Kino

GELIŇ, KINO HAKYNDA GÜRRÜŇ EDELIŇ

Biziň döwrümizde kino hakynda köp gürrüň edilerdi. Hiç kimiň aladasy görünmek däldi, görenlerini aýtmakdy. Hasam Şükür bagşy kinosy ýaňy çykaýan döwürlerde. Bu kinony gören haýrandy. Hatda Çingiz Aýtmatam ony gowy görüpdir diýişerdik. Uly ýazyjyň Şükür bagşa beren bahasy her kimiň dilindedi. Şükür bagşyny täzelikde-de gördüm. Onuň şol gowulygy. Könelmändirem, “häh şu taýsyny oňarmandyrlar ekenowam” diýdirenok. Soň pikir etdim, bu kino näme üçin şeýle täsirlikä? Şükür bagşy köpçülige görä pikir edenok. Onuň ýaşaýyşa, bolýan wakalara özüçe…

GELIŇ, KINO HAKYNDA GÜRRÜŇ EDELIŇ

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT Giriş Ylmy fantastika, hyýalyň çäklerini öňe sürýän we tehnologiýanyň adam durmuşynda oýnaýan roly baradaky žanry hökmünde hemişe uly ünsi özüne çekýär. Bu filmleriň iň täsir galdyryjy elementlerinden biri, şübhesiz, robotlar we emeli intellekt. Asyl maksadyndan sowulmagy bilen bu gahrymanlar diňe bir hekaýalara ajaýyp ölçeg goşman, eýsem adamzat bilen tehnologiýanyň arasyndaky çylşyrymly gatnaşyklary çuňňur soraglamaga mümkinçilik berýär. Bu makalada Altrondan Skaýnete çenli ylmy fantastika taryhynda iň ýatdan çykmajak 10…

YLMY FANTASTIKI FILMLERDE MAKSATLARYNDAN SOWULAN 8 ROBOT