Durmuş

4 minut alar

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Konfor zolagy (comfort zone) diýip eşitdiňizmi. Eger eşitmedik bolsaňyz aşakdaky adresden psiholigiýa dersinden taýýarladygym referat okap bilirsiňiz. Link Aslynda türkmen dilindäki terjimesini bilemok. Has dogrysy psihologiýadan mugallym hem näme diýjegini bilmedigi üçin terjimesini aslynda goýmagy makul bilipdim. Makalaň temasy bilen konfor zolagynyň baglanşygyna gelenemizde, häzir bilýänsiňiz ýokary okuwjaý giriş synaglarynyň geçýän döwürleri. Kimileri netijelerini alandyrlar, kimileri bolsa indi almalydyr. Netijesi näme bolsa-da gazanmak isleýän okasyn bu makalany. Ilki bilen synagyň netijesi otrisatel ýagny siziň diliňizde…

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

3 minut alar

Minimalizm bilen täze durmuş

Pikirlenip görüň, öňüňizde bir düwme bolsa we siz şol düwmä basan ýagdaýyňyzda durmuşyňyzy düýbinden üýtgedýän bolsa, gereksiz ähli zatlary siziň durmuşyňyzdan aýyryp, meşgullanýan zadyňyza ünsi jemlemäge kömek edip, sizi has üstünlikli biri edip, gereksiz köpçülikden seni daşlaşdyryp diňe saňa zerur bolan zatlar bilen meşgullandyrýan bolsa onda siz şol düwmä basardyňyzmy? Ynha minimalizm hem adamlara maddy we ruhy taýdan täze bir durmuş hödürleýär. Minimalizm ýa-da az köpdir düşünjesi özüňdäki manyny, durmuşdaky manyny gözlemäge çalyşmakdyr. Bu bize…

Minimalizm bilen täze durmuş

2 minut alar

Näme üçin “Passenger”?!

Köpleriň gyzyklanmasy bilen soradyklary sorag bar- Näme üçin “Passenger”?! jogaba gelmezden öň başga soraga seredeliň. “Biz kim we bu dünýä näme üçin geldik?” bu soragy googleden gözleseň her dürli düşünjeler çykar. Olaryň köpüsine seretsek gazanç etmek maksady bilen işlenen işlerdir. Ýagny biz adamalar käwagt bildiklerimizi pula, şan-şöhrata çalyşyp bilmezlikde galýarys. Asyl menzilimiziň nämedigini unutýarys ýa-da hiçbir habarymyz hem bolmaýar. Sorag-biz kim?, jogap-adam(adamogly). Ony bizde bilýäris diýýänsiňiz. Aslynda bilmeýäris. Bu ýazanymyz anyk jogap däl. Ýagny ilki…

2 minut alar

Durmuş gymmatlyklary

Öý ojagynda mamasynyň ýürekli gyzy hökmünde tanalýan Şasenem ýokary okuw jaýyna girip, özüniň durmuş gymmatlyklaryny has içgin öwremmäge başlady. Okuw döwürlerinde her gününi many-mazmuna bulaşdyryp, netijeli bir zatlaryň amala aşmagyna ygrarly bolan birisi üçin uniwersitetdäki gyz maşgalalaryň edýän gep-gürrüňleri onuň üçin asla gyzyksyzdy. Käte-käteler KÄBIR gyz deň-duşlary oturyp toý, zat geçdi, altyn, galyň, gaýyn we maşgala durmuşy ýaly mowzuklarda gepleşikleri alyp baranlarynda Şasenemiň ýüregi gysylyp, dünýäsi daralýan ýaly bolýardy. Ylyma-bilime tarap aýak depýän adam taryh,…

2 minut alar

Gyz Ýazgydy

Akja uzyn boylu saryýagyzdan owadan gyz. Edepli ekramly. Obanyň saýlanýan gyzlaryndan biridir. Akja, seniň agyr ykbalyň seni nirelerden çykardy. Sen obaňyza durmuşa çykdyň. Baran adamyň uruşa gidip gelmedi. Seni gaýynlaryň öýňüze getirip gitdiler. Sen ýalňyz ne çaga, ne ýoldaş bardy. Sen öz agalaryň, gelnejeleriň elinde ýaşadyň. Seň derdiňi çekişmäge ejeňem ýokdy. Sen ol öýüň ody bilen girip küli bilen çykýadyň. Doganlaryň seni şeýle eý görýärdiler. Günleriň bir güni gelnejeleriň seň kastyňa çykdylar. Ýoldaşlaryny gepden doýurýarlar.…

1 minut alar

"Aýtmaly habarym bar..."

Durmuşda şeýle bir wakalar, pursatlar ýüze çykýar, şol pursatlara sebäp bolýan adamlar Hydyr ata ýa-da perişde ýaly görülýär. Bu zatlaryň nädip şeýle bolýandygyna aklyň haýran. Olaryň ählisi tüýs gerekli wagty, biziň şeýle sözlere we kömeklere mätäç wagtymyz peýda bolýar. Olary göremizde, diňlänimizde ýüreklere ornaýan tesellini, yn- jalygy, ynamy duýýarys, ýöne biz ömür boýy ganatly perişdelere ýa-da jowur ak sakgaly döşüni ýapyp duran Hydyr ata garaşyp gezemizsoň, bu adamlary olardyr öýdüp gümanam edemzok. Üstesine-de olaryň käbiri…