Informatika

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Salam, bu makalamda men kiber medeniýet we kiber dünýäsi barada gysgaça aýdyp geçjek. Kiber medeniýet bu, durmuşda adamlaryň özara gatnaşygyna we jemgyýetçilik kadalaryna täsir edip, onlaýn giňişlikde emele gelen medeni gurşawdyr. Bu, sanly ulgamlaryň giň toplumydyr, şol sanda internet, sosial ulgamlar, wirtual giňişlik, onlaýn oýunlar, sanly aragatnaşyk we onlaýn ulgamlaryň beýleki taraplary. Bu barada has gowy düşünmek üçin, sanly ulgamdaky soňky ýyllarda bolan täzelikleri öwreneliň: Görüşimiz ýaly, IT kompaniýalar öz girdejilerini esseläp köpeltdiler, bu diýmek…

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Dýuna

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we planetalaryň birinde Spaýs atly güýçli narkotik önýär. Ol narkotiki ulanýan adam adatdan daşary bilgiç, ekstrasens bolýar. Şol planetaň ady Arakis we ol ýeriň ýaşaýjylary biziň Araplarymyzy ýatladýar. Dýuna roman meň gowy görýän kitaplarymyň hataryna girýär we bir näçe gezek okalan. Dogrysy kitaby näçe okasamda ondaky "zäheri" diňe ýaňy…

ChatGPT-4-de nähili üýtgeşmeler bar?

Öňki makalamda ChatGPT- 3 we 3.5 barada beýan edipdim.Bu täze makalamda emeli intellektual robatynyň has tapawutly görnüşi bolan ChatGPT-4 baradadyr. ChatGPT-4, OpenAl kärhanasy tarapyndan döredilen,gepleşiklere ýöriteleşen emeli intellektual söhbetdeşlik robotydyr. ChatGPT-4 2023-nji ýylyň 14-nji martynda halka hödürlendi. Bu programmanyň ýazylşyk tölegi aýda 20 amerikan dolloryna barabardyr. OPENAI gurujylarynyň arasynda başda Elon Musk hem bardy,emma soňra ol bu kompaniyadan aýryldy. GPT-4-de näme täzelikler bar? GPT-4-de örän köp täzelikler bar.Emma bularyň esasylaryny biz 3 topara bölüp bilýäris:…

ChatGPT-4-de nähili üýtgeşmeler bar?

Orta mekdep okuwçylary üçin Kompyuter Tehnologiyalary barada

Kompyuter tehnologiyalary 21-nji yüzyylyň içinde ýaşaýşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Olar biziň işlerimizi, okuwyny, medeniýetimizi we aragatnaşyklarymyzy üpjün edýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalaryndan peýdalanmak bolsa, ýaşlaryň özleriniň tehnologik täzelikler bilen tanyşmaklaryna, bu ulgamlaryň işlemegi bilen meşgullanmaklaryna we olary özlerine has köp öwrenmeklerine mümkinçilik döredýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalarynyň peýdaly taraplary: 1) Okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar: Kompyuter tehnologiyalary okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar. Öwrenijiler özleriniň bilimlerini kompyuterler arkaly ýaýbaňlandyrmaklary, interaktiw sahypalardan peýdalanmaklary we onlaýn öwrenmekleri bilen…