...
6Makalalary
3Halan makalalary

Azat Babekow

@Azat7

2 minut alar

Tik tok-yň ,,peýdalary"?!

Tik tok programmasy özünde millionlarça şekilli wideolary saklaýan programmadyr. Häzirki wagtda ony takmynan 1 milliard adam ulanýar. Elbetde ol programma özünde peýdaly wideolary saklasa-da köpüsi ,,wagt öldüriji’’ wideolardyr. Bu makalada Tik tok programmasynyň çagalara ,,peýdalaryny" sanap geçeris. Ilki bilen çagalary Tik tok seredýän ene-atalara näme ,,peýdasy" bardygyny sanap geçeliň. Ene-ata- lara ,,peýdalary": Çagalarynyň içi gyssa güýmenmäge Tik tok açyp berseler çagalarynyň içi gysmaz; Çagalaryna oýunjak, sport enjamlary ýaly zatlar satyn alyp bermek gerek däl, diňe…

Tik tok-yň ,,peýdalary"?!

1 minut alar

Alfa nesli

Iň uly ýaşlysy 13 ýaşynda bolan bu nesil geljegiň nesli diýlip atlandyrylýar. Olar tehnologiýa, internet bilen Z nesil ýaly ýetginjeklikde dälde, eýsem çagalygynda, köpsi bolsa doglanda tanyşdy. Olar uly adam bolanlarynda nahili boljagyny elbetde bilmek başardanok. Emma pikir ýöretmek mümkin. Adatça Alfa nesli diýlip atlandyrylýan çagalar 2010-2025 ýyllar aralygynda doglan we doguljak çagalardyr. Olaryň ady Grek elipbiýiniň başky harpy A harpdan gelip çykandyr (olardan öňki nesil Z nesil bolany üçin elipbiýi täzeden başladypdyrlar). Käbir alymlaryň…

Alfa nesli

2 minut alar

Geçmiş, häzirki we geljek nesiller.

Häzirki wagtda adamlary doglan wagtlaryna, ýaşlygynyň geçen döwrüne, şol wagtky ýaşaýşyna baglylykda nesillere bölmek kabul edilen. Olaryň käbirlerniň atlary hem şol döwürüň wakalary bilen baglanşyklydyr. Ol nesiller aşakdakylardyr: Sessiz nesil (silent generation)- bu nesil adatça 1925-1945-nji ýyllar aralygynda doglan adamlar bolup, şol döwürde köp ýurtlarda urşlaryň bolmagy olaryň sanynyň az bolmagyna getiripdir. Olara sessiz nesil diýilmeginiň bir sebäbi şol ýyllarda doglan adamlaryň az gürleýänligi ýaly çaklamlaryň bolmagydyr. Çaga partlamasy (baby boomers)- bu nesil 1946-1964-nji ýyllarda…

Geçmiş, häzirki we geljek nesiller.

2 minut alar

,,Pomodoro” usuly näme?

Italýan dilinde "Pomidor" diýmegi aňladýan "Pomodoro" usuly, 1980-nji ýyllaryň ahyrynda uniwersitet talyby Françesko Çirillo tarapyndan oýlanyp tapyldy. Synag döwründe kyn günleri başdan geçirýän we her gezek öwrenip başlanda ünsüni jemläp bilmeýän Françesko Çirillo ,,Pomodoro” usulyny oýlap tapypdyr. ,,Pomodoro” usuly bilen stres we wagt dolandyryşynda şowsyz bolan adamlara bu meseläniň çözgüdini getirdi we adamlaryň ykbalyny üýtgetdi. Eýsem bu ,,Pomodoro” ady nädip ýüze çykdy? Wagtyny we ünsüni jemläp bilmedik Françesko Çirillo pomidor şekilli aşhana taýmerini tapýar, wagtyny…

,,Pomodoro” usuly näme?

2 minut alar

1990-nji ýyllaryň ýaşlary bilen Z nesliniň arasyndaky tapawutlar.

1990-njy ýyllarda ýaşlygyny geçiren nesil häzirki ýaşlara (Z nesil) garaňda biribiri bilen has köp sosial aragatnaşykda bolupdyr. Hazirki nesilde sosial aragatnaşyk internet torunyñ üsti bilen amala aşýar. Elbetde internet torunyň ýaýbaňlaşmagy netijesinde uzakdaky adamlar bilen aragatnaşyk sakalamak aňsat boldy. Bu tehnologiýanyn elbetde köp peýdasy boldy, emma onuň bilen bilelikde zyýanlary hem boldy. 1990-njy ýyllaryň yaşlary daşarda has köp wagt geçirýärdi. Häzirki yaşlar olara garaňda daşarda az wagt geçirýärler olaryň köp bölegi köplenç öýden az cykýar…

1990-nji ýyllaryň ýaşlary bilen Z nesliniň arasyndaky tapawutlar.