Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Dejavu (Déjà vu) bu bir keselmi?

1 minut alar

Ömrüňiziň belli bir döwründe "Bu wakany öňem başdan geçiripdim", "Bu ýeri öň gören ýalydym" ýaly sözlemleri ulanan bolsaňyz we bu hadysanyň nämedigni bilmeýän bolsaňyz,bu duygynyň ady "Dejavu".

Dejavu gelip çykyşy boýunça fransuz sözi bolup, "déjà" (has ir,ozal), "voir" (görmek) diýen manyny aňladyp, bir hadysany geçmişde öň gören ýaly bolmak duýgysyna aýdylýar.

Barlaglara görä, adamlaryň üçden iki bölegi ömründe azyndan bir gezek dejavu duýgusyny başdan geçirýärler. Esasanam 15 we 25 ýaşly adamlarda bu hadysa köp duş gelinýär.

Näme üçin Dejavu hadysasy bolýar? 

Beýniň sag we çep loblary millisekunt tapawudy bilen deň işlemeýär.Netijede beýniň bir tarapy öň duýýar. Şeýlelikde beýniň giç duýýan tarapy, bir wakany ozal başdan geçiren ýaly bolýar.

Dejavu hadysasy kimlerde has köp duş gelýär?

Alymlaryň aýtmaklaryna görä, syýahatçylarda has köp Dejavu hadysasy duş gelýär.Dejavu duýgusy ýaşlykda has köp duýulýar.Aýda bir ýa-da iki gezek Dejavu hadysasyna duş gelmek howply däldir.

Dejavu bolmak adaty zatmy?

Wagtal-wagtal başdan geçirmek adaty we zyýansyz, bu siziň oňaýsyzlygyňyzy görkezmeýär. Emma hepdede birnäçe gezek ýa-da ondanam köp gezek başdan geçirýän bolsaňyz, epilepsiýa ýa-da başga bir newrologiki ýagdaý bolup biler. Şular ýaly hadysa bolan ýagdaýynda hökmany suratda lukmana ýüz tutmagy ýatdan çykarmaň!

 

 

 

83 |