...

Muhammetgeldi Goshayev

@muhammetgeldi
Jadygöý

Bagtsyzlygyň resepti, öýümdäki iň gymmatly zatlar we çäklendiriji ynançlary dolandyrmak

Bagtsyzlygyň reseptini isleseňiz, köp pul ýygnamak üçin wagtyňyzy sarp ediň we saglygyňyza we gatnaşyklaryňyzyň hiline üns bermegi ýatdan çykaryň. Dogrusyny aýtsam, öýümdäki iň gymmatly zatlar, gowy oturgyç we gowy stol bolup biler. Sport zaly enjamlaryny satyn öýe satyn alamda beden saglygyny satyn alandyryn öýdüpdim, ýöne aslynda rahatlyk satyn alan ekenim Adamlaryň özlerine aňsat gürleýändiklerine we ynanýandyklaryna üns beriň we şol bir ýoly kabul etmekden ägä boluň. Adamlar köplenç çäklendiriji ynançlaryny size satyp siziň hem şol…

Bagtsyzlygyň resepti, öýümdäki iň gymmatly zatlar we çäklendiriji ynançlary dolandyrmak

Ajaýyp we aňsat üstünlikli bolmak üçin 5 sany ädim, ýa-da şuňa meňzeş bir zatlar.

1-nji ädim: Islendik internetde tapan ädimme-ädim üstünlige ýetmek ýaly sistemalary ýa-da makalalary görseňiz, onda olary şol bada ýatdan çykaryň. Serediň, hawa dogry biziň hemmämiz ullakan öýde, süýji nahar iýip, gymmat bahaly eşikleri geýesimiz gelýär. Ol barada hiç hili şübhe ýok. Ýöne, geliň hakykata seredeliň. Üstünlige ýetmek üçin biz adatdan daşary zat etmeli. Asyl adyndan belli bolşy ýaly, adaty däl zady etmek üçin biz ilki bilen şol adaty däl zady tapmaly we ondan soňra hem şol…

“Bir zatlar et” ýörelgesi.

Dogrusy, häzir ýatlap otursam, makalany ýazmagymyň asyl sebäbi hem şol wagtdaky zähmet dersi mugallymymyň gaýtalap aýdan sözlerinde ýatyr. Meniň okan mekdebimde zähmet sapagy oturylyp gürrüň edilip geçirilýän sapaklaryň biridi (belki siziň mekdebiňiz hem şolar ýaly bolandyr, şübhe ýok). Ýöne asyl diýjek bolýan zadym onda däl. Şol wagtky mugallymymyň aýdan zady ýadyma berk ýazyldy, her gezek oglanlar bilen oturyp “gybat” edilen wagty mugallym: Beýdip oturmaňda oglanlar, bir zatlar ediň - diýerdi. Biz hem ýaşlyk edip, “Näme…

“Bir zatlar et” ýörelgesi.