Maşgala

Är-aýal gatnaşygyndaky çaprazlyk döwürleri

Är-aýal gatnaşyklarynda esasan hem iki döwürde ýiti çaprazlygyň ýüze çykýandygy mälimdir. Onuň birinji döwründäkisine psihologiki, ikinji döwründäkisine seksual gatnaşykdaky çaprazlyk diýilýär. 1. Psihologiki çaprazlyk köplenç ýaş çatynjalaryň bilelikde ýaşap başlan ilkinji ýyllarynda ýüze çykýar. Ýaş juwanlaryň hüý-häsiýetleri, gündelik durmuş endikleri, edep-terbiýesi, pikir-garaýyşlary biri-biriniňkä çapraz gelýär. Durmuşykino ýaly diňe gowulykdyr, süýjülikdir, şadyýanlykdyr öýden ýaş çatynjalaryň öňünden her dürli näsazlyklar, päsgelçilikler, özara düşünişmezlikler, öýke-kineler, kemsitmeler çykyp başlaýar. Ozal eje-kakanyň aladasy bilen gurşalyp ýören ýaşlara, bir-biregiň diňe gowy…

Söýgi we baglanyşyk stilleri.

Irki çagalykda ene-atalar bilen gatnaşyklarymyz bilen emele gelen baglanyş stilleri, ululykda gatnaşyklarymyza ep-esli derejede täsir edýär. Bu stillere düşünmek, söýginiň kynçylyklaryna öwrenmäge we has sagdyn baglanyşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Üç başlangyç baglanyşyk stili: Ynamly baglanyşyk: ynamly birikdirilen adamlar ýakynlar bilen özlerini rahat duýýarlar. Söýgülisine ynanýarlar, aç-açan aragatnaşyk saklaýarlar we goldaw berýärler. Gaçýan baglanyşyk: Bu stili bolan adamlar garaşsyzlygy ileri tutýarlar we köplenç ýakynlykdan gorkýarlar. Emosional zerurlyklary peseldip bilerler, uzak dowamly gatnaşyklardan çekinýärler we ýönekeý duşuşyklary…

Söýgi we baglanyşyk stilleri.

GAÝYN ENE BILEN GELNIŇ ARASYNDAKY DYNMAÝAN DAWA

Gaýyn ene bilen gelniň arasyndaky düşünişmezlik bütin dünýäde görülýän we gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýan bir hadysadyr. Özümizde hem şeýle ýagdaý bolup geçýän bolsa geñ görüp oturmaly däldir, sebäbi, bu ýagdaý durmuşyň bir hakykatyna öwrülendigine düşünmelidiris. Gaýyn ene bilen gelniň arasyndaky ilkinji düşünişmezligiň dört müň ýyl mundan ozal arheologiki gözlegleriň netijesinde ýüze çykandygyny we ol daşyň ýüzüne näçe müň kilometr uzaklykdaky ýan ýoldaşyna, öz ýagdaýyny şeýle setirleriň üsti bilen beýan edendigini, taryhçylar belläp geçýärler: “Gel,…

GAÝYN ENE BILEN GELNIŇ ARASYNDAKY DYNMAÝAN DAWA

Süňk hossarlarym

Birmahallar gaty gadym döwürlerde men çagadym we meniň ejem bardy. Indi seredip otyryn welin, ol gunler şeýle bir uzak görünýä, aslynda bu zatlar boldumyka beri, ýa-da bularyň hemmesi meniň hyýalbentligimiň netijesimika diýen pikir hem döreýär. Ana, onsoň çagalygym ejem bilen geçdi. Hany beýlekiler, kakaň, doganlaryň diýmekleri mümkin. Sebäbi eje we gyzy diýen maşgala bolmaýar. Olar hem bardy. Kakamyň kimdigini men ahyram doly tanaman galdym. Ol hemişe içgili we hemişe ukuda gezdi, soňam aradan çykdy. Doganlarynyň…

