...
3Makalalary
5Halan makalalary

Serdaryn Pikirleri

@Serdaryn_Pikirleri

1 minut alar

Ýazylýan makaladyr-oýlanmalar görülýär, emma okalanok

Ýazylýan makaladyr-oýlanmalar görülýär, emma okalanok. Günümiziñ ähmiýetli temalarynyň biri - hemme zatdan ýadamak. Umuman, ýaşlaryñ arasynda köp duş gelýän bu waka, olaryň durmuşyna erbet täsir edýändigi hemmämize mälim. Bilmedim, näme üçin beýle! Sebäbini bilýän barmy? Okamakdan ýadaýan nesil köpelýär. Hemme zatdan çalt ýadalýan bir döwürde ýaşaýarys. Maksatsyzlyk. Maksadyñyz bolmasa hiç bir zatdan lezzet alyp bolmaýar. Gynansagam, häzirki döwürde grip kimin azalmaýan dertleriñ biri - maksatsyz ýaşamagy endik edinmek bolup durýar. Bu endik adamy bütinleý gurşap,…

1 minut alar

Häzirki moda görümsizlik

Görümsizlik zamanamyzyň modasy we ýaşlaryň arzyly pişesine öwrüldi. Öňler batyrgaýlyk, gaýratlylyk we asyllylyk bilen öwünýän ýaşlar, indi iş oňarmazlyk, haýasyzlyk we gopbamlylyk bilen has öňe çykmagy maksat edinýärler. Zamananyň hassalygyna uçran bu bendelere derman tapylarmyka! Bu juwanlara soňky döwürde gaty köp duş gelýäris we bu san gün saýyn artýar. Bir-birinden galýan ýaly, öz aralarynda ýaryşmaklary bir ýaňa dursun, onam ile paş etmek üçin alada galmaklary näme diýsene! Bu ýaryş kime gerek we näme üçin edilýär?…

1 minut alar

Ýazmak

Ýazmagyň syry biziň içki dünýämizde bolup geçýän hadysalara, ol hadysalary ýürekden duýup bilşimize baglydyr. Ony gepletmek, oňa geň düşünjeleri ýazdyrmak, hadysalary ýekän-ýekän gözden geçirmegimize, esasanam, täsin pikirlerimize, parhly dünýä garaýşymyza we beýlekileriňkä meňzeş bolmaýan ideýalarymyzyň bollugyna hem baglydyr. Ajaýyp setirleri, iliňkä meňzeş bolmaýan pikirleri döretmegiň usullaryndan biri bolsa empatiýadyr. Empatiýa – ýazmagyň syryny paş edýän gymmatly açardyr. Empatiýa arkaly islendik obrazy, hekaýany we hyýaly gahrymany döretmek mümkindir. Ýazmak üçin bir zatlardan başlamak hökman gerek. Ol…