...

Bayramgylych Sapargylyjov

@bayram98
sci-fi writer, geographer

Ufa ylym we tehnologiýalar uniwerstitetiniň (УУНиТ) ýer ylymlary we turizm fakultetiniň talyby. @bayramgylych_sapargylyjov [email protected]

Älem modelleri

Adamzat taryhynda älem-jahan we onuň işleýşi hakynda orta atylan dürli teoriýalar we modeller. Men bu makalada adamzat taryhynda Älemimiz we onuň işleýşi hakynda orta atylan dürli teoriýalary we modelleriň birnäçesini (hemmesi däl) jemledim. 1. Häzirkizaman tekiz ýer teoriýasy (modeli) Tekiz Ýer modeli Bu modele görä Ýer ýüzi tekiz disk şekilindedir. Merkezi demirgazyk polýusydyr we daş töweregini Antarktida buzluklary orap durandyr. Asman gümmez şeklindedir... Bu model baradaky ähli dogry maglumatlary tekiz ýerçileriň resmi web saýty https://theflatearthsociety.org/home/…

Älem modelleri

Araplar: Medeniýet, taryh we özara gatnaşyklar

Araplar: Medeniýet, taryh we özara gatnaşyklar Araplar Ýakyn Gündogarda, Demirgazyk Afrikada we beýleki käbir sebitlerde ýaşaýan etniki we medeni bir millet hökmünde tanalýar. Bu iri we dürli-dürli toplumyň taryhy müňýyllyklaryň jähetinden gaýdýar hem-de onuň medeni mirasynyň we özara täsiriniň üsti bilen dünýä taryhynda möhüm orun eýeleýär. Biz bu makalamyzda araplar barada has giňişişlikde maglumat alyp, olaryň medeniýetine, taryhyna, özara gatnaşyklaryna üns bereris. Arap medeniýetiniň ýakyn Gündogaryň baý we dürliligi görkezýän çuňňur kök uran medeniýeti bar.…

Araplar: Medeniýet, taryh we özara gatnaşyklar

Älem modelleri 2

Älem modelleri-2 Tükeniksizligi we syry bilen älem-jahan, alymlaryň we filosoflaryň ünsüni özüne çekýän temadyr. Biz bilýän kosmik älem modellerinden başga-da älemiň az bilinýän we gyzykly nusgalary hem bar. Bu makalada älemiň az bilinýän käbir modellerine üns bereris we bu modelleriň nähili işleýändigi barada size umumy maglumat bereris. Albert Eýnşteýniň älem modeli: Eýnşteýniň eplenýän älem modeli Eýnşteýniň älem modeli dartyş güýjüniň kosmosa we wagta nähili täsir edýändigini düşündirmek üçin ulanylýar. Älem-jahanda bar bolan massanyň we energiýanyň…

Älem modelleri 2

Midjourney

Midjourney Midjourney logotipi Midjourney – San-Fransiskoda ýerleşýän garaşsyz barlag merkezi bolan Midjourney, Inc. tarapyndan döredilen we gurnalan emeli aň programmasy we hyzmaty. Midjourney OpenAI-niň DALL-E we Stabil Diffusion ýaly tebigy dil dessurlarynyň "tipleri" bolan suratlary döredýär. Bu guralyň häzirki wagtda açyk beta tapgyryndadygy we 2022-nji ýylyň 12-nji iýulynda bu tapgyra girendigi aýdylýar. Midjourney toparyna "Leap Motion" kompaniýasynyň esaslandyryjysy hökmünde hem tanalýan Deýwid Holz ýolbaşçylyk edýär. Holz 2022-nji ýylyň awgustynda "Register" gazetine kompaniýanyň eýýäm girdejilidigini aýtdy.…

Midjourney

DALL-E

DALL-E DALL-E (ýa-da DALL· E) 2021-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda OpenAI tarapyndan çykarylan emeli aň programmasy bolup, tekstiň kömeginde suratlary döredýär. "Žirafadan ýasalan aždarha" teksti ýazylanda DALL-E tarapyndan taýýarlanan suratlar. Ady suratkeş Salwador Dali we animasiýa multfilminiň gahryman roboty WALL-E-niň adyny göterýär. Programma GPT-3 modeliniň 12 milliard parametr görnüşini tebigy diliň girişlerini anyklamak üçin ulanýar we diliň girişine gabat gelýän keşbi döredýär. Ol realistik obýektleriň ("gök samanyň suraty ýa-da hapalanan penjiräniň suarty") we hakykatda ýok obýektleriň…

