Gyzykly Faktlar

Temperatura - Kelwin we Selsius

Kelwin we Selsius - bular temperaturanyň ölçeg birlikleridir. Fizika/himiýa bilen gyzyklanýanlar bularyň tapawudyny eýýäm bilýändir, ýöne bular nireden gelip çykýar? Bularyň tapawudyna geçmezden öň, ilki bilen temperatura we gyzgynlygyň nämedigine düşüneli. Temperatura - bu bir maddany emele getirýän atomlaryň biri-biri bilen çakyşyp, wibrasiýa netijesinde emele getirýän energiýasynyň ortaça bahasydyr. Ýagny, pes temperaturada atomlar has haýal hereket edýärler, we biri-birileri bilen has az çakyşyp has az energiýa döredýär. Ýokary temperatura-da bolsa atomlar has tiz hereket edýärler…

Temperatura - Kelwin we Selsius

Günde näçe düýş görülýär jahanda? Müňmi? Millionmy? (G.Ezizow)

Nähili pikir edýärsiňiz? Biziň çagakak iň halamaýan zadymyz nämedi? Meniň pikirimçe, köpleriň jogaby, elbetde, uky bolsa gerek. Çünki çagalar işjeň hereketde bolýarlar, köp zatlary bilmek we tejribede barlap görmek isleýärler. Şonuň üçin hem olar, köplenç, uklamakdan "gaçýarlar". Emma uly adamlar olaryň tersine. Olaryň iň ejir çekýän zatlarynyň biri ukusyzlyk. Çünki biz ulaldygymyzça pikirlerimiz, aladalarymyz, ýerine ýetirmeli borçlarymyz köpelýär, çylşyrymlaşýar. Sözümizi jemläp aýtsak, adam özüniň uka mätäçligi esasynda çagalyk döwründen daşlaşýanlygyna düşünýär. Ählimiziň hem bilşimiz ýaly,…

Günde näçe düýş görülýär jahanda?
Müňmi? Millionmy? (G.Ezizow)

Ýaş taryhçylar duşuşygymyz

Salam dostlar men size “Juwan” akademiýamyz bilen geçiren “Ýaş taryhçylar” duşuşygymyz hakda aýdasym gelýär. Duşuşugymyzyň esasy sebäpkäri Sarahs baba ýagny Abul Fazldyr. Şol gün Abul Fazlyň Haka gowşan günine 1000 ýyldy. Biz hem “Juwan” akademiýamyzyň agzybir ýaşlary bilen Sarahs babamyzyň hatyrasyna üýşüp taryhymyzy ýatlasymyz geldi. Men maşgalam bilen 2 gezek Sarahs babanyň kümmetine gidipdim we men oňa degişli birnäçe rowaýatdyr gürrüňleri diňläpdim. Şonuň üçin bu duşuşyk başda meň üçin gyzyksyz boljak ýalydy emma birinji sapar…

Ýaş taryhçylar duşuşygymyz

Guşlar hakda gyzykly maglumatlar

Guşlar hakda gyzykly maglumatlar bilen tanyşmazdan ozal, ünsüňizi köp adamyň bilmeýän kiçijik bir hakykatyna çekmek isleýäris: "Guşlar ses we reňk ulanyp habarlaşýarlar." -Hummingbird ýer ýüzündäki iň kiçijik guşdyr.Bu guşlaryň uzynlygy bary-ýogy 5 sm. - Kaska bilen hasaplanan Kalao - Bu guş görnüşleri gaty seýrek we Malaý ýarym adasynda, Sumatrada we Borneoda duş gelýär. Kalao şahly maşgalasyna degişlidir we kaska meňzeş tumşugy bar. Guşuň kellesi we kaska meňzeş tumşugy bedeniniň 10% -ini emele getirýär - Uçuş…

Guşlar hakda gyzykly maglumatlar

Güller barada gyzykly maglumatlar

Dünýädäki iň kiçi gülüň diametri bary-ýogy 1 millimetr. Planeter ýüzündäki iň uly gül tropiki ösümlik - Arnoldyň raflesiýasydyr. Diametri 91 santimetr, agramy 11 kilogram. Ak güller ýok - aslynda olar reňksiz, bu bolsa reňk pigmentleriniň ýokdugyny we diňe gün şöhlesini görkezýändigini aňladýar. Gara pigment reňkler dünýäsinde-de ýok - gülüň reňki goýy gyzyl ýa-da goýy gyrmyzy bolup biler. Güller tohumlaryna aýazyň zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gijelerine ýapylýar. Arylar nektary we nektar däl gülleri tapawutlandyrmak üçin…

Güller barada gyzykly maglumatlar

2 ýüzli hudaý Janus

Janus - bir ýüzi öňe bir ýüzi arka bakyp duran Antiki Rim hudaýydyr. Ikiýüzlilik- bu adalga häzirki wagtda ahlak taýdan erbet bolan many aňlatsada, Antiki döwrüň adamlary ony mukaddes görüpdir. Ikiýüzli bolmak başgaça 2 duýgyny aňlatmak hökmüne hem görülipdir. Antiki Rimliler ikiýüzli hudaý bolan Janusyň şekillerini teňňelerinde hem ýerleşdiripdirler. Hatda onuň heýkellerini ýasap, Şäherleriň girişlerinde goýupdyrlar. Onuň manysy gelen adama bir ýüzi hoş geldiňiz diýmegi we gidip barýan adama bolsa beýleki ýüziniň bakmagy hoşlaşmak manysynda…

2 ýüzli hudaý Janus