...

Göwher Agayewa ⁹⁹Es no⁴⁹

@alvaromorte99esno49

Bilim, tehnologiýa we kitaplar bilen gyzyklanýaryn)

Emeli intellekt geljegimizi kesgitleyär!

Emeli intellekt (Aİ) Tehnologiýanyň çäklerini öňe sürýän we adamzadyň gözýetimlerini giňeldýän emeli intellekt (AI) häzirki döwrüň iň tolgundyryjy we iň köp ara alnyp maslahatlaşylýan ugurlaryna öwrüldi. Geljegiň emele gelmeginde möhüm rol oýnar diýlip çaklanylýan AI, durmuşymyzdan başlap, jemgyýetleşişimize çenli durmuşymyzyň ähli ugurlaryny üýtgedip biler. Emeli intellekt näme we nirelere ýetip biler? yönekeý söz bilen aýdylanda, emeli intellekt adam akyl-paýhasyna meňzeýän has üstün we köp meseleleri ýerine ýetirip bilýän kompýuter ulgamlarydyr. Bu ulgamlar köp mukdarda maglumatlary…

Emeli intellekt geljegimizi kesgitleyär!

Şowsuzlykardan üstünlige ýetiň!

Ilki bilen üstünlik näme ? Üstünlik, başgalaryň hukuklaryny bozmazdan durmuşyň talap edýän ähli zadyna ýetmek güýji. Ädim-ädim ownuk üstünliklere ýetmegiň tapgyryny döredip bilersiňiz. Her syýahat ilkinji ädimden başlaýar. Ýöne nirä barýandygymyzy bilmek üçin birinji, ikinji, üçünji we ähli zerur ädimleri ätmeli. Esasy zat başlamakdyr. Adamlary şowsuz edýän zatlar: 1. Tertip - düzgüniň bolmazlygy. 2. Özüňe ynamyň bolmazlygy. 3. Erksizlik. 4. Taşlamak. Bular hemme kişide bolýar. Birinjiden, tertip-düzgün - Üstünlik erjelligi we tutanýerlilik talap edýär. Käbir…