Ylym

3 minut alar

Déjà vu we ylym

Geçen makalamda belleýşim ýaly, biz düýşi oýa wagtymyz hem görüp bilerismi? Biziň oýa wagtymyzda görýän täsin zadymyz, has dogrusy ýatlamamyz bu düýş däl. Onuň ylmy ady déjà vu. Adamlar dežawýu effektini düýş bilen baglanyşdyrýarlar, çünki olar bolup geçýän hadysany ýadynda galan düýşleriniň käbir elementleri bilen meňzeş görýärler . Irki döwürlerde dežawýu başgaça oýa wagtynda görülýän düýş diýilse, häzirki wagtda bu çaklama ýalňyş diýlip bellenildi. Dežawýu-bu näme? Bu sözi siz, köplenç, kinofilmlerde, telewidenýelerde, gündeki durmuşyňyzda eşdip…

Déjà vu we ylym

2 minut alar

Bilim ýatdan çykar, emma halypa hiçwagt

Ol gün beýleki günlerden biraz tapawutlydy. Okuwçylaryň çekindikleri ýöne hosdarlary deýin gowy görýän mugallymlaryndan käbirleri ýokdy. Okuwçylaryň arasynda dürli görnüşde gepler bardy. Şonda hem olaryň gelmeklerine umyt bilen garaşýanlar bardy. Olardan biri hem Alydy. Aly mekdebiň abraýyny bilimi bilen ösdürmäge jyrjaşýardy. Onuň mugallymdan ýakyn halypasy Kemal mugallymyň hem bugün soňky ders berdigi gün boljakdy. Emma mundan Aly bihabardy. Kemal mugallym Aly we dostlaryny dersden soň ýanyna çagyrdy. Durmuşa söýgi bilen seredýän bu oglanlar belki bugünden…

Bilim ýatdan çykar, emma halypa hiçwagt

1 minut alar

Hany biraz pikirleniñ

1. Albert Einşteine haýsy döwletiň prezidenti bolmaklygy teklip edipdirler? 2. “Gara ölüm” diýip bilinýän ýokanç kesel 1347-1350-nji ýyllarda Ýewropa nireden aralaşýar we näçe göterim adam kesel zerarly ýogalýar? 3. Sezaryň belli sözleri (ýa sözlemimyka)? Sezaryň döwründäki pullaryň ýüzünde haýsy sözlem ýazylýardy? 4. “Güneş karoly” lakamyny alan karol kim? (biraz kömek edeýin, fransuz karol bolmaly). 5. Hindi ýazary Rabindranat Tagor “Täç Mahaly” nähili sözler bilen taryplapdyr? 6. Napolýon Bonapartyň ýatýan otagynda kimiň portreti bardy? Napolýonyň halaýan…

11 minut alar

Geñ galdyryjy maglumatlar

1.Eger adamyn gözi bir kamera bolsady onda 576 mega piksel bolardy. 2.Çalt gaharlanyan adamlar köpsi gaharly däl streslidir. 3.Dünýäde adamlaryñ sanyndan towuklaryñ sany köpdür. 4.Ýylanlaryñ eşdijilik ukyby ýokdyr. 5.Balykgulagyñ 25.000- e golaý dişi bolýar. 6.Eger 3 minutlyk sowuk duşa girseñiz onda 40 kalori ýakarsyñyz. 7.Ýangyn söndüriji enjamy kimiñ oýlap tapany belli däl. Sebäbi patenti ýangynda ýok bolupdyr. 8.Eger myşsañyz (pres) güýçli derejede agyrýan bolsa onda; nemli palatensany mikrawolnowkada 30 sekuntlap gyzdyryñ. Soñra agyrýan myşsañyza ýapyñ.…

4 minut alar

Paýapyl we ýol / hekaýa

Nahar iýildi. Töwir galdyryldy. Çaý çekildi. Mesawy söhbet başlandy. Garny dok, mes adamlaryň elkin gürrüňdeşligi. Ýene-de hemişeki edähetine eýerip, obanyň köpbilmişi, ömrüni mekdepde işläp, gojalandan soňam don geýip, sakgal goýberen ýaşula lak atyp ugrady: -Mollym, ine sen tas elli ýyla golaý wagtlap mekdepde çagalara dünýewi ylym öwredip gezdiň. Bizem on ýyllap okadandygyň sebäpli, şu günki ýaly ýadymda, özüňem dünýewi ylymlaryň hakyýt barypýatan aşygydyň. Öwran-öwran öz sapaklaryňda: “Matematika ylymlaryň atasydyr. Matematikanyň üsti bilen subut edip bolmaýan…

1 minut alar

Hany biraz pikirleniň: jogaplar

Jogaplar: https://makalam.com/hany-biraz-pikirlenin-137/ 1. Ysraýyl döwletiniň prezidenti bolmaklyk teklip edilýär. 2. Aziýadan aralaşýar we dünýä adamlarynyň 3/1 %-ni öldürýär. Ýewropanyň adam sany 1347-nji ýyldan öňki ýagdaýa gelýänça 400 ýyl gerek bolupdyr. 3. Belli sözi: Geldim, Gördüm, Ýeňdim. Pullarynyň ýüzünde bolsa “Ölümsiz diktator” diýen ýazgy bolupdyr. 4. fransuz karoly Louse IV (Güneş karoly). 5. “Soňsuzlugyň ýüzündäki gözýaşyň damjasy”. 6. Da Winçiniň çeken portreti asylgy durupdyr: Mona Lisa. Halaýan pionisti Beethoven bolupdyr. 7. “II jahan urşy” atly kitaby.…

3 minut alar

Dýuna

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we planetalaryň birinde Spaýs atly güýçli narkotik önýär. Ol narkotiki ulanýan adam adatdan daşary bilgiç, ekstrasens bolýar. Şol planetaň ady Arakis we ol ýeriň ýaşaýjylary biziň Araplarymyzy ýatladýar. Dýuna roman meň gowy görýän kitaplarymyň hataryna girýär we bir näçe gezek okalan. Dogrysy kitaby näçe okasamda ondaky "zäheri" diňe ýaňy…

2 minut alar

Üýtgemeýäniň gözleginde

“Döwür elmydama üýtgär-de durar, Bu gün düýne gider. Düýnüň hiç gelmez." G.Ezizow Üýtgemek - bir haldan, ýagdaýdan başgasyna geçmek diýmek. Adamogly bütin taryhy boýunça üýtgeýän zatlary synlamagy juda halady. Käbir zatlary öz islegine görä üýtgetmek isledi, käbirleriniň bolsa üýtgemegini jany teni bilen duruzmaga çalyşdy. Munuň özeninde bolsa hemme zadyň biziň isleýän halymyzda bolmagyny arzuw etmegimiz ýatyrdy. Bu tebigy islegiň has aýdyň düşünilmegi üçin bir mysal bereliň. Iýmiti öz isleýän halymyza getirmek üçin olary bişirýäris ýagny…