Beýni

Söýgi näme üçin gutarýar?

Hemmämizem ömrümizde bir gezegem bolsa söýgi diýlen zad-a, ýa-da halk dili bilen aýdylanda "yşk oduna" düşüp görendiris. Birine söz aýdandyrys, ýa-da bize aýdylandyr, ýa-da ikimizem bilsegem, biri-birimize aýtman, seredişip halap, ýa-da platoniki bolan daşyndan ony söýüp, guwanyp gezendiris. Köp kişi söýgi üçin gaty gaýgylanyp, aglap, hatda janyna hem kast edip bilýär. Söýgi barada şuwagta çenli örän köp zat ýazylyp, aýdyldy. Köpümiz käbir sitata sözlerine gabat gelýändiris bu babatda, meselem "bagt – söýülmekdir" , "söýgi –…

Söýgi näme üçin gutarýar?

Mandela täsiri - ýalan ýatlama sindromy

Ýadymyzyň durnuksyz gurluşy we daşky gurşaw faktorlardan täsirlenmegi, ýalan pursatlar toslamagymyza sebäp bolup bilýär. Adamlaryň başdan geçirmändigine garamazdan, bir wakanyň bolup geçendigine ynanmalaryna Mandela täsiri diýilýär. Şeýle hem, Mandela täsirini bir hadysany köpçülikleýin ýatdan çykarmak, üýtgedibräk ýatlamak hökmünde kesgitläp bileris. Özüni paranormal gözlegçi hökmünde häsiýetlendirýän Fiona Broome bir konferensiýada Günorta Afrikanyň öňki prezidenti Nelson Mandela'nyň 1980-nji ýyllarda tussaghanada ölendigini agzaýar. Emma Mandela 2013-de dünýäden ötüpdi. Broome gözlegleriniň netijesinde, bu meselede özüniň ýeke däldigini, Mandela'nyň ölümi…

Mandela täsiri - ýalan ýatlama sindromy

Aklyñ mehanizmasy bolan beýin hemme kişä “mugt” berilýär.

Beýniniñ 70–80%-i suwdyr. Galan 10%-i ýag, 8%-i bolsa belokdyr. Iýýän-içýän zatlarymyz beýnidäki dokumamyza ýagny ‘‘infrastruktura’’ ruhy ýagdaýymyza we düşünjelerimize täsir edýär. Beýni marmelat ýaly ýumşakdyr. Şonuñ üçin beýnimizi seresap ulanmalydyrys. Eger beýnimiz kelle süñkjagazyna (kortex) degse beýnimize zeper ýeter. Futbol topuny kelle bilen urmak hem adama zeper ýetirip bilýär, diñe bir futbol sporty bolman eýsem boksdyr-göreşde hem dykkatly bolmalydyr. Täze doglan bäbekleriñ beýniniň agramy 350–400gr. bolsa ýetginjekleriñki 1,4–2kg. agyrlykdadyr. Beýnimiz iki eliň ýumrugy ýaly, emma…

Aklyñ mehanizmasy bolan beýin hemme kişä “mugt” berilýär.

UMYT🤔

UMYT Näme üçindir köpümiz "umyt" biz üçin meselämize (problem) položitel netije beriji diýip düşünýäris. Eger bir gezek gowy netijä getirmese umyt etmegi taşlap başlaýarys, durmuşdan sowaşýarys. Bu ýagdaýlara gelmegimiziň bir sebäbi bar. Bize oýunyň başynda düzgünleri ýalňyş berdiler. Umyt - ýykalan ýeriňden galdyryjy güýçdir. Menzile ýetip-ýetmezlige ol däl, seniň ädimleriň sebäpdir. Ädimleriň näçe köp, uzyn, ynamly ätleseň menzile ýatersiň. Umyt silkinip, özüňe gelmegiň sebäbidir. Ýene-de ýykylaryn diýip, aýaga galmakdan çekinme. Şertler näçe kesirleşse, sende ol…

UMYT🤔

Beýniniň 2 tarapyny hem ulanmak mümkinmi?

Adamyň beýnisi esasan 2 bölege bölünýär. Sag beýni we Çep beýni. Ylmy barlaglaryň netijesinde her adam şol bir wagtda diňe bir tarapyny köp ulanyp bilýär. Ol hem başarnygyňyza görä haýsy tarapy köp ulanýandygyňyz üýtgeýär. Alymlara görä beýniniň çep tarapy köplenç hasaplama ýaly amallary ýerine ýetirmäge ökde sag beýni bolsa dil ugurlaryna ökde diýip çaklanylýar. Elbetde bu maglumat her ýerde üýtgeşikdir. Emma hemme maglumat çeşmeleri we lukmanlar tarapyndan beýniň köplenç diňe bir tarapy işjeň görnüşde işleýär…

Beýniniň 2 tarapyny hem ulanmak mümkinmi?