...

Azat7 77

@Azat7
Writer

''5 maýmyn" barlagy

''5 maýmyn" barlagyny (iňlisçe: Five monkeys expriement) öň eşiden bolmagyňyzam mümkin. Bu barlag Jorj Robert Stefenson tarapyndan geçirildi diýlip çaklanylýar. Barlag şeýle amala aşyrylýar: Bir uly kapassa 5 sany maýmyn salýarlar we ýokary banan goýulýar. Maýmynlaryň biri ol banany dyrmaşyp aljak bolanda 5 maýmyna hem güýçli basyş bilen suw sepilýär. Bu ýagdaý 2-3 gezek gaýtalanýar we indi dyrmaşan maýmyn suw sepilenden soňra galan 4 maýmyn tarapyndan urulýar. Birgün 5 maýmynyň birini çykaryp, ýerne hiçzatdan habarsyz…

''5 maýmyn" barlagy

Monotonluk näme?

Monotonlyk - bu türkmençä terjime edilende birmeňzeş diýen manyny berýär. Durmuşda monotonluk sözini köp eşitmesekde durmuşumyzyň köp bölegi monotondur. Mysal üçin köpimiz okuwçy, işçi ýa-da talyp biziň işe gitmegimiz ýa-da okuw gitmegimiz ilki başda gyzykly bolup biler. Emma soň soňlar ol içgysgynç hala gelmegi mümkin. Sebäbi ol inni şol bir zatlar gaýtalanyp başlanýar bu monotonlyk bolup durýar. Monotonluk adamyň ukysyny getirýär we beýni çuň we gysga wagtlaýyn uka gidýär. Muňa mysal bolup işi okuwy öýünden…

Monotonluk näme?

Beýniniň 2 tarapyny hem ulanmak mümkinmi?

Adamyň beýnisi esasan 2 bölege bölünýär. Sag beýni we Çep beýni. Ylmy barlaglaryň netijesinde her adam şol bir wagtda diňe bir tarapyny köp ulanyp bilýär. Ol hem başarnygyňyza görä haýsy tarapy köp ulanýandygyňyz üýtgeýär. Alymlara görä beýniniň çep tarapy köplenç hasaplama ýaly amallary ýerine ýetirmäge ökde sag beýni bolsa dil ugurlaryna ökde diýip çaklanylýar. Elbetde bu maglumat her ýerde üýtgeşikdir. Emma hemme maglumat çeşmeleri we lukmanlar tarapyndan beýniň köplenç diňe bir tarapy işjeň görnüşde işleýär…

Beýniniň 2 tarapyny hem ulanmak mümkinmi?

Prezentasiýa çykyş etjeklere maslahatlar.

Prezentasiýa çykyş etmek bu pikir edilşiniň tersine aňsat zat däl tersine gaty çylşyrymly zat bolup durýar. Şu makalany okaýan adamlaryň 90%-i prezentasiýa çykyşyna tomaşa edendir. Hatda birnäçäniz prezentasiýa çykyş edip görensiňiz. Bu makala prezentasiýa işinde tejribesiz bolanlara maslahat hökmünde ýazyldy. Köp tejribesi bolan halypalar makalany şu ýere çenli okap we like goýup çykyp gidip bilerler ýa-da okap baha berip bilerler. Prezentasiýa çykyş etmek 3 bölekden ybarat: 1.Çykyş ediljek temany birnäçe gezek okap şol temany gowy…

Prezentasiýa çykyş etjeklere maslahatlar.

2 ýüzli hudaý Janus

Janus - bir ýüzi öňe bir ýüzi arka bakyp duran Antiki Rim hudaýydyr. Ikiýüzlilik- bu adalga häzirki wagtda ahlak taýdan erbet bolan many aňlatsada, Antiki döwrüň adamlary ony mukaddes görüpdir. Ikiýüzli bolmak başgaça 2 duýgyny aňlatmak hökmüne hem görülipdir. Antiki Rimliler ikiýüzli hudaý bolan Janusyň şekillerini teňňelerinde hem ýerleşdiripdirler. Hatda onuň heýkellerini ýasap, Şäherleriň girişlerinde goýupdyrlar. Onuň manysy gelen adama bir ýüzi hoş geldiňiz diýmegi we gidip barýan adama bolsa beýleki ýüziniň bakmagy hoşlaşmak manysynda…

2 ýüzli hudaý Janus

Tik tok-yň ,,peýdalary"?!

