Teswirler (1)

Ýüklenýär...
User Avatar

Bagtsyz bolmak isleseňiz…

1 minut alar

Bagtsyz bolmak isleseňiz….

Jogapkärçilikden gaçyň,topar döretmäň,toý etmäň,biznes etmäň…

Bu ýagdaýda başga adamlaryň ýagdaýy we gazanjy size bagly bolýa.Jogapkärçilik durmuşa many berýär.Başgalaryň maňa seredip durany men üçin iň gowy energiýa.Diňe öz bähbitlerim üçin ylgajak bolsamam beýle energiýa berenok.

Jogapkärçiliksiz gezmekden gaçyň,utulmagyň netijeleri uly bolmasy gowy bu bolsa durmuşa ýaşamana ýenede azart döredýär.

Jogapkärçiligi öz eliňize alyň şonda bagtsyzlyga wagt bolmaýar.Guýjiňiz ýetýän riski ediň bolmasa jogapkärçilik sizi basyp goýar. 

Ilkinji ädimler bolsada şowsyz,indikler bolmazdy şonsyz…

-Merdan A

Öz durmuşymyza özümiz jogapkärdiris.Täzelikler,aýdymçylaryň durmuşy,kinolar durmuşymyza goşant goşmasy kyndyr.Garňky otaga girip öz pikirlerimiz bilen gürleşip göreliň…

112 |
|