...

Allamyrat Gapurov

@ecolog1
Content writer

Poeziýa bilmezden goşgy ýazyp bolarmy?

Poeziýa bu – (grekçe- “döredijilik”) gözelligi bir söz bilen suratlandyrmak sungaty. Poeziýa adamyň islegleriniň beýany bolup hyzmat edýär. Islendik adamda aýratyn bir zehin bardyr,zehiniň üsti haçan açyljagy belli däl, bu her adamda dürli ýaşda ýüze çykyp başlaýar esasy zat adam öz üstünde işläp özüni kämilleşdirse, şonça-da onyň ukyp başarnygy aýan bolup başlar. Poeziýa tehnikasyny bilmezden goşgy düzüp bolarmy? Elbetde poeziýa dilini bilmän ýagny goşgy ýazmaklygyň grammatikasyny bilmezden hem goşgy ýazyp bilersiňiz. Esasy zat bu siziň…

Täzeden başlamak kynmy?

Üstünlige kynçylyk bilen ýetilýär. Häzirki günde biz köplenç bir işe başlamak islänimizde bu iş meniň etmeli ýaşymdan geçdi, inniden soň men muny başarmaryn diýýän wagtymyz az däl. Hasaplamalara görä dünýäde üstünlige ýeten, karýerasynda at goýan şahsyýetleriň köpüsi ýaşynyň ortalarynda 25-65 ýaş ortalygynda köp açyşlar edipdirler.Geliň olaryň birnäçesi bilen tanyşalyň! 35 ýaşynda üstünlige ýeten şahsyýetler WhatsApp -yň eýesi Yam Kum TechCrunch -yň eýesi Maykl Erington Pandora -nyň eýesi Tim Vestergen Wikipedia -nyň eýesi Jimmi Ueyls. 41…

Täzeden başlamak kynmy?

Galam ýa-da ruçka?

Ýazmagy ilkinji bolup çagalar bagynda, orta mekdepde ýa-da ene-atalar özbaşdak öwredýärler. Ýazuw guraly eliňizde (barmaklaryňyzda) nädogry usulda tutulanda ýazuw bulaşyk we gelşiksiz bolýar bu bolsa köplenç çagalarda dartgynlylyk, stress döredýär. Şonuň üçin çagalara okuwyň başynda ýazuw guralyny dogry tutmagy öwretmek gaty möhümdir. Hat ýazmagy biziň ählimiz bilýäris, haýsy guralda ýazmak has amatly galam ýa-da ruçka? Galam bilen ruçkanyň arasynda tapawut uly diýip bileris! Haçanda çaga galam bilen ýazanda, ýalňyşmakdan gorkmaýar- ýalňyşlygy pozup düzetmek aňsat. Bu…

Galam ýa-da ruçka?