Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

tanalmadyk meşhur

Elmydama dogry wagta garaşýarys!

1 minut alar

Elmydama dogry wagta garaşýarys! 
Bir kemsiz iş etmek üçin 
Şowsuz bolma mümkinçiligimizi azaltmak üçin 
Garşydaşlaryň güýçli energiýa bilen edýän işlerini seljermek üçin 
Aslynda, ýakyndan tanaýanlarymyzy has gowy tanamak üçin
Dogry wagtydygyna göz ýetirmek üçin … 
Durmuşdaky her saýlawdan soň müňlerçe täze saýlawlarymyzyň bolmagyna garamazdan 
Başaryp bilmedik ýagdaýymyzda, başgaça çemeleşip dowam edip biljek wagtymyz 
Ýola çykmazdan öň däl-de, ýolda hemme zady gowulaşdyryp biljek wagtymyz 
Kemçiliksiz görünmegiň hemmeleri ýadatýan wagty 
Elmydama dogry wagta garaşýarys! 

Meniň pikirimçe, her gün öz-özümize: 
Dogry wagt diýip bir zat ýok! 
Diňe bir zat bar; ol hem şu pursat! 
Indi batyrgaýlyk gerekdir öýdemok 
Işi kämil etmeklik üçin taýyn bolmak hökman däl. 
Diňe höwes bilen başlamaga mätäçligimiz bar 
Ýolda tejribe etjek zatlarymyzyň özi bize dogry ýoly çyzyp berer; bize karta gerek däl … diýmelimikäk diýýän.

87 |
|
  1. Ýaz
  2. Gözden geçir
  3. Çap et