Bilim

Durnukly ösüş maksatlary

Iýun aýynda BAE-nyň ilçihanasynda BMG-nyň howanyň üýtgemegi konferensiýasyna (COP) bagyşlanan “ Dubaýdan Bakuwa barýan ýol: COP29 taýýarlyk ” atly ýygnak geçirildi. Bu ýerdäki ýaşlar howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri we bu işdäki ornuny işjeň ara alyp maslahatlaşdylar. Bu waka, Bakuwda boljak COP29-zy üstünlikli geçirmek üçin möhüm ädim boldy. Dubaýdan Bakuwa barýan ýol: COP29 taýýarlyk Şeýle hem, iýun aýynda Aşgabatda “ Täze DÖM ilçileriň ” (Durnukly ösüş maksatlar) wezipä geçiş dabarasy geçirildi. Durnukly ösüş maksatlary üçin…

Durnukly ösüş maksatlary

Mekdep kitaplarynda özgeriş

Ýaňy ýakynda başlangyç synplarda zähmet, sungat, aýdym dersleri boýunça hem aýratyn kitaplarynyň bardygyny bildim. Bu derslerden kitap bolmalydyram öýdemokdym. Aýdym kitabynyň ýarysy aýdym, ýarysy hem şol aýdymlaryň notalary. Aýdymyň aýdylşyny bilmeseň, notalaryny tanyş kompozitoryňa suratyny ugradyp sorap bolýar. 1990-njy ýyllaryň başynda başga harytlar bilen bir hatarda mekdep kitaplary hem gytlyk edip başlady. Käbir sapaklardan 2 adama bir kitap berilýärdi. Başda başda oglanlar zähmet otagyna, gyzlar tikin otagyna girip el hünäri öwredilerdi. Soň soňlar bolsa mugallym…

Mekdep kitaplarynda özgeriş

Hemmeler nirede

Hemmeler nirede?... Bu soragy ilkinji men bermedim, iň soňky soran kişi hem bolmaryn. Ýer Şary - adamlar üçin uly; kosmos üçin kiçi; içinde ýaşaýyş bolan Planeta. Milyonlarça Galaktikalaryň arasyndaky Milyartlarça planetalardan biri. Alymlaryň hasaplamalaryna görä Dünýämize meňzeş ummasyz planeta bar. Çyndanam hemmeler nirede? Biz Kosmosyň Indeýleri - Afrikanyň bir indeý taýpasyna baryp " Air Podslaryň " işleýşini düşündirmäge synanyşyň. Gulaga kyn eşidilýär şeýlemi? Gulagymyza kiçijek zady dakanymyzda içinden saz we sözleriň gelmesini aýtmak ýeňil bolmasa…

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Salam mähriban adamlar. Adamlar iňlis dilini ýa-da başga bir dili derejesiz öýde, daşyndan hiç bir okuw merkezine ýa-da hiç bir dilçi mugallyma gatnaman öwrenip ýokary netijeleri gazanmak isleýärler. Daşary ýurt dilini öwrenmek isleýänlere maslahatym, okuw merkezinde dil öwreniň. Öýde özbaşdak daşary ýurt diline öwrenjek bolup ýapyşmaň. Siz garaşan netijäňize öýde özbaşdak gazanyp bilmeýärsiňiz. Biz hemişe pedagoglaryň kömegine mätaçdiris. Sebäbi olar biziň ýörän ýolymyzdan bir wagtlar ýöräp geçdi. Dil öwreniň . Sebäbi häzir tehnologiýalaryň täze täze…

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Bilim we din: ýaşaýşyň manysyny tapmak üçin ikisi hem zerur (Tankydy makala)

Bilim we din köpler tarapyndan bir-birine ters hasaplansa-da, aslynda olaryň ikisi-de durmuşyň manysyna we barlygymyzyň sebäbine düşünmekde möhüm orun eýeleýär. Biziň köpümiz bilim we dini özara aýratyndyr öýdýäris. Emma çuňňur barlag olaryň ikisiniň-de adamyň barlygynyň dürli taraplaryna ünsi çekýändigini görkezýär. Bilim bize älem - jahana düşünmäge kömek edýär. Ol obýektiw hakykaty derňäp, bu prosesde tebigatyň kanunlary bilen tanyşýar. Emma biz adamlar diňe bir fiziki barlyk däl. Biz emosional, ruhy, sosial we psihologiki barlyklardyrys. Özümiziň bu…

Bilim we din: ýaşaýşyň manysyny tapmak üçin ikisi hem zerur (Tankydy makala)

