...

Derwüş Zenan

@Edebiyatsoyer
Halyçy

,,Bildim, günleň meni terk edýänini Ýeke-ýekeden..." Kakamyrat Rejebow

Gündeligimden garaýyş👀 #6 On bir sany degişme dialog

👦 Ýüregiňiz eýelimi, ýogsa, ak atly şazada garaşýaňyzmy? 👩 Ýok! Duşuşykda arkaýyn soganly-sarymsakly nahar iýip biljegim ýigit gözleýän. 👦 Hmm. Intellekt (intelligence) şahs däl ekeniňiz. Siz meniň isleýänimden däl. 👩 Nä özüňe haryt saýlaýandyryn öýdýäňmi?! Asyl-ha, sen meniň isleýänim däl, şepe! * * * - Özüňi ýene 5 ýyldan nirede görýäň? + Şu sowala hiç haçan jogabym bolmandy, häzir hem ýok we men bu ýagdaýdan birahat däl, hoşal! - Maksatsyz ýaşaýaň, bu gowy däl! +…

Gündeligimden garaýyş👀 #6 On bir sany degişme dialog

Gündeligimden garaýyş👀 #5 On sany degişme dialog

Asla baglanyşygy bolmaýan temalarda ejeleriň "ejelik karty" manipulýasiýasy. 👩 Eje, nahar şor bolupdyr. 👵 Müň alada, müň gaýgym bar. Eje bolaňyzda sizi hem göreris-dä. 👩 Eje, bazardan pylan zat almagy unudypsyň. 👵 Haýsy bir zat ýadyma düşsün. Eje bolaňyzda görersiňiz-dä. 👩 Eje, bu nagşy ýalňyş çitipsiň. 👵 Serimde set (ýüz) - müň sany pikir bar. Eje bolaňyzda... 👩 Eje ýegenimiň/agtygyň balagyny ters geýdiripsiň-ä. 👵 Eje bolaňyz... 👩 Bolýa, bolýa. Özüm geýdirerin. 👩 Ejeee! Asmanda durnalar…

Gündeligimden garaýyş👀 #5  On sany degişme dialog

Gündeligimden garaýyş👀 #4

Allah'ym, dünýä ajaýyplyklardan doly, men bolsa ýaşamaga ýetişemok.. * * * 👵 - Men ýaşlygymda bilýärdim... 👴 - Nämäni bilýärdiň, ezizim? 👵 - Köp ýyllaryň geçmegi bilen seniň görmegeý garry boljagyňy. 👴 - "Görmegeý garry"... Hmm, owadan söz eken. Garry hatynlaryň içinde-de senden owadany ýok, perim! * * * Garry ynsan (meselem, 50+ ýaşly) öz ýaşytdaşyna aşyk bolup bilermi? "He-he, onda maýyl bolar ýaly sypat we 'ýangynly gijeler' ýok" diýseňiz, onda siz ýaş jübütleriň söýgüsiniň-de…

Gündeligimden garaýyş👀 #4

Gündeligimden garaýyş👀 #3

- Haýsynyň tagamy has gowy: pepsi ýa-da coca cola? + Bilemok. Birini satyn almaga pul tapýançam, beýlekiniň tagamy ýadymdan çykýar. * * * - Buzgaýmak iýesiň gelýärmi? + Joşsaň, iýesim gelýär, emma özüm tölemeli bolsam - "işdäm ýok"! - Şu sowukdamy? Üstesine-de gripli halyňa? + Hatda soňky demimde-de buzgaýmakdan ýüz öwürmen! - Bu nebis bolýarmy ýa-da söýgi? + Bu -- Nebis ununa ýugrulyp, Söýgi tamdyrynda bişen isleg. * * * 👵 Siz dagy ga:ny gaýnap…

Gündeligimden  garaýyş👀  #3

Mandela täsiri - ýalan ýatlama sindromy

Ýadymyzyň durnuksyz gurluşy we daşky gurşaw faktorlardan täsirlenmegi, ýalan pursatlar toslamagymyza sebäp bolup bilýär. Adamlaryň başdan geçirmändigine garamazdan, bir wakanyň bolup geçendigine ynanmalaryna Mandela täsiri diýilýär. Şeýle hem, Mandela täsirini bir hadysany köpçülikleýin ýatdan çykarmak, üýtgedibräk ýatlamak hökmünde kesgitläp bileris. Özüni paranormal gözlegçi hökmünde häsiýetlendirýän Fiona Broome bir konferensiýada Günorta Afrikanyň öňki prezidenti Nelson Mandela'nyň 1980-nji ýyllarda tussaghanada ölendigini agzaýar. Emma Mandela 2013-de dünýäden ötüpdi. Broome gözlegleriniň netijesinde, bu meselede özüniň ýeke däldigini, Mandela'nyň ölümi…

