Teswirler (7)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

Eýle beýle, beýlede eýle

1 minut alar

Demokratiýa: dört möjek we dört goýun agşamlyk näme iýjekdiklerini ara alyp maslahatlaşýarlar.

Kommunizm: Restorana bardym. Menýuny uzatdylar. Seretdim içi boş. Jogapladylar: "Bärde nahar ýok ýöne hemmä deňlik bolan açlyk bar"

Kapitalizm: iki sany baý bir dilenjä seredip "Pul bagtlylyk getirenok" diýýämiş.

Sosýalizm: iki dost biri birine. "Seňkä meňki, meňkem seňki" diýýä

Totalitarizm: bir däli aýna seredip "Sen gözenekde çüýrärsiň" diýýä.

Feminism: iki aýal "Gel indi ärlerimiziň kellesinde gap çanaklarymyzy döwmegiň deregine oturyp serial göreli" 💀

Totalitarizm: bir däli aýna seredip "Sen gözastynda saklanýaň" diýýä.

Adalat: Meni gömdüler indi taýak urup agtarýalar...

Ateizm: Ol gitdi ýöne barjak ýerinde hiçkim ýok

Agnostizm: Öldüm, şondada bilip bilmedim, Hudaý barmy, ýokmy...

Deizm: Torty Ol taýýarlady, şemleri sen üfleýäň!

Buddizm: Öldüň we ejir çekmekden halas bolduň.

Metjide gelen oglanjyk ymamdan soraýar:

— Siziň wi-fi parolyňyz?

— 5namaz

— Sagboluň işledi.

_____

— Ateistleriň baýramy haçan?

— 1-nji aprel.

 

58 |