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Salam, bu makalamda men kiber medeniýet we kiber dünýäsi barada gysgaça aýdyp geçjek. Kiber medeniýet bu, durmuşda adamlaryň özara gatnaşygyna we jemgyýetçilik kadalaryna täsir edip, onlaýn giňişlikde emele gelen medeni gurşawdyr. Bu, sanly ulgamlaryň giň toplumydyr, şol sanda internet, sosial ulgamlar, wirtual giňişlik, onlaýn oýunlar, sanly aragatnaşyk we onlaýn ulgamlaryň beýleki taraplary. Bu barada has gowy düşünmek üçin, sanly ulgamdaky soňky ýyllarda bolan täzelikleri öwreneliň: Görüşimiz ýaly, IT kompaniýalar öz girdejilerini esseläp köpeltdiler, bu diýmek…

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Dünýäniň ýedi täsinligi.

Medeniýet hakynda söz açylanda,ynsanyň döreden ajaýyp,nepis medeni gymmatlyklary we olaryň aýry-aýry görnüşleri barada-da gürrüň etmek zerurdyr. Medeniýetiň taryhynda "Dünýäniň ýedi täsinligi" diýen düşünje saklanyp galypdyr. Dünýäniň ýedi täsinliginiň esasy aýratynlygynyň biri hem olaryň baryp gadymy zamanlarda döredilmegidir. Ýogsa-da dünýäniň ýedi täsinligi diýlende,nämeler göz öňünde tutulýar. Olar haçan,nirede,kim tarapyndan döredildika? Olar şu aşakdakylardan ybaratdyr: 1.Heopsyň piramidasy.Bu ajaýyp ýadygärlik Müsürde (Gizada) gurlan iň gadymy we iň uly piramidaň biridir.Bina miladydan öňki 2540-njy ýylda Müsüriň faraony Heops tarapyndan…

Dünýäniň ýedi täsinligi.

Barlyk taglymaty, barlyk kategoriýasy we Aristotel

Näme zada barlyk diýip bolar? Bar zadyň hakykatdan hem bardygyny nädip bilmeli? Gyzykly soraglar gerek?! Barlyk sözi, anyk düşündiriş bererden çylşyrymly söz. Ol düşünje, aňladylýan ýagdaýa görä giň hem-de dar manyda ulanylýar. Giň manyda barlyk bu – biziň daş-töweregimizi gurşap alýan OBÝEKTIW reallykdyr (ideal hem material barlyklaryň ählisi degişli). Dar manyda alynanda, duýgy organlary bilen alynan maglumatlar esasynda aňymyzda peýda bolýan şöhlelenmedir ( SUBÝEKTIW häsiýetli) Barlyk düşünjesiniň esasy kriteriýalary wagt, giňişlik we hereketdir. Eger bir…

Barlyk taglymaty, barlyk kategoriýasy we Aristotel

Syrly ýylgyryş: Mona Liza näme üçin şeýle meşhur?

Mona Liza we syýahatçylar. Çeşme: [1] Her ýylda milliondan gowrak syýahatçy bu sungaty görmek ýa-da onuň bilen selfi düşüp instagramda paýlaşmak maksady bilen Parižiň Luwr muzeýine zyýarata barýarlar. Leonardo Da Winçiniň 20 ýyl zähmetini siňdiren we tamamlap bilmedik, bir wagtlar Napoleonyň otagyny bezän, iki sapar ogurlanyp we soňunda bu muzeýde öz ýerini tapan Mona Liza (fransuzça ady: La Joconde; Italýança: La Gioconda) atly portet barada eşitmedikler ýa-da suratyny media çeşmelerinde görmedikler aramyzda az bolsa gerek.…

Syrly ýylgyryş: Mona Liza näme üçin şeýle meşhur?

Adalatlylygyň heýkeli-Femida.

Femida bu adalatlylygyň we deňligiň heýkelidir. Bu heýkeliň heýkeltaraşy näbelli bolsa-da, dünýäniň ähli ýerinde adalatlylygyň nyşanydygy hemmämize mälimdir. Femida heýkeli gadymy grek hudaýy hasaplanýar. Ol adalatlylygyň,deňligiñ hudaýy diyip bilinýär. Femidanyň esasy gurallary: gylyç,mantiýa we göz örtüginden ybarat. Femida heýkeli adalatly zenanyň keşbini suratlandyrýar. Onuň egnindäki eşigine mantiýa diýilýär. Femidanyň çep elindäki terezi adalaty we adalatly deňagramlylygy görkezýär. Libra şekili, kazyýetiň iki tarapynda-da subutnamalaryň adalatly görkezilmegini aňladýar. Adalat ýerine ýetirilýänçä bu deňeşdirmäniň yzygiderli dowam ediljekdiginiň aýdyň…

Adalatlylygyň heýkeli-Femida.