DALL-E

Başgyrdystan Respublikasy: Başgyrt medeniýetiniň we baý mirasynyň yzlary

Başgyrdystan Respublikasy: Başgyrt medeniýetiniň we baý mirasynyň yzlary Başgyrdystan Respublikasy Russiýa Federasiýasynyň bir awtonom respublikasydyr. Paýtagty Ufa şäheri. Başgyrtlar gelip çykyşy boýunça türki halk hökmünde tanalýar. Başgyrdystan Respublikasy, olaryň taryhy, medeniýeti we däp-dessurlary bilen baýlaşdyrylan sebitdir. Men şu makalamda Başgyrdystan Respublikasynyň geografiki ýerleşişi, taryhy, medeniýeti we ykdysadyýeti barada gürrüň bererin. Umumy maglumat: Meýdany: 143,600 km² Ilaty: 4.071.181 (05/2016) Russiýa Federasiýssynyň Başgyrdystan Respublikasy Başgyrdystan Republikasynyň kartasy Başgyrdystan Respublikasy Russiýanyň gündogar böleginde ýerleşýär. Başgyrtlaryň köplük bolup ýaşaýan…

Başgyrdystan Respublikasy: Başgyrt medeniýetiniň we baý mirasynyň yzlary

Meşhur alym Mari Kýuri 1934-nji ýylda aradan çyksa-da, onuň bedeni we goş-golamlary henizem radiasiýa saçýar

Ylym dünýäsiniň iň möhüm aýallarynyň biri bolan Mari Kýuriniň bedeni we goş-golamlary aradan çykandan bäri geçen 90 ýyla garamazdan, radiasiýa çykarmagyny dowam edýär. Radioaktiwlik boýunça eden işleri üçin diňe bir, iki sany Nobel baýragyna mynasyp bolman, eýsem "häzirki zaman fizikasynyň enesi" diýlip hem atlandyrylýan Mari Kýuri gynansak-da, radioaktiw elementler poloniý we radiý boýunça geçiren barlaglaryndan diri galmady. Bu barlaglar oňa hemişelik ylmy mirasy berse-de, şol bir maddalar hem onuň bedenine hemişelik zyýanly täsirini ýetiripdir. Kýuri…

Meşhur alym Mari Kýuri 1934-nji ýylda aradan çyksa-da, onuň bedeni we goş-golamlary henizem radiasiýa saçýar

Tanalmaýan döwletler

Bu zatlary geografiýa sapagynda öwrenmediňiz: Ykrar edilmedik döwletler. Dünýäde BMG we beýleki halkara guramalary tarapyndan resmi taýdan ykrar edilmedik, ýöne öz hökümetleri, serhetleri we ilaty bolan birnäçe 'döwletler' bar. Bu "tanalmaýan döwletler" köplenç öz taryhyny, medeniýetini, adamlaryny gorap saklamak üçin göreşseler-de, köplenç syýasy we ykdysady taýdan çetde durýarlar. Bu makalada bu ykrar edilmedik döwletleriň birnäçesine jikme-jik durup geçeris. 1. Transnistriýa (Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica) Garaşsyzlygy ykrar edilmedik Transnistriýa Respublikasynyň baýdagy Moldowanyň gündogarynda ýerleşýän Transnistriýa Respublikasy 1990-njy…

Tanalmaýan döwletler

Bilim we din: ýaşaýşyň manysyny tapmak üçin ikisi hem zerur (Tankydy makala)

Bilim we din köpler tarapyndan bir-birine ters hasaplansa-da, aslynda olaryň ikisi-de durmuşyň manysyna we barlygymyzyň sebäbine düşünmekde möhüm orun eýeleýär. Biziň köpümiz bilim we dini özara aýratyndyr öýdýäris. Emma çuňňur barlag olaryň ikisiniň-de adamyň barlygynyň dürli taraplaryna ünsi çekýändigini görkezýär. Bilim bize älem - jahana düşünmäge kömek edýär. Ol obýektiw hakykaty derňäp, bu prosesde tebigatyň kanunlary bilen tanyşýar. Emma biz adamlar diňe bir fiziki barlyk däl. Biz emosional, ruhy, sosial we psihologiki barlyklardyrys. Özümiziň bu…

Bilim we din: ýaşaýşyň manysyny tapmak üçin ikisi hem zerur (Tankydy makala)

Mesih näme diýer? (Hekaýa)

MESIH NÄME DIÝER? Wiza hepdesi bolandygy sebäpli birnäçe sagatlap kitapdan kellesini galdyrmadyk Ysmaýyl, jübi telefonyna gelen sms habaryndan soň kitap dünýäsinden hakyky dünýä gaýdyp geldi. Sagat ýarygije iki bolupdy we habary ugradan Kerimdi: "Gardaş, ählimiz şuwagt Emrelerde. Bir sen ýok. Hemmezat gül ýaly. Tizräk uçup gel!" Kerim üç ýyllyk otagdaş dostydy. Emre dagylar hem olardan iki gat ýokarda bolýardy. Olar uniwersitet talyplarynyň we käbir döwlet işgärleriniň ýaşaýan umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýardylar. Ysmaýyl ýeterlik derejede synaga…

Mesih näme diýer? (Hekaýa)