Jemgyýet

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Salam mähriban adamlar. Adamlar iňlis dilini ýa-da başga bir dili derejesiz öýde, daşyndan hiç bir okuw merkezine ýa-da hiç bir dilçi mugallyma gatnaman öwrenip ýokary netijeleri gazanmak isleýärler. Daşary ýurt dilini öwrenmek isleýänlere maslahatym, okuw merkezinde dil öwreniň. Öýde özbaşdak daşary ýurt diline öwrenjek bolup ýapyşmaň. Siz garaşan netijäňize öýde özbaşdak gazanyp bilmeýärsiňiz. Biz hemişe pedagoglaryň kömegine mätaçdiris. Sebäbi olar biziň ýörän ýolymyzdan bir wagtlar ýöräp geçdi. Dil öwreniň . Sebäbi häzir tehnologiýalaryň täze täze…

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Salam, bu makalamda men kiber medeniýet we kiber dünýäsi barada gysgaça aýdyp geçjek. Kiber medeniýet bu, durmuşda adamlaryň özara gatnaşygyna we jemgyýetçilik kadalaryna täsir edip, onlaýn giňişlikde emele gelen medeni gurşawdyr. Bu, sanly ulgamlaryň giň toplumydyr, şol sanda internet, sosial ulgamlar, wirtual giňişlik, onlaýn oýunlar, sanly aragatnaşyk we onlaýn ulgamlaryň beýleki taraplary. Bu barada has gowy düşünmek üçin, sanly ulgamdaky soňky ýyllarda bolan täzelikleri öwreneliň: Görüşimiz ýaly, IT kompaniýalar öz girdejilerini esseläp köpeltdiler, bu diýmek…

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Özüni mata ýaly duýýan gyz

(hekaýa) - Iň gowusy maňa eliňizem, diliňizem degirmeseňizläň, gelineje! - Men nä biläýin gyz, suratlarda gaşsyz ýaly bolup duraňsoň biraz reňkläýjekdim... - Reňklemäň! Nä size sypatymdan zeýrendimmi?Ýa gelýän-gidýänler, soraýan-ideýänler, gyzyňyzyň gaşy hilal, ýöne biz galyň gaşlylary halaýas diýäýýämi? *** Maňa indi ullakan gyz bolupdyr diýýäler. Gowy gyz diýýämişler, temek diýýänlerem barmyş. Garaz birgiden myş-mişler. Ýöne men özümi soňky wagtlar mata hasaplaýan. Hamala kimdir biri meni nätanyş ülkeden, köne döwürden getirip, öýi elmydama akan-dökän bolan tikinçiň…

Özüni mata ýaly duýýan gyz

Gündeligimden garaýyş👀 #3

- Haýsynyň tagamy has gowy: pepsi ýa-da coca cola? + Bilemok. Birini satyn almaga pul tapýançam, beýlekiniň tagamy ýadymdan çykýar. * * * - Buzgaýmak iýesiň gelýärmi? + Joşsaň, iýesim gelýär, emma özüm tölemeli bolsam - "işdäm ýok"! - Şu sowukdamy? Üstesine-de gripli halyňa? + Hatda soňky demimde-de buzgaýmakdan ýüz öwürmen! - Bu nebis bolýarmy ýa-da söýgi? + Bu -- Nebis ununa ýugrulyp, Söýgi tamdyrynda bişen isleg. * * * 👵 Siz dagy ga:ny gaýnap…

Gündeligimden  garaýyş👀  #3

Edepliligiñ derjeleri barmy?!

Bir wagtlar—ürç edip ýaşlyk depder tutulýan döwri(5-7 klas aralyk bolsa gerek) menem özümçe bir depder tutunypdym: “Danalardan dürdäneler”. Oňa esasy okamak hakynda, edep hakynda we ş.m zatlar göçüren bolardym. Oňa ýadygärlik hökmünde ýazgy ýazdyrmazdym.Özümem hiç kimiň depderine ýazmazdym. Ýöne ynjytmazlyk şerti bilen okamaga beren gezeklem bolupdy. Şol wagtlar men eýýäm özümi edepli bir şahs hasaplaýardym. Ene-ata ýygnagynda mekdep müdiri: “Sagbol, gaty gowy gyz ýetişdiripsiň”—diýip, ejemiň arkasyna kakanda ýolboýy gözünden boýur-boýur ýaş akyp gelendigini indi-indiler gürriň…

Edepliligiñ derjeleri barmy?!

Duýgy aňy we Danyýeliň Golemanyň "Emosional intellekt" kitaby.

Duýgy aňy durmuşyň köp ugurlarynda üstünlik gazanmagyň açarydyr. Başdan geçirýän duýgularyňyzy tanap bilýän bolsaňyz, duýgularyňyza gözegçilik edip bilýän bolsaňyz we başgalaryň duýgularyny kesgitläp bilýän bolsaňyz, emosional aň üçin üstünlikli synaşýarsyňyz. Duýgularyňyza düşünmek we dolandyrmak ukyby, potensialyňyzy durmuşa geçirmek üçin ilkinji ädimdir. Duýgy aňy höweslendirmek, duýgudaşlyk, pikirlenmek, stres dolandyryşy, aragatnaşyk we dürli sosial ýagdaýlara we gapma-garşylyklara düşünmek we çözmek ukybymyza goşant goşýar. Duýgy aňy möhümdir, ösdürilip ýetişdirilse, adama has kanagatly we bagtly durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýär.…

Duýgy aňy we Danyýeliň Golemanyň "Emosional intellekt" kitaby.

Gybat.

Elbetde gybatyň gowy zat däldigini ählimiz bilýärmikäk diýip pikir edýärin. Hawa, gybat erbet zat. Geliň GYBAT -a giňişleýin seredip biraz analiz edeliň. Ilki bilen " GYBAT näme? " diýen soraga jogap berjek bolalyň. GYBAT - biriniň daşyndan edilýän nädogry , takyk däl gürrüň , myjabat - diýip ene dilim sözlüginde düşündirilýär. GYBAT meniň düşünişimçe şeýleräk bir zat bolmaly. Biri barada aýtýan sözlerimiz şol kişini rahatsyz etýän bolsa bu gybatdyr. Niýetimiz näme bolsa bolsun şol kişini…

Bystander efekt - şaýadyň täsiri.

Bystander efekt, sosial ýagdaýlarda görülýän psihologiki hadysa, adamlaryň beýlekiler bilen gurşalan mahaly adatdan daşary ýagdaýlara ýa-da betbagtçylyk ýagdaýlaryna gatnaşmak ähtimallygynyň pesdigi baradaky bulaşyk hakykaty açýar. Bu hadysa, mätäçlere kömek etmek islegimize täsir edýän jogapkärçiligiň paýlanyşy barada sorag döredýär. Bystander efekt 1964-nji ýylda Kitti Genovese pajygaly wakadan soň giňden öwrenilen hadysa hökmünde ýüze çykdy. Genovese jaýynyň golaýynda rehimsizlik bilen hüjüm edildi we köp sanly şaýadyň bardygyna garamazdan hiç kim muňa goşulmady ýa-da kömek soramady. Bu waka…

Bystander efekt - şaýadyň täsiri.