Kär

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

– “Hem akyl ber, hem iliňden akyl al, Kitapdan däl gara ýerden nakyl al, Alan zadyň demiň bilen ýakyp al.” K.G. Aslynda programmist bolunýarmy ýa-da doga bitdimi? Iň gysga näçe wagtda programmist bolup bolar? Başyny hekaýa bilen başlap, onuň mysalynda programmist hünärine gadam basýan dostlarymyz üçin näme etmeli däl, näme etmegi maslahat berilýär ýaly soraglara garap geçeris. (Soraglaryň jogaplary “standart” däldir, ýa-da düzgün däl. Bu diňeje meniň 6-ýyllyk iş-tejribäme, başlangyçlary ýetişdirmekde tejribäme esaslanýan, gara ýerden…

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

"DÄLI" boluň, emma "KOMPÝUTERŞIK" bolmaň ...

Salam, hormatly Makalam platformasynyň agzalary, Bu meniň bu platformada ilkinji makalam. Bu makalada üstünde durmak isleýän mowzuklarym bolsa "DÄLILIK" (gowy manyda), "KOMPÝUTERŞIKLER" , "KÖPHÜNÄRLIER" we gysgaça entek özüni gözläp tapmadyklar. Sorasaňyz, bularyň biri-birine degýän ýeri näme ? Bulary bir ýerde jemleýän zatlar barada däl de, geliň bulary biri-birinden aýyrýan zatlar barada gürrüň açalyň. Söýýän işiňi et, edýän işiňi söý ... Hünäriňi dogry saýalamak Mežnunyň Leýliniň däli aşygy bolşy ýaly, sizem ömrüňiz ötýänçä işiňizi söýüp onuň…

"DÄLI" boluň, emma "KOMPÝUTERŞIK" bolmaň ...

Nädip programmist bolýarlar? Näme üçin? (Bölüm II)

1-nji bölüm: https://makalam.com/nadip-programmist-bolyarlar-ya-doga-bitdimi-962 Bu makala ýöneje pikir ýöretmeler toplumy diýsek dogry bolar, belki bir-ki adama peýdaly bolar. Teklipler üçin sagbolsunlar! Türkmen dilinde ýalňyşlar bolup biler, ilkinji ýazmak tejribäm! Dowam. Aslynda makaladaky Maksadyň şu programmirleme diýen zada girmegine düýp näme sebäp boldy? Köp zat elbetde, ýöne esasy sebäp gazanç etmek. Maksatjan şu “sebäbi” bilen uzak gidip bilermi? Ussat programmist bolup bilermi? Bu soragyň jogabyny başga sorag bilen alyp gideliň: maksada ýetmek üçin näme baha töleýäris? Başgaça:…

ÖZ ÝAZYŞ STILIŇI TAPMAK // OÝLANMA

Suratyň çeşmesi: https://www.anyrgb.com Her adamyň öz ýazyş stili, äheňi we tony bolýar. Her bir kärde bolşy ýaly, biri bu käri ussatlyk bilen başarýan bolsa, beýlekisi muňa entek bir-iki setir ýazmagyň, nähili ajaýyp duýgudygyna indi-indi düşünýär. Her bir adam, söýýän kärini saýlamaga ygtyýarlydyr. Adam özüne ýakyn hünäri saýlamak üçin uzak ýollara rowana bolmaly we netijesine sabyr bilen garaşmaly bolaýýar. Bu ýoly aşmak, käwagt aýlarymyzy, kämahal bolsa ýyllarymyzy bizden alyp bilýär. Soňunda bu ýolda azaşyp, beýleki kärlere…

ÖZ ÝAZYŞ STILIŇI TAPMAK // OÝLANMA