Programmirleme

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

– “Hem akyl ber, hem iliňden akyl al, Kitapdan däl gara ýerden nakyl al, Alan zadyň demiň bilen ýakyp al.” K.G. Aslynda programmist bolunýarmy ýa-da doga bitdimi? Iň gysga näçe wagtda programmist bolup bolar? Başyny hekaýa bilen başlap, onuň mysalynda programmist hünärine gadam basýan dostlarymyz üçin näme etmeli däl, näme etmegi maslahat berilýär ýaly soraglara garap geçeris. (Soraglaryň jogaplary “standart” däldir, ýa-da düzgün däl. Bu diňeje meniň 6-ýyllyk iş-tejribäme, başlangyçlary ýetişdirmekde tejribäme esaslanýan, gara ýerden…

Nädip programmist bolýarlar? Ýa doga bitdimi?

Arassa Dart we Flutter ulanyp dürli platformalar üstünde işleýän faýl paýlaşmak üçin programmany döretdim

Kärimiň ýoluna ilkinji basan ädimlerimden bäri süýnüp gelýän egrem-bugram ýodalaryndan, dürli tehniki päsgelçiliklerden doly bolan bir wakany size gürrüň bermekçi. Meniň ýaşlygymyň ýaş wagtynda ilki React Native tehnologiýany özleşdirmek bilen tanyşyp, köp platforma niýetlenen ulgamlaryň gazanynda gyzyp, gaýnap (ýanyp, bişip) başladym. Şonuň üçin tä şu güne çenli hemme platformalara kanagtlandyryjy bolan çözgütleri gözlemegi hut bir platforma üçin düzülen çözgütlerden ilki öwrenmegi wajyp diýip hasap edýärin. Flutter-iň içgin gurluşugy gowy düzülendigi we programmistleriň tejribesinden tipiki ýüze…

Arassa Dart we Flutter ulanyp dürli platformalar üstünde işleýän faýl paýlaşmak üçin programmany döretdim

Näçe gezek şowsuzlyga uçran hem bolsa, öňki “Facebook” häzirki “Meta” işe kabul edilen Resulkary Saparow bilen söhbetdeşlik

Mazmuny: Resulkary bilen söhbetdeşlige itergi Sizde bar bolan adaty bolmadyk endik näme? Beýleki adamlara iň köp maslahat berýän kitabyňyz haýsy? Näme üçin Asmany başladyňyz? Makalamyň ösüşi indi nähili geçýär? Geçmişde şowsuzlyk, şu wagt bolsa üstünlik diýip hasap eden zadyňyz boldumy? Geliň, ilkinji mysalyňyza biraz çuňňur gireliň. Siz Ýyldyz Tehniki uniwersitetinde iki ýyl okadyňyz, soňra bolsa Bilkent uniwersitetine geçdiňiz. Iki ýyldan soň uniwersitetiňizi çalyşsaňyz, uniwersitetdäki iki ýylyňyzy biderek sarp eden ýaly pikir etmediňizmi? Şowsuzlyklar bilen baglanyşykly…

Näçe gezek şowsuzlyga uçran hem bolsa, öňki “Facebook” häzirki “Meta” işe kabul edilen Resulkary Saparow bilen söhbetdeşlik

"DÄLI" boluň, emma "KOMPÝUTERŞIK" bolmaň ...

Salam, hormatly Makalam platformasynyň agzalary, Bu meniň bu platformada ilkinji makalam. Bu makalada üstünde durmak isleýän mowzuklarym bolsa "DÄLILIK" (gowy manyda), "KOMPÝUTERŞIKLER" , "KÖPHÜNÄRLIER" we gysgaça entek özüni gözläp tapmadyklar. Sorasaňyz, bularyň biri-birine degýän ýeri näme ? Bulary bir ýerde jemleýän zatlar barada däl de, geliň bulary biri-birinden aýyrýan zatlar barada gürrüň açalyň. Söýýän işiňi et, edýän işiňi söý ... Hünäriňi dogry saýalamak Mežnunyň Leýliniň däli aşygy bolşy ýaly, sizem ömrüňiz ötýänçä işiňizi söýüp onuň…

"DÄLI" boluň, emma "KOMPÝUTERŞIK" bolmaň ...

