Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Passiw-agressiw häsiýetimiz.

3 minut alar

Gaharymyzy gönüden-göni beýan etmänimizde, passiw-agressiw häsiýetimizi görkezýäris, tersine, öz sözlerimizi ters gelýän we belli bir derejede duşmançylygy öz içine alýan hereketlerimiz arkaly görkezýäris. Bu duşmançylyk pes derejeli we has inçe bolup biler, emma henizem duşmançylyk.

Käbirlerimiz çuňňur gaharlanýandygymyzy duýman bileris. Özümizi alyp barşymyz şeýle bir inçe bolup biler welin, özümizi we belki başgalary-da aldap bileris.

Biz gaharly bolanymyzda dogruçyl we gönüden-göni bolmak islemedik ýa-da islemeýän wagtymyz passiw-agressiw hereket edýäris.

Düşünip bolmajak bolsa-da, adama jeza görnüşinde özüni görkezýär. Bize haýsydyr bir derejede zeper berdi diýip pikir edýän adamymyza garşy jogap berýäris.

Bu bize duýdansyz gelip biler. Gizlenip görünmegi mümkin. Şeýle-de bolsa, çuňňur agyry goýup, yzyny galdyryp biler. Gizlin gahar bar, ýöne inçe we "subut edip bolmajak"derejede bolup, hyýanatçynyň barlygyny inkär etmegini aňsatlaşdyrýar.

Edil şol wagt adam bu hereketiň çylşyrymlylygyna ýa-da gelip çykyşyna düşünip bilmese-de, iň bolmanda oňaýsyz bir duýgyny başdan geçirer we haýran galdyryjy bolsa, nyşana alynýandygyny aç-açan görer.

Passiw agressiýa köplenç hereketsizlik hökmünde ýüze çykýar. Biz geplemeýäris we gatnaşmakdan ýüz öwürýäris. Biz wakalardan gijä gelýäris. Bir zady habar bermegi "ýatdan çykarýarys". Halamaýan adamlarymyz bilen duşuşmak üçin "bilgeşleýin" gijä galýarys. Sorag berlende jogap bermeýäris (belki eşitmedik ýaly edip). Bu usul köpler tarapyndan ulanylýar.

"Negatiw" diýilýän duýgularymyzy (aňly ýa-da huşsuz) görkezmekden oňaýsyz bolarys , ýöne bu duýgular ýok bolmaýar, şonuň üçin içimizdäki "men saňa görkezerin" diýýänimizi duýman, şol adama gaýdyp gelmek üçin bir zat edýäris.

Içerki inkär, näme edýändigimizden habarsyz wagtymyzdyr. Muny bilýän bolsak we ýüzbe-ýüz bolsak, bilgeşleýin etmändigimizi aýdyp bileris.

Öz-özümize düşünýändigimize ynanýanlarymyz üçinem passiw-agressiw hereketlerimiz bizi geň galdyryp biler. Bir degişme edýäris öýdüp, göwünjeň bir degişme teswir berýäris, ýöne munuň näderejede gyzyklydygyny derrew bilýäris. Munuň üstünde durup, sessiz-üýnsüz: "Bu şeýtan nireden geldi?" ýöne pikirlenmek üçin wagt sarp etsek, duýgularymyza zyýan ýetendigini ýadymyzdan çykararys, ýöne hemme zadyň gowy bolandygyny öňe sürüp, ony taşladyk.

Passiw-agressiw özüni alyp barşyň ýüze çykmagy, duýgularymyzy sazlap bilmezligiň netijesi bolup biler.

Hroniki taýdan passiw-agressiw bolanlar köplenç şeýle kynçylyklar çekýäler:

●       hemişe duýgularyny öňe çykaryp bilmezlik

●       emosional reaksiýalaryny ýumşadyp bilmezlik

●       özüni alyp barşyny dolandyryp bilmezlik

Köpümiz dogruçyl we gönüden-göni gürlemegiň ýalňyşdygyna ýalňyş düşünýäris. Munuň sebäbi, bize degişlilikde dogruçyllyk gödek we gödek görnüşde bolandygy. Belkide nädip gürleşmelidigimizi bilmeýäris.

Elbetde, her kimiň halaýan sarkazmasy.

Sarkazm passiw-agressiw dünýäde gaty möhüm rol oýnaýar. Bu çylşyrymly gülkünç görnüş we käwagt bu hakda gülkünç zat ýok! Arkaňyzda ýiti teswirleri görseňiz, adama zyýan berendigi hakda pikirleniň, köplenç jogap hawa.

Ýöne muny "gaharym gelýär", "muny halamaýaryn", "Bu duýgularymy kiçi görýär ýa-da zyýan berýär" diýmek bilen düzedip bolar, günäkärlemezden we utanman.

Özümizi nädogry ýa-da passiw-agressiw alyp barandygymyza göz ýetirenimizde, pursatdan peýdalanyp ötünç sorap bileris. Bu size we agressiýanyň özüni görkezen adama kömek eder.

248 |
|
  1. Ýaz
  2. Gözden geçir
  3. Çap et