Teswirler (17)

Ýüklenýär...
User Avatar

sci-fi writer, geographer

Nädip hakyky erkek bolmaly?

8 minut alar

Disclaimer ⚠️: Bellik mowzukda siziň şahsy düşünjelerňize, pikirleriňize garşy pikirleriň bolmagy ähtimal! Öňünden duýdyrmady diýmäň we bu pikirler awtoryň şahsy pikirleri bolup hakykat bolmaga dalaşgärlik etmeýär we bu mowzukdan aljak täsirlenmeleriňize we kararlaryňyza awtor jogapkär däl!

Nädip hakyky erkek bolmaly?

Bellik 2: ⚠️ bu tema diňe erkekler üçin, 18 ýaşdan kiçilere we gyzlara, zenanlara aýallara (umuman femine jandarlara) okamak gadagan! ❌

 Salam erkekligiň nämedigne düşünmeýän mikrotestasteronuslar we estrogenuslar. Nädip erkek we hakyky maşgalanyň kakasynyň nähili bolunşy barada maslahat bermek isleýän. Asla 30 ýaşdan ir öýlenmäň? Sebäbi çagalaryňyza dost dälde, durmuş tejibelerinden maslahat berip biljek bir LIDER zerur. Garmonlarňyza ýesir düşüp, mugtjak v*gina diýip, 20ler töwereginde asla öýlenmäň! Gatnaşyklarňyza dogry baha beriň, ýalňyşklaryňyza baha beriň, ýöne asla ir öýlenmäň. Eger ir öýlenseňiz, bal aýlary gutaransaň, bir ýylyň içinde ilkinji düşünşmezlikler başlanar. Soň uruş dawa we aýralyk. Munuň netijesinde durmuşdan üzülmek... Hany onda men size durmuş hakykatlaryndan nusgalar arkaly nähili ýalňyşlyklar göýberjekdigňizi aýdaýyn. Daşarda millionlarça gyz bar we olar eliňizdäki deňi taýy bolmadyk magdan bölejigi däl. Şol sanda öňüňizden täze çykjaklar hem. Ýagny sizden gidene ýoluny görkeziň. Yzyndan aglap eňräp gözýaş dökmäň! Töweregiňiz we telewideniýe hem-de mediýa sizi feminist we heleýguly beta erkege öwürmek isleýär. Gapdaldan bolsa mugt ingredientler bilen durmuş energiýasyny gutaran bir Eleanoraň manýagy bolarsyňyz. Soň bolsa erkeklik gymmatyny ýitiren  we hat-da ünsden gaçan birine öwrülersiňiz. Bu bolsa sizi aslada ýetip bilmejek zatlaryňyz üçin tölemäge ýollaýar. Siz aslynda saýlap seçeniňiziň guly bolarsyňyz (heleýguly). Siz isläniňizi almak üçin töleýärkäňiz, ol eýýam siziň isleýän zadyňyzy başga birine bireýýäm dadyran bolýar. Pulyňyzy gutaransoň ol sizi baýaýançaňyz zapasda goýýar. Siziň bu sikle girmegiňiz eýýäm siziň gadyryňyzyň ýokdugyny aňladýar. Şeýlelikde çöregiň puluny töläniň, aslynda ol çöregi iýýänlerden däldigine düşünersiňiz. Bu görnüşli durmuş sapaklary hakyky erkek bolmak ugrunda ediniljek esasy tejribelerdendir. Bular ýaly sapaklar bilen görüşmek üçin sizi hepdä sallaýan gyzlar üçin ýönekeý bir zamendäki erkekdigiňizi aňlarsyňyz. We baýragyňyzy almak umudy bilen gezegiňiz gelmesini garaşýarkaňyz hem ulanylmaga dowam edersiňiz. Sebäbi siz eýýäm oýunda.  Çünki hiçkimse hat-da öz kakaňyzam, size nähili erkek bolmaldygny öwretmez. Hi durmuşyňyzda kakaňyz bilen dogry ýanýoldaşy nädip saýlamaldygy hakynda gürrüňdeşligiňiz boldumy? Uly ähtimallyk bilen ÝOK. Indi bir durup ejeňize serediň! Ideal standartlara laýyk gelýärmi? (Figuralyja, owadanjamy?)  Eger gelmeýän bolsa yzyny okaň! Näme üçin ejeňiz beýle däl (semiz we betnyşan)? Sebäbi standartlary orta goýup ejeňize gürlemäge mertlik edip biljek kakaňyz ýok. Şol sebäpdenem maşgalaňyzda kakaňyzyň dälde ejeňiziň sözi ýöreýär we sizem olardan görelde alýaňyz. Bu hem sizi kakaňyza meňzäp, ejeňiz ýaly bir zenany tapmaga programmalaýar. Özi zenan saýlamakda ýalňyşan birinden nädip dogry maslahat alyp bilersiňiz? Eger öňüňizde standartlar we kriteriýalar goýup bilmeseňiz  kakaňyzyň kopýasy bolarsyňyz. Men bolsa bulary öweý kakaň hökmünde size bolşy ýaly gürrüň berýärin. Aslynda aýallar erkeklere, erkekleriň aýallara mätäç bolşundan