Teswirler (5)

Ýüklenýär...
User Avatar

Adamlaryň häsiýetini kesgitlemek

1 minut alar

Uly gözli adamlar adatça baý ruhy duýguly, edermen hatda hemme ýerde mydama öňbaşçylyga  ymtylýan adamlardyr. 
Gyýak gözli adamlar ýapyk, ile goşulmaýan, käwagtlar özlerine aşa göwni ýetýän adamlardyr. Olar bilen düşünişmek biraz kynrak bolyar.
Giň maňlaý  -  sarsak,  Kiçi maňlaý bolsa  ýumşak adamlar, ugur tapyjy we  alçak häsiýete eýedirler. Emma dar maňlaýly adamlar gaharjaň we öz diýenli hemişe öz pikirlerini dogry hasaplayan häsiýetini özünde jemleýärlar.
Gaşlary birigip duran we gös-göni bolsa ol adamlar ejizdir.Eger gaşlary burnuna tarap ýaýrap gidýän bolsa we maňlaý aralygy kiçi bolsa ol adam yumşak häsiýetlidir we akyllydyr. Gaşlary uzalyp giden adama bolsa tekepbirlik mahsusdyr.
Indi bolsa gözler barada aytsak - Aşak bakýan gözler erkeklerde gaýratlylygy, hujuwlylygy, aýallarda bolsa paýhaylylygy aňladýar.
Gara, goňur, yaşyl  gözler - güýçliligi, gök dogryçyllygy, açyk goňur bolsa utançsyzlygy aňladýar. Gözi kiçi adamlar yakymsyz häsiýetli, gabakman adamlar - köpbilmiş.Gözü çukur adamlar bolsa gabanjaň bolyar. 

490 |
|