...

Agasoltan Garajayeva

@agasoltan
Psiholog

Istanbul Medipol Uniwersitedynyň Psihologiýa fakultedynyň okuwçysy. Psihologiýany meň bilen öwreniň!

Özüňe ynam.

Bagtly we manyly durmuş üçin özüňe ynam gerek. Özüňe ynam - özüňe we durmuş ýagdaýlaryňa oňyn we hakykatçyl garamaga mümkinçilik berýän garaýyşdyr. Özüne ynamly adamlar öz ukyplaryna ynanýarlar, durmuşyna gözegçilik edýärler we isleýän, meýilleşdirýän we garaşýan zatlaryny edip biljekdigine ynanýarlar. Özüňe ynamy nädip ösdürmeli? 1. Az gorky we az alada Näçe ynamly bolsaňyz, "muny edip bilemok" diýýän içki sesi çalt köşeşdirip bilersiňiz. Negatiw pikirlerden daşlaşyň we gymmatlyklaryňyza we meýilnamalaryňyza görä hereket ediň. Öz-özüne ynamsyzlykdan ejir…

Özüňe ynam.

Beden dili.

Beden dili - adamlaryň keýplerini we duýgularyny beýan etmek üçin ulanýan dilden däl aragatnaşyk usulydyr. Söz ulanmazdan maglumat berip biljek güýçli guraldyr. Beden dili, adamlaryň nähili duýýandyklary, belli bir mowzuga ýa-da adama bolan ynam derejesi we gyzyklanmasy barada möhüm maglumatlary berip biler. Aragatnaşyk endikleriňizi ýokarlandyrmak üçin ulanyp boljak beden dili we huşsuz hereketler barada käbir maslahatlar. 1. Göz bilen aragatnaşyk - täze birine duşanymyzda ýa-da tanaýan adamymyz bilen gürleşenimizde, göz bilen görüşýäris. Göz bilen baglanyşyk,…

Beden dili.

Şahsy çäkler näme?

Çäkler töweregimizdäki görünmeýän çäklendirme bolup, nirede gutarýandygymyzy we beýlekileriň nireden başlanýandygyny bilmäge mümkinçilik berýär. Şahsy çäkler şahsyýetimizi kesgitlär - özümiziň aslynda kimdigimizi bilme duýgumyz. Şahsy çäkler fiziki, emosional, ruhy, akyl taýdan kesgitlenmeli. Sagdyn araçäkler manipulýasiýadan goraýar. Araçäkiň güýji her bir adam üçin tapawutlanýar. Olary hemmeler bilen we hemme ýerde kesgitlemeli. Şahsy çäkler bize şeýle kömek edip biler: · özüňizi howpsuz duýmaga we howpsuz bolmaga · öz duýgularymyzy we başgalaryň duýgularyny tapawutlandyrmaga · öz pikirleriňize ynamly…

Şahsy çäkler näme?

Passiw-agressiw häsiýetimiz.

Gaharymyzy gönüden-göni beýan etmänimizde, passiw-agressiw häsiýetimizi görkezýäris, tersine, öz sözlerimizi ters gelýän we belli bir derejede duşmançylygy öz içine alýan hereketlerimiz arkaly görkezýäris. Bu duşmançylyk pes derejeli we has inçe bolup biler, emma henizem duşmançylyk. Käbirlerimiz çuňňur gaharlanýandygymyzy duýman bileris. Özümizi alyp barşymyz şeýle bir inçe bolup biler welin, özümizi we belki başgalary-da aldap bileris. Biz gaharly bolanymyzda dogruçyl we gönüden-göni bolmak islemedik ýa-da islemeýän wagtymyz passiw-agressiw hereket edýäris. Düşünip bolmajak bolsa-da, adama jeza görnüşinde…

Passiw-agressiw häsiýetimiz.

Stress

Stress, her kimiň durmuşynyň belli bir döwründe başdan geçirýän umumy tejribesi. Muňa iş bilen baglanyşykly meselelerden başlap, şahsy meselelere çenli dürli faktorlar sebäp bolup biler. Stress durmuşyň adaty bir bölegi hökmünde kabul edilip bilinýän hem bolsa, onuň fiziki we emosional abadançylyga ýetirýän täsirlerine düşünmek möhümdir. Stress beden saglygymyza ep-esli derejede täsir edip biler. Stressde bolanymyzda, bedenimiz gan basyşynyň we ýürek urşunyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljek kortizol we adrenalin ýaly stress gormonlaryny çykarýar. Uzak möhletde bu…

Stress

Duýgy aňy we Danyýeliň Golemanyň "Emosional intellekt" kitaby.

Duýgy aňy durmuşyň köp ugurlarynda üstünlik gazanmagyň açarydyr. Başdan geçirýän duýgularyňyzy tanap bilýän bolsaňyz, duýgularyňyza gözegçilik edip bilýän bolsaňyz we başgalaryň duýgularyny kesgitläp bilýän bolsaňyz, emosional aň üçin üstünlikli synaşýarsyňyz. Duýgularyňyza düşünmek we dolandyrmak ukyby, potensialyňyzy durmuşa geçirmek üçin ilkinji ädimdir. Duýgy aňy höweslendirmek, duýgudaşlyk, pikirlenmek, stres dolandyryşy, aragatnaşyk we dürli sosial ýagdaýlara we gapma-garşylyklara düşünmek we çözmek ukybymyza goşant goşýar. Duýgy aňy möhümdir, ösdürilip ýetişdirilse, adama has kanagatly we bagtly durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýär.…

Duýgy aňy we Danyýeliň Golemanyň "Emosional intellekt" kitaby.

Narsisizm.

Geliň, gadymy grekleriň we rimlileriň Narkissusyň söýgi gözläp dünýäni nädip aýlandygyny aýdýan owadan mifini ýada salalyň. Eho perä bolan duýgularyny inkär edip, derýadaky öz şöhlelenmesine göz aýlady we oňa aşyk boldy. Narkissus özüni tutup bilmän gark boldy. Ölen ýerinde peýda bolan güle narkissus diýilýärdi. Mif narsizmiň tebigatyny ele alýar - güýçlendirilen we köplenç zyýanly egosentrizm. Bu, psihologlaryň öwrenýän käbir şahsyýet aýratynlyklarynyň toplumy. Olaryň kesgitlemesine görä, narsizm çişirilen, özüni gowy duýmakdyr . Dürli derejelerde beýle adamlar…

Narsisizm.

Imposter syndrome - Ýalançy sindromy

Ýalançy sindromy: Näme üçin ýüze çykýar we ony nädip ýeňip geçmeli Ýalançy sindromy, adamyň başarnyklaryna ynanmaýan we üstünlikleriň bardygyna garamazdan hemişe öz başarnygyna şübhelenýän ýagdaýdyr. Bu makalada ýalançy sindromyň sebäplerine, aýratynlyklaryna we bu meseläni ýeňip geçmäge we oňat gutulmaga kömek etjek amaly ädimlere seredýäris. Näme üçin ýalançy sindrom ýüze çykýar? Ýokary umytlar: örän ýokary standartlary we talaplary kesgitlemek. Beýlekiler bilen deňeşdirmek: beýleki adamlar bilen hemişe deňeşdirme, jemgyýet tarapyndan döredilen ideallar we ülňüler. Ýaramaz tejribeler: negatiw…

Imposter syndrome - Ýalançy sindromy

Prokrastinatsiya - Soňa goýmak

Prokrastinatsiya hemmämiziň wagtal-wagtal edýän zadymyz. Bu edilmeli meseläni ýa-da karary yza süýşürmekdir . Zyýansyz endik ýaly bolup görünse-de, gaýragoýulmak hakykatdanam akyl saglygymyza, öndürijiligimize we hatda gatnaşyklarymyza ýaramaz täsir edip biler. Adamlaryň soňa goýulmagy umumy sebäplerinden biri şowsuzlyk gorkusydyr . Kyn ýa-da kyn diýip hasaplaýan bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, başgalar tarapyndan şowsuzlyga uçramak ýa-da höküm çykarylmazlyk üçin ony goýup bileris. Bu gorky köplenç öz-özünden ýerine ýetirilýän ýagdaýa öwrülip biler , sebäbi bir işi näçe uzak…

Prokrastinatsiya - Soňa goýmak

Dostlary nädip gazanmaly we adamlara nähili täsir etmeli: Häzirki zaman jemgyýetinde Deýl Karnegi klassiklerinden sapaklar

1936-njy ýylda neşir edilen Deýl Karnegi tarapyndan dostlary nädip gazanmaly we adamlara nähili täsir etmeli, şahsyýet psihologiýasy pudagynda iň täsirli we degişli eserleriň biri bolmagyna galýar. Geçen onýyllyklara garamazdan, bu kitapda görkezilen ýörelgeler we maslahatlar häzirki jemgyýetde aktual bolup galýar. Bu makalada Karnegi esasy pikirlerini gözden geçireris we olaryň ulanylyşynyň biziň döwrümizde nähili peýdaly bolup biljekdigini düşündireris. 1. Başgalaryň duýgularyna düşünmek we hormatlamak Başga adamlar bilen çyn ýürekden gyzyklanyň Karnegi başgalaryň duýgularyna we zerurlyklaryna düşünmegiň…

Dostlary nädip gazanmaly we adamlara nähili täsir etmeli: Häzirki zaman jemgyýetinde Deýl Karnegi klassiklerinden sapaklar