beter mätäçdirler. Ähli erkekler öz başyny çarap bilmäge ýükli bolsa zenanlaram ideal ýoldaş edinmäge ýükli. Eger bir erkek bolup öz başyňyzy çarap bilmeýän we işläp pul tapyp bilmeýän bolsaňyz, bu jemgyýet sizi uzaklaşdyrar. Emma şol bir pozisiýadaky aýal üçin jemgyýet, erkege edişi ýaly zalymlygy görkezmeýär. Näme üçin diýýäňmi? Sebäbi hiç hili gymmaty bolmadyk zadyň (zenanyň) soňra öz gymmatyny ýitirmegi mümkin däl. Olaň gymmaty diňe siz oňa üns berseňiz göze ilip başlaýar. Eger erkekleriň ünsi bolmasa zenanlaryň hiç hili gymmaty ýokdyr. Çünki olar öz gözelligni sergilemekden we reklama etmekden başga  zatlary ýok we işiň içine ýaramlylyk möhleti girse gymmaty nola düşýär. Ýöne işleýän we  karýerasyna üns berýän bir erkegiň gymmaty asla gaçmaz. 40 ýaşda bolan erkegiň henizem öýlenmek üçin mümkinçiligi bolsa, aýallarda beýle mümkinçilik ýok. Sebäbi başgalaryň durmuşyny saklaýanlar elmydama saýlamak hukugyny özünde saklaýarlar. Ýagny bu deňligiň ýokarky derejesi diýen zat ýok... Bu ýagdaý deňligi sergileýärmi (öz üstünde işleyän erkek we gözel zenan)? Aýallaryň deň gazanç düşünjesi diňeje aslynda iş hem hasap edilmeýän ofis işleri ýaly işlerden ybaratdyr. Zenanlar hemişe erkekleriň agyr işlerinden hemişe uzakda duryarlar (magdançylyk, gurluşyk, metallurgiýa we ş.m). Egerde satyn almak isleýän öýüňizi "aýallar gurdy" diýseler şübhelenmezdiňizmi? Näme üçin zenanlar öz jynsdaşlaryny goldamak üçin aýallar futbolyny tomaşa etmäge stadiona gelenoklar? Näme üçin dünýäniň iň gowy masterşef aşpezleriniň arasynda deň derejede aýallar ýok? Rehimsiz hakykaty duýmaga taýýar duruň! Erkekleriň edýän işini gaýtalaýan zenanlar sadaja nädereje ukypsyzdyklaryny subut ederler. Bir aýal öz ulagyny bejermtmek ücin zenan ussaň ýanyna gelermi? Sowadyjy, kir ýuwýan maşyn, gaz plitasy, tozan sorujy ýaly tehnikalar ähli zenanlaryň rahatlygy üçin erkekler tarapyndan oýlap tapyldy. "Feminizm!" diýip näçe gygyrsynlar, iň soňunda barbilen bir erkege mätäçdirler. Bankalarynyň gapagy üçinem ahyr soňunda bir erkege mätäçlik duýarlar. Ýagny size bu aýdýanlarmy bir ýerde goýup, zenanlar üçin nä derejede zerurdygyňyza göz ýetiriň! Gözellikleri bilen bir erkegi özüne çekýänçäler olaryň hiçbir gymmaty ýokdyr. Hakyky gymmatlylygyň aýny wagtda hakyky jogapkärçiligide özünde jemleýändigini hem unutmaň! 30 ýaşaýançaňyz ulanyldyňyz, oýerden buýere süýrendiňiz... Ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp herdürli zenanlar bln gatnaşyp gördüňiz... Egerde 30 ýaşan bolsaňyz siziň bilen deň ýaşytdaş zenanlar (gyzlar) artyk indi öýünde galdy diýmekdir! 20 ýaşlaryňyzdakaňyz eliňizde tuzdan başga ähli kartlar bardy we indi 30 ýaşa geldiňiz indi eliňizde diňe tuz kartalar bar... 30 ýaşly zenanlarda bolsa tuz ýok. Akyly kellesinde bolan erkek olara seretmez. 30 ýaşasaňyz ýaşy 20lerdäki gyzy saýlamalysyňyz, ondan ýokary bolmasyn! Ondan ýokarkylar geçmişdäki şowsuz gatnaşyklaryny we ýalňyşlaryny aýdyp siziň kelläňizi agyrtjak tipdendir. Ýaşy kiçilerde bolsa "geçmişiň ýalňyşlyklary" trawmasy ýokdur. Şol sebäpden hem 30 ýaşyňyzda ýaşy 20ler töweregi boljak gyzy saýlaň! Olaryň beýnisi entäk ýaş bolýandygy sebäpli siz olara nähili eje bolmaldygny we nähili öý bikesi bolmaldygny programmirläp bilersiňiz! Siziň jogapkärçiligiňiz bolsa maşgalaňyzy goramak we olara ajaýyp şekilde eýe çykmamdyr. Şol sebäpden durmuşdaky ilkinji öňdelik sizsiňiz, siz bar bolsaňyz olaram bar diýmekdir. Maksatlaryňyz ýa-da işiňiz hemişe ilkinji  planda bolmaly, olar bolmasa siz hiç kimsiňiz! Aýalyňyz siziň