Teswirler (8)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Beden dili.

3 minut alar

Beden dili - adamlaryň keýplerini we duýgularyny beýan etmek üçin ulanýan dilden däl aragatnaşyk usulydyr. Söz ulanmazdan maglumat berip biljek güýçli guraldyr. Beden dili, adamlaryň nähili duýýandyklary, belli bir mowzuga ýa-da adama bolan ynam derejesi we gyzyklanmasy barada möhüm maglumatlary berip biler. Aragatnaşyk endikleriňizi ýokarlandyrmak üçin ulanyp boljak beden dili we huşsuz hereketler barada käbir maslahatlar. 

 1. Göz bilen aragatnaşyk - täze birine duşanymyzda ýa-da tanaýan adamymyz bilen gürleşenimizde, göz bilen görüşýäris. Göz bilen baglanyşyk, özüne bolan ynamyň alamatydyr. Söhbetdeşlige gyzyklanýandygyňyzy görkezmek üçin gözüňizi aýyrmaň, ýöne uzak wagt gönü seretmäň. Uzakdan seretmek, gyzyklanmaýandygyňyzy ýa -da oňaýsyzdygyňyzy görkezip biler. 

2. Ýüz keşbi (mimika)- ýüz keşbimiz keýpiňiz we duýgularyňyz hakda köp zat aýdyp biler. Mysal üçin, ýylgyrmak biziň bagtlydygymyzy görkezip biler, gaş bolsa gynanmagy ýa-da nägileligi görkezip biler. Egilen maňlaý bulaşyklygy görkezip biler, ýokary gaşlar bolsa geň galdyryjylygy ýa-da bilesigelijiligi görkezip biler. 

3. Ses äheňi - ulanylýan ses äheňimiz, söhbetdeşlige bolan ynamymyzy, tolgunma we gyzyklanmamyzy görkezýär. Monoton ses bilen gürlemek, içgysgynçdygyňyzy ýa-da gyzyklanmaýandygyňyzy görkezip biler, şol bir wagtyň özünde janly we joşgunly äheň, mowzuga höwesiňizi görkezýär. 

4. Duruş şekliňiz- durşumyz ýa-da oturmagymyz hem keýpimizi we duýgularymyzy görkezip biler. Oturmak, ýadawlygymyzy ýa-da gyzyklanmaýandygymyzy görkezip biler, şol bir wagtyň özünde gönü oturmak ynamy we ünsliligi görkezip biler. Döşüň üstündäki eplenen elleriňiz goragy ýa-da oňaýsyzlygy görkezip biler, açyk gollar we beden dili hoşniýetli we mylaýym häsiýeti görkezip biler. 

5. Yşaratlar- el hereketleri söhbetdeşlikde esasy nokatlary bellemek ýa-da duýgulary bermek üçin ulanylyp bilner. Mysal üçin, başam barmak barmak tassyklamany ýa-da ylalaşygy görkezýär, eňegiňde elini tutmak bolsa çuňňur pikirlenmegi teklip edip biler. 

6. Nerw endikleri - adamlarda alada ýa-da stres bolanda dürli nerw endikleri bar. Mysal üçin, dyrnaklaryňyzy dişlemek, saçyňyzy çekmek ýa-da aýagyňyzy yrgyldadyp durmak oňaýsyzlygy ýa-da tolgunmagy görkezip biler. 

7. Hereketlerini gaýtalamak - gürleşýän adamyň ýaly beden duruşyny ýa-da hereketini gaýtalamak. Gaýtalama, gatnaşyk gurmak we söhbetdeşlik bilen meşgullanýandygyňyzy görkezmek üçin ulanylyp bilner, elbetde aşa üns çekiji şekilde herekelerini gaýtalamak garşy tarapy gaharlandyryp biler. 

8. Şahsy giňişlik - özlerini rahat duýýan iki adamyň arasyndaky aralykdyr. Adamlarda şahsy giňişlik üçin dürli talaplar bar we kimdir biriniň şahsy giňişligine girmek olary oňaýsyz ýa-da howp salýar. 

9. Mikro aňlatmalar - adamlaryň bilmän diýen ýaly edýän gysga ýüz keşpleridir. Mikro aňlatmalar kimdir biriniň gizlemäge synanyşýan, hakyky duýgularyny berip biler. 

10. Degmek - güýçli aragatnaşyk guraly bolup biler. Elleşmek garşy tarapa we özüňe ynamy aňladyp biler, arkasyna kakma bolsa makullamagy ýa-da höweslendirmegi görkezýär. 


Jemläp aýtsak, beden dili beýleki adamlar bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga kömek edip biljek güýçli guraldyr. Öz beden diliňize düşünmek we başgalaryň beden dilini okamagy öwrenmek arkaly aragatnaşyk endikleriňizi ösdürip we has berk gatnaşyk gurup bilersiňiz. Mundan başga-da, beden dili bilen baglanyşykly huşsuz(bilmän edilýän) hereketlere düşünmek, dürli sosial we hünär ýagdaýlaryny çözmäge kömek edip biler.

114 |