#1. C++ programmirleme dilini ulanyp, öz ilkinji programmaňyzy düzüň

Programmirleme – bu belli bir programmirleme dilleri ulanyp, kompýuter programmasyny düzmek prosesidir. Şu wagtky döwürde programmirleme iň gerekli hünärleriň biri bolup durýar we tehnologiýalaryň ösmegi bilen bu hünäriň wajyplylygy ösýär. Programmirlemegiň kömegi bilen her dürli programmalary, oýunlary, web-sahypalary we başgada köp zatlary ýasap bolýar. Bu bize köp prosesleri awtomatlaşdyrmaga we köp ugurlary ösdürmäge mümkinçilik berýär. Islendik programmirleme diliniň öz aýratynlyklary we ulanylýan ýerleri bar, şonuň üçin programmirleme dili saýlaňda etjek zadyňa görä saýlamaly. Ýöne islendik…

#1. C++ programmirleme dilini ulanyp, öz ilkinji programmaňyzy düzüň

Nädip programmist bolýarlar? Näme üçin? (Bölüm II)

1-nji bölüm: https://makalam.com/nadip-programmist-bolyarlar-ya-doga-bitdimi-962 Bu makala ýöneje pikir ýöretmeler toplumy diýsek dogry bolar, belki bir-ki adama peýdaly bolar. Teklipler üçin sagbolsunlar! Türkmen dilinde ýalňyşlar bolup biler, ilkinji ýazmak tejribäm! Dowam. Aslynda makaladaky Maksadyň şu programmirleme diýen zada girmegine düýp näme sebäp boldy? Köp zat elbetde, ýöne esasy sebäp gazanç etmek. Maksatjan şu “sebäbi” bilen uzak gidip bilermi? Ussat programmist bolup bilermi? Bu soragyň jogabyny başga sorag bilen alyp gideliň: maksada ýetmek üçin näme baha töleýäris? Başgaça:…

#3. C++ programmirleme dilinde üýtgeýän ululyklaryň düşündirilişi

Salam hemmäňize, şu makalada üýtgeýän ululyklar we olaryň görnüşleri barada gürrüň beriler. Makalany okap başlamakdan öň " #2. C++ programmirleme diliniň sintaksisyna giriş (using namespace std, int main(), #include) " makalany okamany maslahat berýän, çünki şu makala şol makalanyň dowamy. Ýönekeý dilde aýdamyzda üýtgeýän ululyk ( rus dilinde : переменная ; iňlis dilinde : variable ) bu maglumatlaryň gutusydyr. Adyndan belli bolşy ýaly üýtgeýän ululyklar programmanyň işiniň dowamynda üýtgedilip bilner. Meselem, “ x ” üýtgeýän…

#3. C++ programmirleme dilinde üýtgeýän ululyklaryň düşündirilişi

PHP dili

Informasion asyry Ählimiziň bilşimiz ýaly XXI asyr informasion asyry boldy. Informasiýanyň mukdary çalt depginler bilen artýar. Bu onlaýn söwda, marketing, reklama, bilim we beýleki pudaklara informasiýa bilen işlemäge mejburlyk döretdi. Häzirki wagtda hiç bir edarany ýa-da hususy kärhanany şahsy torsuz ýa-da web saýtsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Bu programmaçylara hem uly mümkünçilikleri döretdi. Dogursy programma düzüş pudagynda hem soňky wagtlarda düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi. Indi programmalar ýa-da saýtlar noldan (sada dilde) ýazylmaýar. Her bir…

PHP dili

Makalam.com-da näçe sany web sahypa (link) bar?

Bu makalada makalam.com web-saýtyndaky ähli web sahypalary toplamagyň usulyny görerisiňiz, başga-ça aýdanyňda kerep çyrmaşmasy (dogry terjimesini bilseňiz komment ýazyň) barada gürrüň bolar! TEORIÝA Kerep çyrmaşmasy (web crawler) - wikipedia aýtmyşlaýyn - Internet bot-y bolup (käte möý boty hem diýilýär) ulgamlamlaýyn web sahypalyryny gözleýär we köp halatlarda gözleg dwižoklary (search engines) tarapyndan web indekslemesi üçin ulanylýar. Web gözleg dwižoklary we başga käbir websaýtlary kerep çyrmaşmasy arkaly özleriniň kontentlerini täzeläp durýarlar. Kerep çyrmaşmalary gözleg dwižoklary tarapyndan proseslenmeli…

Makalam.com-da näçe sany web sahypa (link) bar?

#2. C++ programmirleme diliniň sintaksisyna giriş (using namespace std, int main(), #include)

Hemmäňize salam. Bu makalada С++ programmirleme diliniň sintaksisi bilen kiçiräjik tanyşlyk geçiler. Makalany okap başlamakdan öň " #1. C++ programmirleme dilini ulanyp, öz ilkinji programmaňyzy düzüň " makalany okamany maslahat berýän, çünki şu makala şol makalanyň dowamy. C++ dilinde ýazylan kodlama seredip göreliň: #include <iostream> using namespace std; int main() { cout<<"Salam!"; } 1-nji kodlama Şu kodlamada indi her setiri bir-birdan seredip göreliň. #include <iostream> Berilen kodlama C++ programmirleme dilinde “ iostream ” kitaphanany birikdirýär,…

#2. C++ programmirleme diliniň sintaksisyna giriş (using namespace std, int main(), #include)