Chatgpt

Birini tanamak isleseň göni özünden sora diýilişi ýaly...

Soňky aýlarda köp kişiniň dilinde “ChatGPT” sözi aýdym boldy diýsek ýalňyşmarys. Indi, bu “ChatGPT” näme? Geliň özünden sorap göreliň: Türkmen dilinde ChatGPT ChatGPT- 2022-nji ýylyň Noýabr aýynda OpenAI kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan tälimli robot dilidir. Jikme-jik berýän jogaplary we bilimleriň köp ugurlary boýunça berýän anyk jogaplary bilen çalt üns çekdi. ChatGPT-niň esasy aýratynlygy, tekst gutusynda adamlaryň berjek soraglaryna tebigy jogaplar berip bilmesidir. Mundan başga-da ChatGPT nämeler edip biler? - Kod ýazmaga kömek edýär; - Makala ýazmaga…

Birini tanamak isleseň göni özünden sora diýilişi ýaly...

ChatGPT Googlyň täze bir görnüşimi?

ChatGPT, OpenAl kärhanasy tarapyndan döredilen,gepleşiklere ýöriteleşen emeli intellektual söhbetdeşlik robotydyr. ChatGPT 2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda döredilip halka hödürlendi.2023-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli 100 milliondan gowrak ulanyja ýetdi. Ilki başda emeli intellektual robot GPT-3 görnüşinde halka hödürlenen bolsa,ýaňy ýakynlarda GPT-3.5 görnüşi hödürlendi. ChatGPT-niň Google-dan tapawudy näme? Google- soraýan soragyňyza degişli maglumatlary ýüze çykarýan bolsa, ChatGPT gönüden göni siziň soragyňyza jogap berýär. Bu programma diňe siziň soragyňyza jogap bermek bilen çäklenmän,örän zehinli dost ýaly siz bilen gürrüňdeşlik…

ChatGPT Googlyň täze bir görnüşimi?

ChatGPT-4-de nähili üýtgeşmeler bar?

Öňki makalamda ChatGPT- 3 we 3.5 barada beýan edipdim.Bu täze makalamda emeli intellektual robatynyň has tapawutly görnüşi bolan ChatGPT-4 baradadyr. ChatGPT-4, OpenAl kärhanasy tarapyndan döredilen,gepleşiklere ýöriteleşen emeli intellektual söhbetdeşlik robotydyr. ChatGPT-4 2023-nji ýylyň 14-nji martynda halka hödürlendi. Bu programmanyň ýazylşyk tölegi aýda 20 amerikan dolloryna barabardyr. OPENAI gurujylarynyň arasynda başda Elon Musk hem bardy,emma soňra ol bu kompaniyadan aýryldy. GPT-4-de näme täzelikler bar? GPT-4-de örän köp täzelikler bar.Emma bularyň esasylaryny biz 3 topara bölüp bilýäris:…

ChatGPT-4-de nähili üýtgeşmeler bar?