...

Ahmet Öräýew

@ahmetorayew111

Okaýan her kitabyňyzdan has köp peýdalanmagyñ 7 usuly

Has köp kitap okamagyň köp peýdasy bar, ýöne iň halanýan zadym şu: Gowy kitap size geçmişdäki wakalaryňyzy düşündirmegiň täze usulyny berip biler. Her gezek täze akyl modelini ýa-da ideýany öwreneniňizde, beýniňizdäki “programma üpjünçiligi” täzelenýän ýaly. Birden täze programma arkaly köne maglumatlar nokatlaryňyzyň hemmesini işledip bilersiňiz. Köne pursatlardan täze sapak alyp bilersiňiz. Patrik O Şagnessiniň aýdyşy ýaly: "Okamak geçmişi üýtgedýär." Elbetde, bu diňe okaýan kitaplaryňyzdaky düşünjeleri düşinseñiz we ýatda saklasaňyz dogry bolar. Bilim diňe saklansa birleşer.…

Okaýan her kitabyňyzdan has köp peýdalanmagyñ 7 usuly

,,OK" dünýäni nädip aldy.

"OK" dünýäde iň köp ulanylýan we tanalýan sözleriň biridir.Düzgün bolşy ýaly, dil täze sözlere diňe tanyş sözlere meňzeýän mahaly rugsat berýär. 1839-njy ýylyň 23-nji martynda “Boston Morning Post” -yň ikinji sahypasynda “o.k. all correct" Bu gowşak degişmäniň, kärdeşleri ýaly ýitip gitmegiň ýerine, nädip diri galmagy, Amerikanyň 1840-njy ýyldaky prezident saýlawy bilen baglanyşykly bagtly tötänlik sebäplidir. Bir kandidata Old Kinderhook lakamy berildi, öňki Amerikanyň prezidentiniň dogry ýazyp bilmejekdigi we şeýlelik bilen resminamalaryň hemmesini "all correct" gysgaltmasy…

,,OK" dünýäni nädip aldy.

Kitap okamagyň adam üçin peýdaly taraplary .

1. Kitap okaýan adamlaryň söz baýlygy giñ bolýar. Sebäbi kitap okanyňda gündelik durmuşda ulanylmaýan sözlere duş gelinýär. Bu sözüň manysyny sözlükden gözlemek hökman däl, sebäbi sözüň manysy kitabyň umumy mazmunyndan görmek bolýar. Şeýlelik bilen, okamak diňe bir söz baýlygyny artdyrman, eýsem adam bilimini hem artdyrýar. 2. Okamak beýleki adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga kömek edýär. Ýagny, kitap okaýan adam öz pikirlerini owadan, açyk-aýdyň beýan etmäge mümkinçilik alar. Birnäçe nusgawy edebiýatlary okanyndan soň adamda gürlemek sungatynyň ösendigini…

Kitap okamagyň adam üçin  peýdaly taraplary .

HÄZIRKI ZAMAN FUTBOLUNYÑ PEÝDA BOLYŞY WE ÝAÝRAÝYŞ TARYHY.

Häzirki zaman futbol düzgünleri XIX asyr ortalarynda Angliyadaky hususy mekdeplerde dürli düzgünler bilen oýnalyp gelinýän futbol şekillerne esaslandy. 1848-ýylda Kembrij universitetinde Eton, Harrow, Regby, Winçester we Şrewsbury atly bilim jaýlarnyñ wekilleri gatnaşmakda döredilen Kembrij düzgünleri futbol we şoña meñzeş sport görnişlerni rowaçlandyrmakda täsirli rol oýnady. 1857-ýylda öñki talyplar tarapyndan esaslanan Şeffild futbol kluby 1867-ýylda Şeffild futbol assatsiatsiýasyny döretmek üçin çykyş etdiler. Uppingham mekdebi talyby Jon Çarlz Thring hem 1862-yilda käbir düzgünleri işläp çykdy. Futbol boýunça…

HÄZIRKI ZAMAN FUTBOLUNYÑ PEÝDA BOLYŞY WE ÝAÝRAÝYŞ TARYHY.

“Fenerbahce” “Trabzonspor” bilen bolan oýunda ýüze çykan dawa-jenjelden soň Türkiýe çempionatyndan çekilmäge taýyn

Fenerbahçe topary Türkiýäniň Super ligasyndan çykarmak mümkinçiligine seredýändiklerini aýtdy.Myhmanlar üçin 3: 2 hasabynda ýeňiş gazanan “Trabzonspor” bilen “Fenerbahçe” arasynda geçirilen Türkiýe çempionatynyň 30-njy tapgyrynyň oýnundan soň ýer eýeleriniň janköýerleri bilen Stambul klubynyň oýunçylarynyň arasynda köpçülikleýin dawa boldy.Fenerbahçe tarapyndan neşir edilen neşirde klubyň "futbol toparymyzy Super ligadan çykarmak" ýaly hereketlere baha berjekdigi aýdylýar.Klub degişli meseläniň 2-nji aprelde geçiriljek direktorlar geňeşiniň indiki mejlisinde gozgaljakdygyny aýtdy.30 tapgyrdan soň “Fenerbahce” 79 oçko bilen Türkiýe çempionatynyň tablisasynda ikinji ýerde durýar.…

“Fenerbahce” “Trabzonspor” bilen bolan oýunda ýüze çykan dawa-jenjelden soň Türkiýe çempionatyndan çekilmäge taýyn

MAGTYMGULY – TÜRKMEN HALKYNYŇ BUÝSANJY

Türkmen klassyky edebiýatynyň beýik halypasy akyldar-şahyr Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasy öz döwründen bäri köp alymlaryň ünsüni özüne çekip gelýär. Onuň ajaýyp çeper we çuň manyly goşgulary uludan-kiçi hemmäniň kalblnda mynasyp orun alypdyr. Ylaýta-da häzirki zamanda, bütin dünýä türkmenleriň milli aň-düşünjesiniň oýanýan mahalynda onuň edebimirasy has möhüm ähmiýete eýe bolýar. Soňky ýyllarda şahyryň mirasyna berilýän üns, onuň adyny ebedileşdirmek, eserlerini hemmetaraplaýyn öwrenmek we neşir etmek ugrunda geçirilýän dürli çäreler munuň açyk şaýadydyr. Magtymguly dünýäniň beýik klassyklarynyň…