Mandela täsiri - ýalan ýatlama sindromy

Gündeligimden #garaýyş👀 #2

- Motiwasiýa kitaplary halaýaňmy? + Meniň bilýänim -- motiwasion wideolary bolýar, şahsy ösüş kitaplary bolýar. Motiwasiýa wideolar gysga metražly film ýaly, şahsy ösüş kitaplary film ýaly. * * * 👠 -my ýa-da... 2022-de daýymyň ogly jorama öýlendi.Ýagny men hem oglan tarap, hem gyz tarap.Seýrek bolýan bu nesipden paýly ekenim. Toý güni, gelnalyjydan soň, sagat 16.00 töwerekleri, daýymogly oturgyja münüpdir, igenip bir zat gözleýär: 🤵 - Tapamoook-how! Karopka-da, şpilka-da ýok bärde. Telefonda gözellik salondaky joram (gelin)…

Gündeligimden #garaýyş👀  #2

Ýylmaz Erdogan'dan ssenaristlik sapaklary

Kyssaçy, ssenarist, pýesaçy, žurnalist... islendik ugurda ýazyjy bolmak üçin bilesigeliji bolmak möhümdir. Ýazyjylygyň ýarysy syn etmekden ybaratdyr, muňa öýden başlaň. Okamagy söýseňiz ýalňyz galmarsyňyz, boş wagtyňyz bolmaz. Hatda, wagta "boş" diýmersiňiz. Ssenaristlik - Allah'yň ýazan ssenarisine syn edip, şaýat bolup, wakalary Onuňky ýaly hakykatçyl beýana (ýazga) getirip bilmekdir. Meşhur munazara (çekeleşme) bardyr:"Köp okan has köp bilermi, köp gezen?" Men muňa üçünji saýlaw bilen jogap berýän - köp bilesigelijilik (merak) eden. Köp bilesigelijilik eden köp okar,…

Gündeligimden #garaýyş👀

Gijäň ýary online kitap okaýarkaň, telefon ýüzüňe gaçar ,,mälç!" Ýüz "galyň" bolany üçin agyrtmaz, "Agyran-ynjan ýeriň ýok gerek?" diýip telefonyňa ýüregiň agyrar.. * * * Egoist jiginiň mylakatly sözi:,,Özüňe gowja seret! Meniň täze dogan satyn almaga pulum ýok!" * * * 2020-2021-nji pandemiýa ýyllarda toý eden jübütler şansly. Çykdajysyzja, stressizje! * * * Düýnüň öň ýanyndaky gün > öň ýanyndaky gün > öň gün > öň ňün > öňňin . Şeýdip dörän bolaýmasyn şu söz.…

Gündeligimden   #garaýyş👀

Global suw krizisi...

,,Üç essesi däli derýa, Bir esse ýerde müň gowga. Kim biler ki pany dünýä, Ýa Reb, niçe ýaşyndadyr?!" Magtymguly Pyragy Dünýä ,,Mawy planeta" diýilmeginiň gowy sebäbi bar: Ýer planetasynyň hemmesi diýen ýaly suw bilen örtülendir.Şeýle-de bolsa, süýji suw çeşmeleri bu suw massasynyň bary-ýogy 2,5% -ini emele getirýär.Size az görünýän bolsa, üns beriň: Dünýädäki süýji suwuň 70% -i buz we gar massasy görnüşindäki buzluklarda bolýar. Bu elýeterli we ulanyp boljak süýji suwuň mukdaryny 1% -den hem…

Osman Öde - Magtymguly Pyragy kitabyndan parçalar #2

Tymsal -- hakykatyň obrazlaýyn umumylaşdyrylmasy. Öten nesilleriň ruhy tapyndylaryny howaýylyk ýa şuňa meňzeş zat hökmünde durşuna inkär etmek hem, ýa-da olaryň içki manysyny açmazdan, saçmazdan şol durşuna "mehaniki" kabul etmek hem ösüşi aňladyp bilmez. Aýdaly, ýokarky (mundan öňki makalanyň ahyry) rowaýat bize ýaşaýşyň, tebigatyň gelip çykyşyny we ösüşini, onuň barlyga gatnaşygynyň aýratynlyklaryny düşündirýär. Rowaýatdan görnüşi ýaly, adamda, adamyň gurluşynda metafiziki dünýä (Allah'yň rahmeti), fiziki dünýä (säheriň nury), hem-de olaryň aralygyndaky trans-fiziki dünýä (Hz.Muhammediň nury) mahsus…

Osman Öde - Magtymguly Pyragy kitabyndan parçalar #2