Kämilleşmek

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

– “Hem akyl ber, hem iliňden akyl al, Kitapdan däl gara ýerden nakyl al, Alan zadyň demiň bilen ýakyp al.” K.G. Aslynda programmist bolunýarmy ýa-da doga bitdimi? Iň gysga näçe wagtda programmist bolup bolar? Başyny hekaýa bilen başlap, onuň mysalynda programmist hünärine gadam basýan dostlarymyz üçin näme etmeli däl, näme etmegi maslahat berilýär ýaly soraglara garap geçeris. (Soraglaryň jogaplary “standart” däldir, ýa-da düzgün däl. Bu diňeje meniň 6-ýyllyk iş-tejribäme, başlangyçlary ýetişdirmekde tejribäme esaslanýan, gara ýerden…

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

Hemmeler nirede

Hemmeler nirede?... Bu soragy ilkinji men bermedim, iň soňky soran kişi hem bolmaryn. Ýer Şary - adamlar üçin uly; kosmos üçin kiçi; içinde ýaşaýyş bolan Planeta. Milyonlarça Galaktikalaryň arasyndaky Milyartlarça planetalardan biri. Alymlaryň hasaplamalaryna görä Dünýämize meňzeş ummasyz planeta bar. Çyndanam hemmeler nirede? Biz Kosmosyň Indeýleri - Afrikanyň bir indeý taýpasyna baryp " Air Podslaryň " işleýşini düşündirmäge synanyşyň. Gulaga kyn eşidilýär şeýlemi? Gulagymyza kiçijek zady dakanymyzda içinden saz we sözleriň gelmesini aýtmak ýeňil bolmasa…

Göwnühoşluk we şübhe

Ýazan zadyňy kesekiň gözi bilen synlajak bolmaga hemişe dyrjaşmak, elmydama özüňe müňkür bolmak, başarýandygyňa, başarandygyňa şübhelenip gezmek – bu-da ýazýan adamy hemme ýalňyşlyklardanam, bärdengaýtmalardanam, täsirlilik gaýasyndan suwjuklyk girdabyna garşy eňaşaklygyna togalanyp gaýtmakdanam...halas edýän panaseýa ( hemme derdiň dermany ) däl. Ýöne şol zatlar her niçigem bolsa, ýazýan adamy, öz “ýazmak zähmetiniň” üstünde üznüksiz işlemäge, adamlaryň pikirine mümkin boldugyndan “özjanjagaz özjanynyň” däl-de, şolaryň nukdaýnazaryndan garap, olaryň edýän bellikleriniň, teklipleriniň arasyndan özi üçin gerekli “zer dänejiklerini” süläp…

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Salam mähriban adamlar. Adamlar iňlis dilini ýa-da başga bir dili derejesiz öýde, daşyndan hiç bir okuw merkezine ýa-da hiç bir dilçi mugallyma gatnaman öwrenip ýokary netijeleri gazanmak isleýärler. Daşary ýurt dilini öwrenmek isleýänlere maslahatym, okuw merkezinde dil öwreniň. Öýde özbaşdak daşary ýurt diline öwrenjek bolup ýapyşmaň. Siz garaşan netijäňize öýde özbaşdak gazanyp bilmeýärsiňiz. Biz hemişe pedagoglaryň kömegine mätaçdiris. Sebäbi olar biziň ýörän ýolymyzdan bir wagtlar ýöräp geçdi. Dil öwreniň . Sebäbi häzir tehnologiýalaryň täze täze…

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Näçe gezek şowsuzlyga uçran hem bolsa, öňki “Facebook” häzirki “Meta” işe kabul edilen Resulkary Saparow bilen söhbetdeşlik

Mazmuny: Resulkary bilen söhbetdeşlige itergi Sizde bar bolan adaty bolmadyk endik näme? Beýleki adamlara iň köp maslahat berýän kitabyňyz haýsy? Näme üçin Asmany başladyňyz? Makalamyň ösüşi indi nähili geçýär? Geçmişde şowsuzlyk, şu wagt bolsa üstünlik diýip hasap eden zadyňyz boldumy? Geliň, ilkinji mysalyňyza biraz çuňňur gireliň. Siz Ýyldyz Tehniki uniwersitetinde iki ýyl okadyňyz, soňra bolsa Bilkent uniwersitetine geçdiňiz. Iki ýyldan soň uniwersitetiňizi çalyşsaňyz, uniwersitetdäki iki ýylyňyzy biderek sarp eden ýaly pikir etmediňizmi? Şowsuzlyklar bilen baglanyşykly…

