resminamalaryň arasynda üç arkañyz barada ýa-da ýedi arkañyz barada maglumat soralýar. Käte munda kazyýet jogapkärçiligine çekilenmi diýen maglumat hem bolup bilýär. Şol ýerde hawa ýada ýok diýip jogap ýazgysyny girizmeli bolýar. Eger jenaýat jogäpkärçiligine çekilen bar bolsa näme? Her bir adam jezasyny çekeninden soñ iş kesilenlik daşary ýurtlarda aýrylýar hat-da ýurduñ dolandyryjy häkimiýet şahasynyñ agzasy hem bolup bilýar diýýän bolmagyñyz hem mümkin.…