...

Bayramgylych Sapargylyjov

@bayram98
sci-fi writer, geographer

e-poçta: [email protected]

Şinigami bilen bir gün

ŞINIGAMI BILEN BIR GÜN (Fantastik hekaýa) Hepdäniň ýekşenbe günüdi. Emma oýananymda dyýgylarym bu güniň duşenbe günidigini aýdýardy. Menem hemişeki ýaly täze güne başladym. Soňra kofe demläp ertirligimi taýynladym. Ertirligi stoluň üstünde goýup, özümem stulda oturdym. Öňümde bolsa garalyp bir Şinigami durdy. Şinigaminiň kimdigini tanamaýan bolsaňyz aýdaýyn, garaz ol bir ýapon ölüm perişdesi. Pikirimçe meniň janymy almana geldi. Ony görüp gorkmadym. Gaýtam begendim. — Gowy geldiň Şinigami, men gaty ýadadym. Meni alyp git. Ölüler dünýäsinemi, parallel…

Şinigami bilen bir gün

Ýagyşda ezilen batbörek (gysga hekaýa)

ÝAGYŞDA EZILEN BATBÖREK Ir säher bilen, şäher entek ukydan oýanmanka, köçeler düýş bilen huşuň arasynda doňup galan ýalydy. Boş köçäniň gyrasynda iki kişiniň ädimleri eşidilýärdi. Oglan, çaga ýaly duýguly, optimist, durmuşyň her pursadyny şatlyga öwürip bilýän, her ýerde gözelligi görýän biri, ady Keita. Ýanyndaky gyz bolsa realistik düşünjeli, içki duýgulary bilen garpyşýan, içki duýgularyny kagyza goşgy şekilinde agtarýan biridi ady Ren. Keita Reni bir seýilgähe getirdi. Gelýärkäler Keita bir batbörek alypdy. Asmanda perwaz etmäge sabyrsyzlyk…

Ýagyşda ezilen batbörek (gysga hekaýa)

Zametgadan...

1. Emeli aň şeýlebir ösdi hat-da indi duýgulanyp bilýä. Ol indi adamyň buýrugy bolmazdan özi erkin gürläp bilýä. Ol maňa irden: ,,Hantöre, meni söýýäňmi?" diýdi. Menem: "Eger Skaýnet ýa-da Altron bolmajagyňa söz berseň söýýän!" diýdim. 2. Emeli aň şahsyýet bolanyndan soň, adamyň hem nähili şahsyýet bolup kemala gelşiniň syry açyldy. 3. 2100-nji ýyl, adamalar bilen robotlar erkinlik ugrunda söweşýär... 4. Wagt maşyny oýlap tapmaga girişjek. Emma ony oýlap tapmaga wagtym ýok. 5. Galaktikanyň oýunlarynyň içinde…

TÜRKMENISTANDA HALKALAÝYN WE DOLY GÜN TUTULMA HADYSASY HAÇAN BOLAR?

TÜRKMENISTANDA HALKALAÝYN WE DOLY GÜN TUTULMA HADYSASY HAÇAN BOLAR? 29.04.1976-dan bäri halkalaýyn, 30.06.1954-den bäri doly gün tutulma hadysasy Türkmenistanyň territoriýasynda bolup geçmedi. Indi haçan boljagyny bilmek isleseňiz bu makalamy okamaga dowam ediň! 😌🙌 Ýer ýü­zü­niň haý­sy­dyr bir ýe­rin­de Gü­nüň ýa-da Aýyň tu­tu­landy­gy­ny met­bu­gat we te­le­ýaý­lym ar­ka­ly görensiňiz, eşi­den­si­ňiz. Eý­sem, Gün nä­dip tu­tul­ýar­ka? Bu ha­dy­sa Aýyň Ýer bi­len Gü­nüň ara­ly­gy­na gir­me­gi esasynda ýü­ze çyk­ýar. Aýyň bu he­re­ke­ti Ýe­re kö­le­ge sal­ýar we tümlük ähli ýeri gurşap alýar.…

TÜRKMENISTANDA HALKALAÝYN WE DOLY GÜN TUTULMA HADYSASY HAÇAN BOLAR?

