Özüňi Kämilleşdirmek

Bir ýylda meniň gazananlarym

Hemme kişem ömrüniň her pursatynda, näçe ýaşasa ýaşasyn durmuşdan ders almaga, bir zatlar öwrenmäge dowam edýär. Hemme kişi üçinem üýtgeşik, bir zadyň başlangyjy bolan, täsin ýyly bolandyr. Menem şu ýyl barada, şu ýylda gazanan, ýitiren, başdan geçiren zatlaryma bir ser salmak isledim. Indi muny her ýyl dowamly ýerine ýetirmek isleýärin, siziň hem etmegiňizi maslahat berýärin. Soň haçanam bolsa, göwnüňiziň islän pursady şol ýazan zadyňyza seredersiňiz, we nähili öňe gidendigiňizi, kämilleşendigiňizi derňäp, geçen ýyla (ýyllara) görä…

Bir ýylda meniň gazananlarym

Özüňize ynamy nädip gazanmaly?

Adamyň özüne ynanmagy onuň durmuşynyň islendik pursatynda wajyp bolan zatdyr. Özüňe bolan ynam hemme zadyň başlangyjydyr. Ynam bolmasa döredijilik bolmaýar. Döredijilik bolmasa hiç bir zat, şol sanda emeli gurşaw hem bolmaýar. Emeli gurşawa-da adam tarapyndan döredilýän emeli gymmatlyklaryň ählisi girýär. Ynam bar ýerde umyt bardyr. Bu zatlar barada aýdylara gep kän bolsa-da köp kişiniň özüne bolan ynamy juda pes. Biz bu makalamyzda, özüňe ynanmak we ony gazanmak bilen baglanyşykly käbir zatlar barada gürrüň edip geçeris.…

Özüňize ynamy nädip gazanmaly?

Käbir adamlar näme üçin beýlekilerden ökde, üstünlige ýeten?

Üstünligiň syry Üstülige ýeten adamlar näme üçin we nädip üstünlige ýetýärler? Hany ol her gün eşidýän biznesmenlerimiz, sportsmenler, sungat işgärleri , ýazyjylar ...Bu üstüliklerini nämä borçly ?Aslyýetinden bolan zehininemi, beýik iqsynamy( zehin...) ýa-da özleriniň ýörite ukyplarynamy? Bular, ýagny zehin we ukyp elbetde möhüm emma siziň pikir edişiňizçe däl. Serediň ortaça bir adamyň iqsy 100 töwerekleridir, Albert Einsteiniň iqsy 150-ti. Häzir size aýtjak adamymyň iqsy şeýle bir beýik käbirlerine görä hasaplanyp bilmän ,195+ kabul edilýär. Goýuň…

Käbir adamlar näme üçin beýlekilerden ökde, üstünlige ýeten?

Optimizm

Pessimist her pursatda kynçylyk görýär; optimist her kynçylykda pursat görýär Winston Çerçil Käbir adamlaryň kyn ýagdaýlarda-da hemişe kümüş örtük tapýandygyny gördüňizmi? Pozitiw bolmak ukyby, optimizm diýlip hem bilinýär, akyl saglygymyz üçin täsinlikler döredip biler. Bu diňe ýyly häsiýet däl; meseleleri nädip çözüp biljekdigimizi we stres bilen nähili göreşip biljekdigimizi kesgitläp biljek pikirdir. Optimizmiň akyl saglygymyza nähili täsir edip biljekdigine has çuňňur göz aýlalyň we näme üçin oňyn dünýägaraýyş ösdürmegiň bagtly, sagdyn durmuşa alyp barjakdygyny öwreneliň.…

Optimizm

Şahsy çäkler näme?

Çäkler töweregimizdäki görünmeýän çäklendirme bolup, nirede gutarýandygymyzy we beýlekileriň nireden başlanýandygyny bilmäge mümkinçilik berýär. Şahsy çäkler şahsyýetimizi kesgitlär - özümiziň aslynda kimdigimizi bilme duýgumyz. Şahsy çäkler fiziki, emosional, ruhy, akyl taýdan kesgitlenmeli. Sagdyn araçäkler manipulýasiýadan goraýar. Araçäkiň güýji her bir adam üçin tapawutlanýar. Olary hemmeler bilen we hemme ýerde kesgitlemeli. Şahsy çäkler bize şeýle kömek edip biler: · özüňizi howpsuz duýmaga we howpsuz bolmaga · öz duýgularymyzy we başgalaryň duýgularyny tapawutlandyrmaga · öz pikirleriňize ynamly…

Şahsy çäkler näme?

