Teswirler (1)

Ýüklenýär...
User Avatar

Знаменитый

Psihologiki faktlar

1 minut alar

✓Gahar gowy zat bolup biler. Ýaramaz duýgulary beýan etmegiň usulyny berip biler ýa-da meseleleriň çözgüdini tapmaga itergi berip biler.
✓Gepleşýän wagtyňyz aýaklaryňyzy ýa-da elleriňizi yzygiderli hereket etmek, gaty bulaşyk we oňaýsyzdygyňyzy aňladýar.
✓Düýşlerde görülýän her bir adam hakyky durmuşyňyzda gabat gelendir. Çünki beýnimiz ýüz döredip bilmeýär.
✓Beýniňiz ýadanda has döredijilikli bolýar.
✓Gyzyl, mämişi we sary ýaly reňkler sizi çalt ajykdyrýar.
✓Duýgularyňyz bedeniňize hem täsir edip biler. Gabanjaňlyk aşgazan agyrysyna sebäp bolýar, stres bolsa kelle agyryny döredip biler.
✓Nätanyş adamlar iň gowy dostlar nätanyş bolup bilşi ýaly aňsat dost bolup bilerler.
✓Döredijilikli adamlar aňsatlyk bilen içgysgynç bolup bilerler
✓"Sag bol" diýmek, adamlary sizi has mylaýym, mähirli adam hökmünde görmäge mejbur edýär.
✓ Aýallar ýylda ortaça 30-60 gezek, erkekler bolsa 6 gezek aglaýarlar.
✓Gaýgyly adamlar has köp telewizora tomaşa edýärler.
✓Oglanlar öz doganlaryna uly hormat goýýarlar. Olar özlerine gyzyklanmaýandyklaryny ýa-da olar bilen söweşmeýändigini görkezýärler, ýöne kimdir biri öz doganlaryna gözegçilik edip bilmejek derejede zyýan berse, olary islendik ýagdaýda gorar.
✓Köp ant içýän adamlar has dogruçyl bolýarlar.
✓Sakgyç çeýnemek stresden dynmaga kömek eder. Synag wagtynda ýa-da stresli bir zat edende sakgyç çeýnäň.
✓Üns bermezlige çalyşmaklyk - iň köp üns berýän adamyň endigi.
✓Eger-de bir adam onçakly gülkünç bolmadyk degişmelere köp gülse, ol içinden ýalñyz bolýar.
✓Her bir tanyşanlaryňyzyň hemmesiniň size öwretjek zady bar.

214 |
|