Intellektual Bilim

Kibermedeniýetiň adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri

Kibermedeniýetiň düşündirilişi 4-nji senagat öwrülişiginiň dowam etmegi bilen internet tory durmuşymyza uly täsir döretdi. Şunlyk bilen adamlar online bilim öwrenip, wideo görüp, aýdym diňläp we ş.m ýerine ýetirip bilýär. Internet elbetde biziň günlik durmuşymyzy üýtgedýär, ýöne şol bir wagtda adamlaryň düşünjeleriniň we olaryň öz aralaryndaky gatnaşyklarynyň üstünde hem uly täsir galdyrýar. Şübhesiz internet biziň günlik durmyşymyzyň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Internet tor tehnologiýalary beýleki tehnologiýalardan tapawutlylykda adamlaryň durmuşynyň her tarapyna täsir edýär. (Adamlaryň gatnaşyklary, özüni…

Himiki birleşme barada hemme adamlaryň bilmeli 3 hakykaty

Himiki birleşme barada hemme adamlaryň bilmeli 3 hakykaty Himiki birleşme sözü, negatiw many bilen berk baglanyşdyrylan söz bolup durýar. Şeýle-de bolsa, töweregňize hat-da özüňize seredip, himiki birleşmeleri görmemezlik mümkin däl. Adamlar himiki birleşmeleri “örän zyýanly” diýip hasaplaýandyklary sebäpli, geň jedellere gabat gelmegimiz geň däl. Şeýle bolansoň her kimiň himiki birleşmeler barada bilmeli 5 faktyny seredeliň. Ahyryna çenli okap düşünmäge synanşalyň. Fakt 1: Hemme zat himiki birleşmelerden düzülen Her nähili hem gulaga aňsat ýaly gelsede bolsa…

Midjourney

Midjourney Midjourney logotipi Midjourney – San-Fransiskoda ýerleşýän garaşsyz barlag merkezi bolan Midjourney, Inc. tarapyndan döredilen we gurnalan emeli aň programmasy we hyzmaty. Midjourney OpenAI-niň DALL-E we Stabil Diffusion ýaly tebigy dil dessurlarynyň "tipleri" bolan suratlary döredýär. Bu guralyň häzirki wagtda açyk beta tapgyryndadygy we 2022-nji ýylyň 12-nji iýulynda bu tapgyra girendigi aýdylýar. Midjourney toparyna "Leap Motion" kompaniýasynyň esaslandyryjysy hökmünde hem tanalýan Deýwid Holz ýolbaşçylyk edýär. Holz 2022-nji ýylyň awgustynda "Register" gazetine kompaniýanyň eýýäm girdejilidigini aýtdy.…

Midjourney

ChatGPT Googlyň täze bir görnüşimi?

ChatGPT, OpenAl kärhanasy tarapyndan döredilen,gepleşiklere ýöriteleşen emeli intellektual söhbetdeşlik robotydyr. ChatGPT 2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda döredilip halka hödürlendi.2023-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli 100 milliondan gowrak ulanyja ýetdi. Ilki başda emeli intellektual robot GPT-3 görnüşinde halka hödürlenen bolsa,ýaňy ýakynlarda GPT-3.5 görnüşi hödürlendi. ChatGPT-niň Google-dan tapawudy näme? Google- soraýan soragyňyza degişli maglumatlary ýüze çykarýan bolsa, ChatGPT gönüden göni siziň soragyňyza jogap berýär. Bu programma diňe siziň soragyňyza jogap bermek bilen çäklenmän,örän zehinli dost ýaly siz bilen gürrüňdeşlik…

ChatGPT Googlyň täze bir görnüşimi?

ChatGPT-4-de nähili üýtgeşmeler bar?

Öňki makalamda ChatGPT- 3 we 3.5 barada beýan edipdim.Bu täze makalamda emeli intellektual robatynyň has tapawutly görnüşi bolan ChatGPT-4 baradadyr. ChatGPT-4, OpenAl kärhanasy tarapyndan döredilen,gepleşiklere ýöriteleşen emeli intellektual söhbetdeşlik robotydyr. ChatGPT-4 2023-nji ýylyň 14-nji martynda halka hödürlendi. Bu programmanyň ýazylşyk tölegi aýda 20 amerikan dolloryna barabardyr. OPENAI gurujylarynyň arasynda başda Elon Musk hem bardy,emma soňra ol bu kompaniyadan aýryldy. GPT-4-de näme täzelikler bar? GPT-4-de örän köp täzelikler bar.Emma bularyň esasylaryny biz 3 topara bölüp bilýäris:…

ChatGPT-4-de nähili üýtgeşmeler bar?

DALL-E

DALL-E DALL-E (ýa-da DALL· E) 2021-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda OpenAI tarapyndan çykarylan emeli aň programmasy bolup, tekstiň kömeginde suratlary döredýär. "Žirafadan ýasalan aždarha" teksti ýazylanda DALL-E tarapyndan taýýarlanan suratlar. Ady suratkeş Salwador Dali we animasiýa multfilminiň gahryman roboty WALL-E-niň adyny göterýär. Programma GPT-3 modeliniň 12 milliard parametr görnüşini tebigy diliň girişlerini anyklamak üçin ulanýar we diliň girişine gabat gelýän keşbi döredýär. Ol realistik obýektleriň ("gök samanyň suraty ýa-da hapalanan penjiräniň suarty") we hakykatda ýok obýektleriň…

DALL-E