Özüňe ynam.

Bagtly we manyly durmuş üçin özüňe ynam gerek. Özüňe ynam - özüňe we durmuş ýagdaýlaryňa oňyn we hakykatçyl garamaga mümkinçilik berýän garaýyşdyr. Özüne ynamly adamlar öz ukyplaryna ynanýarlar, durmuşyna gözegçilik edýärler we isleýän, meýilleşdirýän we garaşýan zatlaryny edip biljekdigine ynanýarlar. Özüňe ynamy nädip ösdürmeli? 1. Az gorky we az alada Näçe ynamly bolsaňyz, "muny edip bilemok" diýýän içki sesi çalt köşeşdirip bilersiňiz. Negatiw pikirlerden daşlaşyň we gymmatlyklaryňyza we meýilnamalaryňyza görä hereket ediň. Öz-özüne ynamsyzlykdan ejir…

Özüňe ynam.

Miweli agaç bolmak añsatmy näme?!

Bir wagtlar sözleň manysyna düşüş bolan döwürlermiz, eje-kakamyzyň gulagmyza guýan nakyly: “ Miweli agajyň başy aşak ” Şol döwürlerem, has soňraklaram kän bir bu nakyl ünsümi özüne çekmändi. Düşniksiz zadam ýok. Sadadan dogry söz. Ýüzünden ýerden galdyrmaýan daýylary göremde has kän ýadyma düşerdi bu nakyl. Ine bu tomus welin kän oýurgandyrdy bu 4 söz, 10 bogun, 10sy çekimli, 10sy çekimsiz, 20 harpdan ybarat—nakyl. Şu ýaz ýalňyşmasam gapymyzdaky şetdalylar ilkinji gezek gülläpdi. Sebäbi, mundan ozalam güllän…

Miweli agaç bolmak añsatmy näme?!

Wagtyňy has gowy ulanmak üçin 20 minut düzgüni

Giriş Gündelik durmuşda adamlar birtopar zatdan zeýrenýärler. Olaryň biri hem wagt ýetmezçiligi. Bu makalada wagty nädip has gowy ulanmalydygy barada öwrenen usullarymyň birini paýlaşmakçy. 20 minut düzgüni "20 minut" hakda nireden eşidendigimi ýadyma düşenok, yöne şondan bäri telefonymdaky taýmer hemişe ýanymda. Kiçijik ädimler düzgününi eşiden bolsaňyz gerek( bu barada "Zynjyry döwme" makalamda has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz). Kiçijik, yöne gündelik ädimlerde maksadyňyza barmagyňyz üçin köp ulanylýan strategiýa. 1 gezekde 1 kiçijik iş. Men oňa 20…

Wagtyňy has gowy ulanmak üçin  20 minut düzgüni

Zynjyry döwme!

Size şu gün eşiden wagtymdan ( 2 ýyl mundan ozal) bäri mümkin boldugyndan hiç sypdyrman ulanyp gelýän bir prinsipimi paýlaşmakçy, ,, Zynjyry döwme" bu prinsipi başda Baris Ozcandan öwrenipdim. Bu prinsipi öwrenenimden bäri durmuşymyň tas kem hemme bölümlerinde ulanmaga başladym we gaty peýdalydygyny gördüm. Ulanmasy gaty ýeňil : ,, Özüňe maksat goý we şol maksada ýetmek üçin her gün bir zat et!". Edenden soň bolsa eliňe bir kalendar al we şol günüň üstüne ulakan bir…

Zynjyry  döwme!

Her gün diňe 1% has öňe gitmek

Her gün 1% kämilleşmek Häzirki wagtda adamlar her gün özlerini has gowy wersiýasyna öwürmäge synanyşýarlar. Fiziki, akyl ýa-da emosional(duýgy) üstünlik islendik ugurda üznüksiz kämilleşmegi talap edýär. Bu makalada her gün 1% gowulaşmagyň ähmiýetini we oňa nädip ýetip boljakdygyny ara alyp maslahatlaşarys. Näme üçin% 1? Kiçijik endikler uly tapawut döredýär - Jeýms Klear -Atomik Endikler ( Atomic Habits ) 1% kiçi ösüş islendik ugurda uly üstünliklere sebäp bolup biler. Mysal üçin, her gün 1% çalt ylgaýan…

Her gün diňe  1% has öňe gitmek