oňa eýe çykanyňyzy düşünse siz onuň hormatyny gazanarsyňyz! Muňa, aýalyňyzy rahatsyz edeni hiç hili soraga çekmezden jezalandyrmak hem degişlidir. Ýagny bir erkek bolmagy isleseňiz nähili uruşmaldygyny hem bilmelisiňiz! Eger-de aýalyňyzy rahatsyz edeni soraga çekmäge synanşsaňyz ýa-da ýöne ýagdaýa boş seredip dursaňyz aýalyňyzyň bar hormatyny ýitirersiňiz we bu ýagdaýdan soňra "heleýguly" bolarsyňyz! Eger siz hakyky erkek bolmagy başarmasaňyz, hakyky aýala eýe cykyp bilmersiňiz! ...we bu gatnaşygyň erkek nukdaýnazaryndan kyn we paradoks tarapy şu taýda başlanýar! Ýagny daş töweregiňizde siziň gözleýän kriteriýalaryňyza we standartlaryňyza laýyk hiç hili zenan ýok. Beýle zenany diňeje siziň özüňiz döretmeli. Zähmetiňiz we yhlasyňyz bilen onuň sizi hormatlamasyny we söýgüsini gazanmalysyňyz. Eger siz oňa öz gepiňizi düşündirip bilmeseňiz, öz diýeniňizi etdirip bilmeseňiz, süýji we peýdaly nahar bişirip bilmese, ýa-da ol bir aýdymçysumagyň muşdagy bolsa (Jony, Aýdaýözüň, Jastin Beýber we şuňa meňzeş belabeter), çaga dogurmak we terbiýelemäge höwessiz bolsa we başgada siziň halamaýan häsiýetleriňiz bar bolsa arkaýyn oňa çykyş gapysyny görkeziň!  Olar düzeler eýle beýle diýip özüňizi manupilýasiýa etmäň we olaňam manipulýasiýalaryna uçmaň. Olar üýtgemez, üýtgedip hem bilmersiňiz. Täzeje Mersedese eýe çykmak mümkinçiligiňiz barka, degim gören Mersedesiňi saklamak... galannam özüňiz oýlanşyň. Zenanlaryň hem "ýaramlylyk möhleti" çäkli. Ýöne bu erkekler üçin geçerli däl. Ýöne bu hem ähli erkekler üçin däl. Öz üstünde işleýän, kämilleşýän erkekler üçindir! Ýagny betalar üçin däl. Betalar ýaňky ýokarda sananlam ýaly gyzlara öýlenýärler, ýagny özüne mynasyplara. Ýaşyňyz 24, we henizem okaýan we hiçhili tejribäňiz ýok bolsa, sizden bir peýda çykmaz. Durmuşyňyz Uniwersitet synaglary bilen geçer... Özüňizi kämilleşdirmeseňiz durmuşda mynasyp ornuňyzy tapmarsyňyz. Bu bolsa sizi güýçli fantaziýa we azalan testasterona baglanan passiw betalyga elter. Ýagny öýňüzdäki jandary iýmitlendirmäge çalyşyp, durmuşyňyzyň boşa akyşyny synlarsyňyz. Soň gözüňizi betalar tarapyndan taýýarlanan "Nädip erkek bolmaly?" maslahatlaryny görkezýän widolary tomaşa edýän halda açarsyňyz. Ol wagt hem giç bolar we ol maslahatlaryň hem, hat-da ine şu maslahatlaryňam hiç hili peýdasy bolmaz. Ejeňiz siziňem kakaňyz ýaly bir beta bolmagyňyz üçin köp okamagyňyzy isleýär. Ýagny beta kakadan soň onuň kontol edip biljek beta kakanyň, beta ogly. Durmuşyňyzy zäherlemek isleýänler "ILLÝUMINATI" tegelek stolunda däl, siziň öýüňüzde. "Ýok eýle däl" zat diýip gygyryň, bagyryň! Ahyrynda özüňiz düşünersiňiz. Ejeňiz siziň pikirleriňizie garşy "ene süýdüni hallalamak" kartyny ulanarlar. Çünki siz bir beta, ejeňiz üçin bir depozit. Şeýlelikde ejeňizi söýýäniňiz üçin dälde, onuň süýdini halalalamak üçin kömek edersiňiz (ejemoglylyk). Onuň üçin bir gelejek üçin depozitisiňiz. Onlarça diplomly işsiz bolsada, siziň okamagňyzy islemesi, siziň "onuň isleýşi ýaly" bolmagňyz üçindir. Eger ol oglunuň bir alfa bolmagny islesedi, ilkibaşda bir beta bilen durmuşa çykmazdy. Duzagyň içinde ulalsaňyz, duzagyň nämezatdygny bileňizok. 18 ýaşyňyzda we entek pul gazanjak bir işiňiz ýok bolsa, onda şuwagtdan geljegiňizi planlaşdyrmak üçin möhüm pursat. Ejeňiz, kakaňyz eden ýalňyşlyklaryny etmegiňiz üçin size kömek ýada gaty basgy ulanyp hem biler. Soňabaka oňa meňzärsiňiz. Şeýlelikde ol "gözel arzuwlary" (Anjelina Joli ýa-da Jenifer Lopez we şm.) hyýallanýakaňyz, irden turanyňyzda gözüňiňiziň öňünde ine şu bolar:

