Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

tanalmadyk meşhur

9 Mart 2023

Elmydama dogry wagta garaşýarys!

1 minut alar

Elmydama dogry wagta garaşýarys! Bir kemsiz iş etmek üçin Şowsuz bolma mümkinçiligimizi azaltmak üçin Garşydaşlaryň güýçli energiýa bilen edýän işlerini seljermek üçin Aslynda, ýakyndan tanaýanlarymyzy has gowy tanamak üçin Dogry wagtydygyna göz ýetirmek üçin … Durmuşdaky her saýlawdan soň müňlerçe täze saýlawlarymyzyň bolmagyna garamazdan Başaryp bilmedik ýagdaýymyzda, başgaça çemeleşip dowam edip biljek wagtymyz Ýola çykmazdan öň däl-de, ýolda hemme zady gowulaşdyryp biljek wagtymyz Kemçiliksiz görünmegiň hemmeleri ýadatýan wagty Elmydama dogry wagta garaşýarys! Meniň pikirimçe, her gün öz-özümize: Dogry wagt diýip bir zat ýok! Diňe bir zat bar; ol hem şu pursat! Indi batyrgaýlyk gerekdir öýdemok Işi kämil etmeklik üçin taýyn bolmak hökman däl. Diňe höwes bilen başlamaga mätäçligimiz bar Ýolda tejribe etjek zatlarymyzyň özi bize dogry ýoly çyzyp berer; bize karta gerek däl … diýmelimikäk diýýän.
73