...
4Makalalary
0Halan makalalary

Haknazar Haljanow

@haknazar
tanalmadyk meşhur

“Geçmişimi iýdim çörege çalyp, Göwnüm ajyja zat küýsän mahaly.” Mukam Muhamow

1 minut alar

Täsirli sözleýişiň usulyýeti…

Biziň aýdýanlarymyz esasan adamlaryň logikasyna ýüzlenýändir. Şeýle-de bolsa, muny nädip aýdýanlygymyz, ýagny dilden däl aragatnaşygymyz (beden dili + ses äheňi / stili) adamlaryň duýgularyna täsir edýär we onuň täsiri (maglumaty kabul etmeklerinde) gaty ähmiýetlidir (güýçlidir). Şonuň üçin adamlara nämäni aýdýandygyňyz däl-de, nädip aýtýandygyňyz möhümdir we bu bize berilýän baha gönüden-göni täsir edýär. -diýip, bu çykyş bilen, ýokary okuw jaýlarynyň birinde “täsirli prezentasiýa usullary” okuwynyň dowamynda owadan ýürekli ynsanlara ýüzlendim. Goşmaça 3–4 gatnaşyjymyz hersi 3 minutlyk…

1 minut alar

Elmydama dogry wagta garaşýarys!

Elmydama dogry wagta garaşýarys! Bir kemsiz iş etmek üçin Şowsuz bolma mümkinçiligimizi azaltmak üçin Garşydaşlaryň güýçli energiýa bilen edýän işlerini seljermek üçin Aslynda, ýakyndan tanaýanlarymyzy has gowy tanamak üçin Dogry wagtydygyna göz ýetirmek üçin … Durmuşdaky her saýlawdan soň müňlerçe täze saýlawlarymyzyň bolmagyna garamazdan Başaryp bilmedik ýagdaýymyzda, başgaça çemeleşip dowam edip biljek wagtymyz Ýola çykmazdan öň däl-de, ýolda hemme zady gowulaşdyryp biljek wagtymyz Kemçiliksiz görünmegiň hemmeleri ýadatýan wagty Elmydama dogry wagta garaşýarys! Meniň pikirimçe, her…

1 minut alar

Telekeçiligiň altyn kanuny — Golden Rule of Entrepreneurship

Amazon — “Dükana gitmek islämok”. Google — “Bu maglumatlary nireden tapmalydygyny bilemok”. Uber / Lyft / Bolt — “Maşyn sürmäge wagtym ýok we taksiler gaty erbet”. Makdonalds / Burger King — “Restoranda durmaga ýa-da nahar bişirmäge wagtym ýok”. Netflix — “kabel teleýaýlymy gaty erbet we hemme ýerde halaýan zatlarymy göresim gelýär”. Spotify — “radio gaty erbet we islendik ýerde halaýan sazymy diňlemek isleýärin”. Bir kärhana gurmak isleseňiz, bir mesele tapyň we ony beýlekilerden has gowy…

2 minut alar

Kim edýän işini söýmek ýa-da söýýän işini etmek islemez?

Soňky birnäçe aý, belki birnäçe ýyl bäri käbir şahsy we iş aladalarym sebäpli hiç zat ýazyp bilmedim. Emma bu gün sosial mediýada Kübra Öztürk iň paýlaşan makalasyny okap, şonuň bilen bagly birzatlar ýazmak isledim. Mesele, gözleg hasabatynyň netijesinde adamlaryň 60% -iniň edýän işini halamaýandygydy. Bu 60%-e girýän topardan çyn ýürekden sorasym gelýär: Özüňiz / şahsy markaňyz we geljegiňiz üçin hakykatdanam jogapkärçilik çekýändirin öýdýärsiňizmi? Görkezýän pes görkezijiňiz, höwesiň sebäpleri, şowsuzlyklar, aragatnaşyk problemalary … Her biriniň jogapkärçiligini…