...

Mr. Science

@botanik
talyp

Näme üçin Marsa uçmaklyk - samsyk pikir?

Çeşme: NASA/JPL/Cornell Elon Muskyň Marsa uçmak baradaky häzirki wagtdaky öňünde goýýan maksatlary örän täsirli hem-de ruhlandyryjy. Ýöne hemme zada dogry hem-de ylmy esasda garap, realist bolmaklyk zyýan bermezmikä diýýän. We bu makalada siziň Marsda koloniýa etmeklik höwesiňizi basyp ýatyrmak niýetimem ýok. Meni pessimistlikde aýyplap bilersiňiz ýöne şu aşakdaky sebäplere görä men Marsa uçmaklygy samsyk pikir hasap etýärin: 1. Marsdaky ýaşaýyş şertleri Ýeriň magnit meýdany we atmosferasy bizi günden gelýän zyýanlyk şöhlelenmelerden we ownuk meteoritlerden goraýar.…

Näme üçin Marsa uçmaklyk - samsyk pikir?

Syrly ýylgyryş: Mona Liza näme üçin şeýle meşhur?

Mona Liza we syýahatçylar. Çeşme: [1] Her ýylda milliondan gowrak syýahatçy bu sungaty görmek ýa-da onuň bilen selfi düşüp instagramda paýlaşmak maksady bilen Parižiň Luwr muzeýine zyýarata barýarlar. Leonardo Da Winçiniň 20 ýyl zähmetini siňdiren we tamamlap bilmedik, bir wagtlar Napoleonyň otagyny bezän, iki sapar ogurlanyp we soňunda bu muzeýde öz ýerini tapan Mona Liza (fransuzça ady: La Joconde; Italýança: La Gioconda) atly portet barada eşitmedikler ýa-da suratyny media çeşmelerinde görmedikler aramyzda az bolsa gerek.…

Syrly ýylgyryş: Mona Liza näme üçin şeýle meşhur?

Ekizler paradoksy ýa-da gelejege syýahat mümkinmi?

Ekizler paradoksy. Surat [5] salgylanmadaky kitapdan adaptirlenen. Aýdaly Hydyr we Ylýas atly ekizleriň ikisi hem 20 ýaşynda. Hydyry Ýerde galdyryp, Ylýasy bolsa dünýädäki iň uly tizlige - ýagny ýagtylygyň tizligine - golaý tizlik bilen hereket etýän kosmos gämisine mündirip 11 ýagtylyk ýyly uzaklykda bolan ýyldyza syýahata ugradylypdyrlar diýip göz öňüne getireliň. A. Eýnşteýiniň ýörüte otnositellik teoriýasyna görä wagtyň geçiş tempi (depgini) her bir ulgamda dürlidir. Ýagny ýerdäki gözegçä görä ýagtylygyň tizligine golaý tizlik bilen hereket…

Ekizler paradoksy ýa-da gelejege syýahat mümkinmi?