Teswirler (6)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Sosýal mediýa

3 minut alar

Häzirki wagtda sosial ulgamlar gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Bize dünýädäki millionlarça adam bilen aragatnaşyk gurmaga, durmuşymyzy paýlaşmaga we başgalaryň durmuşyny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, psihologiki we filosofiki nukdaýnazardan sosýal mediýa, aslynda kimdigimizi däl-de, kim bolmak isleýändigimizi görkezýän ýerimize öwrüldi.

Meşhur filosof Erasmus Rotterdam: "Adam tomaşaçy däl-de, sahnanyň ýaşaýjysy" -diýdi. Bu sözlemi, onlaýn barlygymyz bilen baglanyşdyryp bolar. Sosial mediýa girenimizde, ägirt uly dünýä sahnasynda aktýor bolýarys. Nyşanlary döredýäris, durmuşymyzdan iň gowy pursatlary saýlaýarys we başgalara görkezýäris. Bu, özümizi tanatmak islegimiziň we iň gowy nukdaýnazardan kabul edilmegimiziň bir bölegidir.

Emma mesele, sosial ulgamlardaky bu “gahrymanlaryň” hakyky özümizden uzak bolmagy mümkin. Ýaramaz pursatlary, duýgulary we hatda şahsy kynçylyklary gizläp bileris. Bu, akyl ýagdaýymyza täsir edip biljek kämillik we bagt hyýalyny döredýär.

Sosial mediýa, sosial ulgamymyzy ozal elýeterli bolmadyk çäklere çenli giňeldýär. Dürli ýurtlardan, medeniýetlerden we jemgyýetçilik toparlaryndan bolan adamlaryň durmuşyny öwrenip bileris. Bu gözýetimleriňizi we dünýä düşünişiňizi giňeltmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Şeýle-de bolsa, olar hakyky durmuşdaky gatnaşyklarymyzdan has köp tanamaýan adamlarymyzyň durmuşyna has köp gatnaşanymyz üçin, hakyky durmuşdaky ýakynlarymyz bilen aýralyk duýgusyny artdyryp bilerler.

Sosial mediany ulanmak bilen baglanyşykly esasy meseleleriň biri deňeşdirmegiň ýaramaz täsiri. Başgalaryň "kämil" durmuşynyň suratlaryny we ýazgylaryny görenimizde, hökmany suratda özümizi olar bilen deňeşdirip başlaýarys. Bu deňeşdirme göriplik, özüne laýyk däl we hatda depressiýa duýgularyna sebäp bolup biler.

Psihologiki gözlegler, sosial mediýadaky beýlekiler bilen yzygiderli deňeşdirmegiň öz-özümize bolan hormatymyzy peseldip, ýeterlik dälligimize sebäp bolup biljekdigini görkezýär. Onlaýn görýän zatlarymyzyň köplenç süzülýändigini we durmuşyň iň gowy tarapyny görkezmek üçin düzülendigini ýatdan çykarýarys.

Geň tarapdan, sosial media jemgyýetçilik işjeňliginiň hyýalyny döredýän hem bolsa, ýalňyzlyk we izolýasiýa duýgularyny artdyryp biler. Adamlar, wirtual dünýäde köp wagt geçirip, fiziki duşuşyklaryň sanyny we hakyky durmuşdaky täsirleri azaldyp bilerler. Bu , akyl saglygynyň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup biler , sebäbi adamlar tebigat boýunça sosial jandarlar we ýakyn gatnaşyklara we goldawa mätäç.

Sosial mediýa endikleriň çeşmesi bolup biler, bu hem akyl saglygyna ýaramaz täsir edip biler. Habarlary, täzelenmeleri we halanýanlary yzygiderli barlamak stres we alada döredip biler. Sosial mediýa, halanýanlaryň we teswirleriň sany arkaly öz gymmatlygymyzy tassyklaýan ýerimize öwrülip biler, bu bolsa ahyrky netijede aşa aladalara we özüňe hormat goýmazlyga sebäp bolup biler.

Akyl saglygyňyza we ýakyn gatnaşyklaryňyza zyýan bermezden sosial ulgamlary nädip ulanmaly? Ine käbir maslahatlar:

  •  Seresap boluň: Sosial mediýada görýän zatlaryňyzyň köpüsiniň süzülip, iň oňat ýagdaýda goýulyp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Düşünjäniň duzagyna düşmezlik üçin seresap boluň.
  •  Wirtual we hakyky zatlary bölüň: Onlaýn barlygyňyzy hakyky durmuşyňyzdan aýyrmaga synanyşyň. Hakyky gatnaşyklaryň we ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklaryň ähmiýetini ýatdan çykarmaň.
  •  Wagtyňyza gözegçilik ediň: Sosial ulgamlarda sarp edilýän wagtyň çägini kesgitläň. Bu size tükeniksiz aýlawdan gaça durmaga we durmuşyň has manyly taraplaryna ünsi jemlemäge kömek eder.
  •  Dogruçyl boluň: Hakyky durmuşda bolşy ýaly, onlaýn we aç-açan bolmaga synanyşyň. Bu, beýleki adamlar bilen has dogry we manyly baglanyşyk döretmäge kömek eder.

Sosial mediýa durmuşymyza köp oňyn taraplary getirip biljek güýçli guraldyr, ýöne paýhasly ulanmasak, stresiň we nägileligiň çeşmesine öwrülip biler. Bu wirtual sahnada aňly aktýor boluň, hakyky gatnaşyklaryň ähmiýetini ýadyňyzdan çykarmaň we sosial mediany durmuşyňyzy giňeltmek däl-de, giňeltmek üçin gural hökmünde ulanyň.

187 |
|