Tik tok programmasy özünde millionlarça şekilli wideolary saklaýan programmadyr. Häzirki wagtda ony takmynan 1 milliard adam ulanýar. Elbetde ol programma özünde peýdaly wideolary saklasa-da köpüsi ,,wagt öldüriji’’ wideolardyr. Bu makalada Tik tok programmasynyň çagalara ,,peýdalaryny" sanap geçeris. Ilki bilen çagalary Tik tok seredýän ene-atalara näme ,,peýdasy" bardygyny sanap geçeliň. Ene-ata- lara ,,peýdalary": Çagalarynyň içi gyssa güýmenmäge Tik tok açyp berseler çagalarynyň içi gysmaz; Çagalaryna oýunjak, sport enjamlary ýaly zatlar satyn alyp bermek gerek däl, diňe…

Tik tok-yň ,,peýdalary"?!

Alfa nesli

Iň uly ýaşlysy 13 ýaşynda bolan bu nesil geljegiň nesli diýlip atlandyrylýar. Olar tehnologiýa, internet bilen Z nesil ýaly ýetginjeklikde dälde, eýsem çagalygynda, köpsi bolsa doglanda tanyşdy. Olar uly adam bolanlarynda nahili boljagyny elbetde bilmek başardanok. Emma pikir ýöretmek mümkin. Adatça Alfa nesli diýlip atlandyrylýan çagalar 2010-2025 ýyllar aralygynda doglan we doguljak çagalardyr. Olaryň ady Grek elipbiýiniň başky harpy A harpdan gelip çykandyr (olardan öňki nesil Z nesil bolany üçin elipbiýi täzeden başladypdyrlar). Käbir alymlaryň…

Alfa nesli

Geçmiş, häzirki we geljek nesiller.

Häzirki wagtda adamlary doglan wagtlaryna, ýaşlygynyň geçen döwrüne, şol wagtky ýaşaýşyna baglylykda nesillere bölmek kabul edilen. Olaryň käbirlerniň atlary hem şol döwürüň wakalary bilen baglanşyklydyr. Ol nesiller aşakdakylardyr: Sessiz nesil (silent generation)- bu nesil adatça 1925-1945-nji ýyllar aralygynda doglan adamlar bolup, şol döwürde köp ýurtlarda urşlaryň bolmagy olaryň sanynyň az bolmagyna getiripdir. Olara sessiz nesil diýilmeginiň bir sebäbi şol ýyllarda doglan adamlaryň az gürleýänligi ýaly çaklamlaryň bolmagydyr. Çaga partlamasy (baby boomers)- bu nesil 1946-1964-nji ýyllarda…

Geçmiş, häzirki we geljek nesiller.

,,Pomodoro” usuly näme?

Italýan dilinde "Pomidor" diýmegi aňladýan "Pomodoro" usuly, 1980-nji ýyllaryň ahyrynda uniwersitet talyby Françesko Çirillo tarapyndan oýlanyp tapyldy. Synag döwründe kyn günleri başdan geçirýän we her gezek öwrenip başlanda ünsüni jemläp bilmeýän Françesko Çirillo ,,Pomodoro” usulyny oýlap tapypdyr. ,,Pomodoro” usuly bilen stres we wagt dolandyryşynda şowsyz bolan adamlara bu meseläniň çözgüdini getirdi we adamlaryň ykbalyny üýtgetdi. Eýsem bu ,,Pomodoro” ady nädip ýüze çykdy? Wagtyny we ünsüni jemläp bilmedik Françesko Çirillo pomidor şekilli aşhana taýmerini tapýar, wagtyny…

,,Pomodoro” usuly näme?

1990-nji ýyllaryň ýaşlary bilen Z nesliniň arasyndaky tapawutlar.

1990-njy ýyllarda ýaşlygyny geçiren nesil häzirki ýaşlara (Z nesil) garaňda biribiri bilen has köp sosial aragatnaşykda bolupdyr. Hazirki nesilde sosial aragatnaşyk internet torunyñ üsti bilen amala aşýar. Elbetde internet torunyň ýaýbaňlaşmagy netijesinde uzakdaky adamlar bilen aragatnaşyk sakalamak aňsat boldy. Bu tehnologiýanyn elbetde köp peýdasy boldy, emma onuň bilen bilelikde zyýanlary hem boldy. 1990-njy ýyllaryň yaşlary daşarda has köp wagt geçirýärdi. Häzirki yaşlar olara garaňda daşarda az wagt geçirýärler olaryň köp bölegi köplenç öýden az cykýar…

1990-nji ýyllaryň ýaşlary bilen Z nesliniň arasyndaky tapawutlar.