Ylmy Fantastika

Zametgadan...

1. Emeli aň şeýlebir ösdi hat-da indi duýgulanyp bilýä. Ol indi adamyň buýrugy bolmazdan özi erkin gürläp bilýä. Ol maňa irden: ,,Hantöre, meni söýýäňmi?" diýdi. Menem: "Eger Skaýnet ýa-da Altron bolmajagyňa söz berseň söýýän!" diýdim. 2. Emeli aň şahsyýet bolanyndan soň, adamyň hem nähili şahsyýet bolup kemala gelşiniň syry açyldy. 3. 2100-nji ýyl, adamalar bilen robotlar erkinlik ugrunda söweşýär... 4. Wagt maşyny oýlap tapmaga girişjek. Emma ony oýlap tapmaga wagtym ýok. 5. Galaktikanyň oýunlarynyň içinde…

Google (fantastik powest)

GOOGLE (Fantastik powest) 1-nji bölüm. Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç kim azar bermedi. Her hepdäň aýagyna bolsa, Jahangiriň ýatýan jaýyna owadan gyzy salýardylar, gyzlar her gezek başgady. Jahangir öz ýurdynda, azatlykda ýaşap ýören wagty, beýle hezilligi görmändi. Beýle sylag hormat üçin, Jahangir öz…

Google (fantastik powest)

Zametgadan II

Arakhor soňky çüýşesini göterdi. Seretse onuň içi boş eken. *** Uzak kosmik uçuşdan soň kosmos gämisi bir planeta gondy. Kosmos gämisinden onuň kapitany çykdy-da gonan planetasyny synlady. Bu planetanyň ilaty uruşlar sebäpli ýok bolup gidipdi. Bu planeta ,,Earth" diýýärdiler. *** Wagt syýahatçysy geçmişe syýahat edip ýalňyşlaryny düzetsede, geljek öňkiligine galdy. *** - Siz meni haçan öz günime goýjaksyňyz? - Haçanda siz biziň şertimize razy bolsaňyz! Professor olara ýadro ýaragyny ýasap bermek şertine razy boldy. ***…

Mesih näme diýer? (Hekaýa)

MESIH NÄME DIÝER? Wiza hepdesi bolandygy sebäpli birnäçe sagatlap kitapdan kellesini galdyrmadyk Ysmaýyl, jübi telefonyna gelen sms habaryndan soň kitap dünýäsinden hakyky dünýä gaýdyp geldi. Sagat ýarygije iki bolupdy we habary ugradan Kerimdi: "Gardaş, ählimiz şuwagt Emrelerde. Bir sen ýok. Hemmezat gül ýaly. Tizräk uçup gel!" Kerim üç ýyllyk otagdaş dostydy. Emre dagylar hem olardan iki gat ýokarda bolýardy. Olar uniwersitet talyplarynyň we käbir döwlet işgärleriniň ýaşaýan umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýardylar. Ysmaýyl ýeterlik derejede synaga…

Mesih näme diýer? (Hekaýa)

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT Giriş Ylmy fantastika, hyýalyň çäklerini öňe sürýän we tehnologiýanyň adam durmuşynda oýnaýan roly baradaky žanry hökmünde hemişe uly ünsi özüne çekýär. Bu filmleriň iň täsir galdyryjy elementlerinden biri, şübhesiz, robotlar we emeli intellekt. Asyl maksadyndan sowulmagy bilen bu gahrymanlar diňe bir hekaýalara ajaýyp ölçeg goşman, eýsem adamzat bilen tehnologiýanyň arasyndaky çylşyrymly gatnaşyklary çuňňur soraglamaga mümkinçilik berýär. Bu makalada Altrondan Skaýnete çenli ylmy fantastika taryhynda iň ýatdan çykmajak 10…

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT

Çaksiz maýmyn teoremasy.

Makala girişmezden öň, size bir soragym bar. Siziň pikiriňizçe maýmyn rus yazyjysy Lew Tolstoyuň “Uruş we Parahatçylyk” ** poemasyny yazyp bilermi? Indi makalanyň esasyna başlalyň. Çaksiz maýmyn teoremasyna (bu teoremanyň birnäçe atlaryndan biridir) duşunmek uçin meniň belläp geçjek zatlarymy öz kelläňizde göz öňüňize getirmeli bolarsňnyz. Bir maýmyn bar diyeliň we ol maýmynyň nahara, uka, buşuga mätäçliginiň yokdygyny, we onuň ölumsizdigini pikir ediň. Soňra maýmyna bir ýazuw maşynkasyny beriň hem-de çäksiz wagt beriň. Çäksiz maýmyn illýustrasiýa.…

Çaksiz maýmyn teoremasy.

Döredijilikli kontinent dizaýny: Ylmy-fantastiki we fantastiki dünýäleriň geografiýasy

Döredijilikli kontinent dizaýny: Ylmy-fantastiki we fantastiki dünýäleriň geografiýasy Ylmy-fantastika, okyjyny we tomaşaçyny öňküden-de has köp dürli dünýälere alyp gitmek ukyby bilen tanalýar. Awtorlar we režisýorlar bu dünýäleri özboluşly we ýatdan çykmajak görnüşe getirmek üçin dürli tärleri ulanýarlar. Olaryň biri hem kontinentiň dizaýnydyr. Bu makalada ylmy-fantastik dünýäleriň öz geografiýasyny nähili emele getirýändigine we bu çyzgylaryň öz hekaýalaryna nähili täsir edýändigine serederis. Ylmy-fantastik romanda geografiýanyň döredilmegi hekaýatyň dünýäsini kesgitleýän möhüm element bolup biler. Munuň kämil nusgasy Frank…

Döredijilikli kontinent dizaýny: Ylmy-fantastiki we fantastiki dünýäleriň geografiýasy