Süňk hossarlarym

Wajyp zat

Wajyp zat (hekaýa) Howa örän petiş bolansoň, daş-töwerekdäki ähli zatlar-baglardan başlap, ýol ugrunda pytrap ýatan süýji gaplaryna çenli bugarýan ýalydy. Şular ýaly howada diňe howa görä geýinmelidigine düşünmeýän ýedi-sekiz ýaşlaryndaky gyzjagaz galyň matadan tikilen köýnekde öýünden çykar. Onuň arka tarapyndan urýan ýalyn egnine ýetmän duran keltejik gara saçlaryny ikä bölüp geçýärdi. Şonda gyzjagazyň inçejik biliniň töweregine aýlanan iki sany gyzyl lentajyk öňe tarap uzalyp gidýärdi. Gyzjagazyň gulagy maşyn seslerine werdiş bolup gidensoň, ol uly ýola…

ORTA MAŞGALA

Oraz Türkde uludan toý etdi,gelni bilen İstanbula hem-de Ankaradaky tanyş garyndaşlaryna aýlandylar. Türkleriň aýdyşy ýaly Bal aýyny(edil ballymy dälmi ol nägümana) geçirdiler. Ýaş jübütler täze öýe göçen wagtlary hem öýlerinde myhman kem bolmady. Oraz içinden “Ohow bular bizi myhmançylyga çagyrmaly dälmaý? Gaýta tersine bize gelýärler, bolýa çemodan iýmelidir welin onam toýdaky hyzmat edenler iýse ýerine düşjek!” diýdi. Oraza toýdan öň we soň köp adamlar maslahat berdi; Tejendäki agasy Kerim; — ““ İnim heleýi başdan çagany…

SORAG

Adam pahyryň ömri gaty çalt geçýäni hakyky. Agam bilen bile ýylgyn tokaýlygyň içinde düýe bakýanymyz düýn ýaly welin indi seredip otursam öz çagalarymyň ýetişip öýli işikli bolanyna iki üç ýyl geçipdir. Çagalarymyň hem hersiniň özüçe üýtgeşijek häsiýetleri bar. Uly gyzym durmuşa çykmanka öýde ejesiniň diýenini etmän kän gaharyny getirendir. Elmydama ejesi ýa-da jigileri bilen kejeleşip ýörendir. Birdan nesibesi açyldy-da durmuşa çykdy gidiberdi. Soň çagalary bolansoň ejesine kän sag bolsun aýdyp jaň edendir “Indi seniň ýagdaýyňa…

Öý bikesi

Öý bikesi (hekaýa) Şäher örän uly tizlik bilen ýaşaýar. Edil giç oýanyp, şonuň öwezini dolmak isleýän ýaly, dynuwsyz hereketde bolýar. Häzir dagy eliň degenden işläp duran enjamlara-a çenli ulanyşa girdi, jemgyýetiň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Bular ýaly durmuş bilen köpler öwrenşip bilmänem alada galýarlar, aýratynam, eger olar obadan göçüp gelen ýa-da şähere durmuşa çykan bolaýsalar. Ogulboldy daýza kejigen wagty häzirlerem öwrenişmändigini aýdyp, ulaldyberýän bolmagam mümkin. Ýöne onuň şäherde doglan we sözüň doly manysyndaky şäherli gyzyna…

COCA-COLA KOMPANIÝASYNYŇ ÖŇKI CEO-SY BRAÝAN DAÝSONYŇ 30 SEKUNTLYK ÇYKYŞYNDAN DÜRDÄNELER.

Durmuşy bäş sany kiçijek topy oklap-gapmak oýny diýip göz öňüne getireliň. Bu topjagazlar: 1. Iş, 2. Maşgala, 3. Saglyk, 4. Dost-ýar, 5. Göwün. Siziň wezipäňiz olaryň hemişe howada bolmagyny gazanmakdan ybarat. Basym siz iş diýen topjagazyň rezinden ýasalandygyna, birden ony gaçyraýsaňyz hem onuň ýene ýokary göteriljekdigine göz ýetirersiňiz. Emma beýleki dört top - maşgala, saglyk, dost-ýar we göwün aýnadandyr. Eger siz olaryň haýsy hem bolsa birini gaçyraýsaňyz, çat açar, bir ýerjigi uçar, hatda kül-uşak bolmagy…