• Ene-atalarňyza hormat goýuň! Ýöne durmuş hakykatlaryny hem ýatdan çykarmaň! Ene-atalarňyzyň ideallarna dogry düşünmeseňiz, siz hem olaryň eden ýalňyşlyklaryny gaýtalarsyňyz. Aýallar diňe betalary dogurýar we alfalar hem şu betalardan dogýar (ýapjadan dikje diýýälermi?) Alfalar diri galmak üçin betalaryň beren güýjüni ulanarlar (aýkido). Alfa bolmak ýa bolmazlyk bolsa diňeje jogapkärçiligi boýnuňuza ýüklemegňize bagly. Alfalar beýle güýji jogapkärçiligi berenlerden elde edýär. Şeýlelikde sizi çagalykdan beta bolmagyňyz üçin terbiýeleýärler. Hiçkim size dogry karar almagy öwredenok, hat-da menem. Bu bolsa size töweregiňizde hiç zat oňarmaýan betalaryň doludygny görkezenokmy diýýäňizmi? Deň duşlarňyz işsiz ýa-da henizem okamaga dowam edýän pulsyz jogapkärsizler bilen dolumy? Sizem olardan tapawutly ýeriňiz ýok. (Gazana ýantaşsaň garasy ýokar). Başgalaryň goragy astynda ýaşap, barjak ýeriňiziň nusgasy henizem bar. Olardan gowusyna mynasyp bolmak isleseňiz, hereket etmelisiňiz! Bolmasa ýaşyňyz 35 bolar, çagalaryna gep düşündirip bilmeýän, aýalynyňnsözünden çykyp bilmeýän bir beta bolarsyňyz. Gijäňiz rahat bolsun!

 

385 |