Näçe gezek şowsuzlyga uçran hem bolsa, öňki “Facebook” häzirki “Meta” işe kabul edilen Resulkary Saparow bilen söhbetdeşlik

Emosional Aň -> Güýç (Karar bermek)

Emosional Aň (Emotional Intelligence) Emeli aň bilen köpler tanyş. Onda emosional añ näme? Emosional aň özümiziň we başgalaryň duýgularyna düşünmek we dogry dolandyrmak, ugrukdyrmak, ulanmaklygy aňladýar. Bu termini ilkinji gezek Peter Salawoy we Jon Maýer 1990-njy ýylda ulanyşa girizýärler. Emosional aňymyzy güýçlendirip biz iň başarnykly, üstünlikli, iň bagtly adam bolup bileris. Onda geliň biraz güýçleneliň: Garaýyş-1 KARAR BERME Duýugaryňyzy dolandyryň, ýogsam ... Wajyp kararlary bermeli däl ýerler bar. 1. Haçanda özüňizi iň erbet ýagdaýda duýýarkaňyz,…

Emosional Aň -> Güýç 
(Karar bermek)

Nädip programmist bolýarlar? Näme üçin? (Bölüm II)

1-nji bölüm: https://makalam.com/nadip-programmist-bolyarlar-ya-doga-bitdimi-962 Bu makala ýöneje pikir ýöretmeler toplumy diýsek dogry bolar, belki bir-ki adama peýdaly bolar. Teklipler üçin sagbolsunlar! Türkmen dilinde ýalňyşlar bolup biler, ilkinji ýazmak tejribäm! Dowam. Aslynda makaladaky Maksadyň şu programmirleme diýen zada girmegine düýp näme sebäp boldy? Köp zat elbetde, ýöne esasy sebäp gazanç etmek. Maksatjan şu “sebäbi” bilen uzak gidip bilermi? Ussat programmist bolup bilermi? Bu soragyň jogabyny başga sorag bilen alyp gideliň: maksada ýetmek üçin näme baha töleýäris? Başgaça:…

Men Dünýäniň Iň Akylly Adamy

Bir bürgüdiň hekaýasy Rowaýata görä, dört towuk bürgüt höwürtgesinden bir ýumurtga ogurlaýarlar. Ýumurtgany ketege getirenlerinde, beýleki towuklar bu ýumurtga äpet bir towugyň ýumurtgasy diýip pikir etdiler. Wagt geçdi, ýumurtgany alyp gelenler hem ýatdan çykardylar, olar-da bu ýumurtganyň äpet bir towugyň ýumurtgasydygyna ynandylar. Bu ýetim ýumurtga ketekden bir kürk towuk tapyldy we ony basyrdy. Wagty geldi ýumurtga çatlady, içinden gap-gara ganatly, üýtgeşik çokjaly täsin bir towuk çykdy ... Hemmeler örän şadyýandy, beýle bir towugy ilkinji gezek…

Men Dünýäniň Iň Akylly Adamy

Optimizm

Pessimist her pursatda kynçylyk görýär; optimist her kynçylykda pursat görýär Winston Çerçil Käbir adamlaryň kyn ýagdaýlarda-da hemişe kümüş örtük tapýandygyny gördüňizmi? Pozitiw bolmak ukyby, optimizm diýlip hem bilinýär, akyl saglygymyz üçin täsinlikler döredip biler. Bu diňe ýyly häsiýet däl; meseleleri nädip çözüp biljekdigimizi we stres bilen nähili göreşip biljekdigimizi kesgitläp biljek pikirdir. Optimizmiň akyl saglygymyza nähili täsir edip biljekdigine has çuňňur göz aýlalyň we näme üçin oňyn dünýägaraýyş ösdürmegiň bagtly, sagdyn durmuşa alyp barjakdygyny öwreneliň.…

Optimizm

Ertir öljekdigiñ ähtimallygy 50%

Ähtimallyk hasaplamalary... Okuw jaýlarynda ähtimallyk atly tema geçilerdi. Mysal üçin, bir torbada on top bar diýilýärä... Ilki şu soragy ýatla: "Bir torbada on sany top bar. Olardan dörüsi ýaşyl, üçüsi gyzyl, ikisi gök, biri ak. Torbadan alynan bir topyň gök reňkli bolmak ähtimallygy näçä deň?" Ýaşaýan ýaşamaýan, matematika bilen gyzyklanýan gyzyklanmaýan herkim bu soraga 20% diýip jogap berer. Sen hem... Indi, ähli öwredilenleri ýatdan çykar we diňle! Ýokardaky torbadan alynan bir topyň reňkiniň gök bolmak…

Ertir öljekdigiñ ähtimallygy 50%