Internet

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Salam, bu makalamda men kiber medeniýet we kiber dünýäsi barada gysgaça aýdyp geçjek. Kiber medeniýet bu, durmuşda adamlaryň özara gatnaşygyna we jemgyýetçilik kadalaryna täsir edip, onlaýn giňişlikde emele gelen medeni gurşawdyr. Bu, sanly ulgamlaryň giň toplumydyr, şol sanda internet, sosial ulgamlar, wirtual giňişlik, onlaýn oýunlar, sanly aragatnaşyk we onlaýn ulgamlaryň beýleki taraplary. Bu barada has gowy düşünmek üçin, sanly ulgamdaky soňky ýyllarda bolan täzelikleri öwreneliň: Görüşimiz ýaly, IT kompaniýalar öz girdejilerini esseläp köpeltdiler, bu diýmek…

Kiber Medeniýet näme? Hakerlaryň maglumat alyşynyň usuly

Sosýal mediýa

Häzirki wagtda sosial ulgamlar gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Bize dünýädäki millionlarça adam bilen aragatnaşyk gurmaga, durmuşymyzy paýlaşmaga we başgalaryň durmuşyny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, psihologiki we filosofiki nukdaýnazardan sosýal mediýa, aslynda kimdigimizi däl-de, kim bolmak isleýändigimizi görkezýän ýerimize öwrüldi. Meşhur filosof Erasmus Rotterdam: "Adam tomaşaçy däl-de, sahnanyň ýaşaýjysy" -diýdi. Bu sözlemi, onlaýn barlygymyz bilen baglanyşdyryp bolar. Sosial mediýa girenimizde, ägirt uly dünýä sahnasynda aktýor bolýarys. Nyşanlary döredýäris, durmuşymyzdan iň gowy pursatlary saýlaýarys we…

Sosýal mediýa

ChatGPT Googlyň täze bir görnüşimi?

ChatGPT, OpenAl kärhanasy tarapyndan döredilen,gepleşiklere ýöriteleşen emeli intellektual söhbetdeşlik robotydyr. ChatGPT 2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda döredilip halka hödürlendi.2023-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli 100 milliondan gowrak ulanyja ýetdi. Ilki başda emeli intellektual robot GPT-3 görnüşinde halka hödürlenen bolsa,ýaňy ýakynlarda GPT-3.5 görnüşi hödürlendi. ChatGPT-niň Google-dan tapawudy näme? Google- soraýan soragyňyza degişli maglumatlary ýüze çykarýan bolsa, ChatGPT gönüden göni siziň soragyňyza jogap berýär. Bu programma diňe siziň soragyňyza jogap bermek bilen çäklenmän,örän zehinli dost ýaly siz bilen gürrüňdeşlik…

ChatGPT Googlyň täze bir görnüşimi?