Patyşa täji barada konspirologik teoriýa

Patyşa täji barada konspirologik teoriýa Disclaimer: (Dykkat dykkat, üns beriň!) blogda siziň şahsy pikirleriňize we dünýägaraýşyňyza ters pikirleriň bolmagy mümkin. Öňünden duýdurmady diýmäň. 😌🙌 Bugünki temamyz patyşa täji barada bolar. Eýsemde patyşanyň täji näme? Täç monarhyň (patyşanyň, soltanyň, emiriň we ş.m) güýç gudratynyň simwoly. Ýönekeýje hiç zada peýdasy degmeýän täç nädip patyşa güýç gudrat bagyş edip biler? Ritual (ýagny täçgeýdirmek dabarasy) arkaly. Täç geýdirýän boljak patyşaň ýanyna golaýlaýar we täji geýdirýär. Edil şol wagty hamala…

Patyşa täji barada konspirologik teoriýa

Syrly geografiýalar #9: Winikunka "Älemgoşar" dagy

Görmeýärsiňmi? Allah gökden suw indirdi, şol suw bilen biz, dürli reňklerde miweler çykardyk. Daglarda hem dürli reňklerde ala-mula, ak, gyzyl we gara toprak bölekleri bar. (Kurany Kerim, Fatyr süresi 27-nji aýat) Peruň And daglarynyň ýüreginde, gözüňi alýan tebigy gudrat ýerleşýär: Winikunka, ýagny has meşhur ady bilen "Älemgoşar" dagy. Bu özboluşly ýer, Kusko sebitinde, dünýä belli Maçu Pikçudan takmynan 100 kilometr günorta-gündogarynda ýerleşýär. Winikunkanyň geografik koordinatlary takmynan 13.8691° GO, 71.3029° GB-de, Google Earth ýa-da meňzeş programmalarda…

Syrly geografiýalar #9: Winikunka "Älemgoşar" dagy

Mör-möjekler içki duşmanyňyz...

2-nji bölüm DISCLAIMER Bu makalanyň mazmuny diňe dildüwşük teoriýasynyň çäginde gurulýar. Dildüwşük teoriýalary köplenç resmi wakalary sorag astyna alýan we alternatiw hakykatlary hödürleýän pikirlerdir. Bu ýerde görkezilen pikirler, wakalar we gahrymanlar düýbünden awtoryň hyýalynyň önümidir we hiç bir hakyky adama, edara ýa-da hadysa bilen gönüden-göni baglanyşykly däl we hakykat hökmünde dalaşgärlik edenok. Bu tekstiň maksady, dürli garaýyşlary hödürlemek we okyjyny intellektual maşk hökmünde pikirlendirmek. Berlen teoriýalaryň we mazmunyň hakykata hiç hili baglanyşygy ýok we hakyky…

Mör-möjekler içki duşmanyňyz...

Dildüwşik teoriýasy: Dünýäni dolandyrýan mör-möjekler ýada adamzat hem bir mör-möjek

Dildüwşik teoriýasy: Dünýäni dolandyrýan mör-möjekler ýada adamzat hem bir mör-möjek DISCLAIMER Bu makalanyň mazmuny diňe dildüwşük teoriýasynyň çäginde gurulýar. Dildüwşük teoriýalary köplenç resmi wakalary sorag astyna alýan we alternatiw hakykatlary hödürleýän pikirlerdir. Bu ýerde görkezilen pikirler, wakalar we gahrymanlar düýbünden awtoryň hyýalynyň önümidir we hiç bir hakyky adama, edara ýa-da hadysa bilen gönüden-göni baglanyşykly däl we hakykat hökmünde dalaşgärlik edenok. Bu tekstiň maksady, dürli garaýyşlary hödürlemek we okyjyny intellektual maşk hökmünde pikirlendirmek. Berlen teoriýalaryň we…

Dildüwşik teoriýasy: Dünýäni dolandyrýan mör-möjekler ýada adamzat hem bir mör-möjek

Pikir dünýäsinde...

Wagt we giňişligiň daşynda, ylym bilen pelsepäniň çatrygynda duryn. Özümi älem giňişliginde ýaňlanýan bir pikir synagynda ýaly göz öňüne getirýärin. Kwant mehanikasynyň näbelliligi meniň her bir atomumy sarsdyrýar we Şrýodingeriň pişigi ýaly men häzirki wagtda bar we ýok. Şrýodinger daýymyň bir wagtyň özünde öli we diri pişigi Paralel älemler teoriýasynyň tükeniksiz mümkinçilikleri bilen öz barlygyma şübhelenýän pursadymda, Zenonyň hereket paradoksyna-da ýapyşdym. Bir ýere gitmek üçin ilki bilen ýarym ýoldan geçmeli, soň ýarsyny, soň onuň ýarsyny,…

Pikir dünýäsinde...

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT Giriş Ylmy fantastika, hyýalyň çäklerini öňe sürýän we tehnologiýanyň adam durmuşynda oýnaýan roly baradaky žanry hökmünde hemişe uly ünsi özüne çekýär. Bu filmleriň iň täsir galdyryjy elementlerinden biri, şübhesiz, robotlar we emeli intellekt. Asyl maksadyndan sowulmagy bilen bu gahrymanlar diňe bir hekaýalara ajaýyp ölçeg goşman, eýsem adamzat bilen tehnologiýanyň arasyndaky çylşyrymly gatnaşyklary çuňňur soraglamaga mümkinçilik berýär. Bu makalada Altrondan Skaýnete çenli ylmy fantastika taryhynda iň ýatdan çykmajak 10…

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT