Teswirler (2)

Ýüklenýär...
User Avatar

Content writer

Täzeden başlamak kynmy?

1 minut alar

Üstünlige kynçylyk bilen ýetilýär.

Häzirki günde biz köplenç bir işe başlamak islänimizde bu iş meniň etmeli ýaşymdan geçdi, inniden soň men muny başarmaryn diýýän wagtymyz az däl.

Hasaplamalara görä dünýäde üstünlige ýeten, karýerasynda at goýan şahsyýetleriň köpüsi ýaşynyň ortalarynda 25-65 ýaş ortalygynda köp açyşlar edipdirler.Geliň olaryň birnäçesi bilen tanyşalyň!


35 ýaşynda üstünlige ýeten şahsyýetler
WhatsApp-yň eýesi Yam Kum 
TechCrunch-yň eýesi Maykl Erington
Pandora-nyň eýesi Tim Vestergen
Wikipedia-nyň eýesi Jimmi Ueyls.


41 ýaşynda üstünlige ýeten şahsyýetler.
Zynga-ny açan Mark Pinkus
Intel- eýesi Robert Noys


42 ýaşynda üstünlige ýeten şahsyýetler.
CraigsList- eýesi Kreyg Nyumark
ZipCar- eýesi Robert Noys


Rey Krok McDonald’s –y  52 ýaşynda açýar.
Jon Pemberton Coca-Cola-ny  55  ýaşynda oýlap tapýar.
Xarlan Sanders  KFC- y açanda 65 ýaşynda eken.


Şonuň üçin hem  öň başlamak isläp inni men başarmaryn diýmäň we üstünlige ýetýänçäňiz dowam ediň. 

Hat-da ilkinji çyrany oýlap tapan Tomas Edison hem takmynan azyndan  1000 gezek gaýtadan tejribe geçirip göripdir. Unutmaň täzeden başlamak üçin hiç haçan giç däldir!

65 |
|