Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Duýgy aňy we Danyýeliň Golemanyň "Emosional intellekt" kitaby.

2 minut alar

Duýgy aňy durmuşyň köp ugurlarynda üstünlik gazanmagyň açarydyr.

Başdan geçirýän duýgularyňyzy tanap bilýän bolsaňyz, duýgularyňyza gözegçilik edip bilýän bolsaňyz we başgalaryň duýgularyny kesgitläp bilýän bolsaňyz, emosional aň üçin üstünlikli synaşýarsyňyz.

Duýgularyňyza düşünmek we dolandyrmak ukyby, potensialyňyzy durmuşa geçirmek üçin ilkinji ädimdir.

Duýgy aňy höweslendirmek, duýgudaşlyk, pikirlenmek, stres dolandyryşy, aragatnaşyk we dürli sosial ýagdaýlara we gapma-garşylyklara düşünmek we çözmek ukybymyza goşant goşýar. Duýgy aňy möhümdir, ösdürilip ýetişdirilse, adama has kanagatly we bagtly durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýär.

Danyýeliň kitabynda Golemanyň "Emosional intellekt" duýgularyny dolandyrmagy 5 faktora bagly:

Öz-özüňi tanamak - Emosional akyllylygy ýokary adamlar özlerini gaty gowy bilýärler. Duýgularyna düşünýärler we şol sebäpli duýgularyny dolandyrmaga ýol bermeýärler. Özlerine ynamly - sebäbi öz duýgurlygyna ynanýarlar we duýgularynyň gözegçilikden çykmagyna ýol bermeýärler. Şeýle hem, özlerine ak ýürekden seretmäge taýýardyrlar. Güýçli we gowşak taraplaryny bilýärler we has gowy çykyş etmek üçin şol ugurlarda işleýärler. Köp adamlar bu öz-özüňi duýmak emosional intellektiň iň möhüm bölegi diýip hasaplaýarlar.

Öz-özüňi dolandyrmak duýgulary we hyjuwlary dolandyrmak ukybydyr. Bu ukuplary bar adamlar öz-özüňi dolandyrmak, aşa gaharlanmaga ýa-da gabanjaň bolmaga ýol bermeýär, we göwünsiz, biperwaý karar bermeýärler. Hereket etmezden ozal pikir edýärler. Öz-özüňi dolandyrmagyň aýratynlyklary oýlanmak, üýtgeşiklik bilen rahatlyk, dogruçyllyk we ýok diýmek ukybydyr.

Motiwasiýa - Emosional akyl derejesi ýokary adamlar köplenç höweslendirýärler. Uzak möhletli üstünlik gazanmak üçin derrew netijeleri goýmaga taýyn. Örän öndürijidir, garşy çykmagy halaýar we her bir işinde gaty ökde.

Duýgudaşlyk , belki, emosional intellektiň ikinji möhüm elementidir. Duýgudaşlyk, töweregiňizdäkileriň isleglerini, zerurlyklaryny we nukdaýnazaryny kesgitlemek we düşünmek ukybydyr. Duýgudaş adamlar, bu duýgular aýdyň bolmasa-da, başgalaryň duýgularyny tanamaga ökde. Netijede, duýgudaş adamlar adatça gatnaşyklary dolandyrmakda, diňlemekde we beýlekiler bilen baglanyşykda ökde. Stereotiplerden we gaty gyssagly hökümlerden gaça durýarlar we durmuşlaryny aç-açan, dogruçyl ýaşaýarlar.

Jemgyýetçilik başarnyklary - Gowy sosial başarnyklary bolan adamlar bilen gürleşmek we halamak aňsat, bu ýokary duýgu intellektiň ýene bir alamaty. Güýçli sosial başarnyklary bolanlar toparyň oýunçylary bolýarlar. Ilki bilen öz üstünliklerine ünsi çekmegiň ýerine, başgalaryň ösmegine we şöhle saçmagyna kömek edýärler. Jedelleri çözüp bilerler, ajaýyp aragatnaşyk saklaýarlar we gatnaşyklary gurmakda we goldamakda ussatdyrlar.

Eger siziň üçin bagt durmuşdan kanagatlanmak bolsa, onda duýgu aňynyň-yň ösüşi abadançylyga we bagta oňyn täsir eder.

215 |
|