...

True Talk

@Truetalk

Bagtsyz bolmak isleseňiz…

Bagtsyz bolmak isleseňiz…. Jogapkärçilikden gaçyň,topar döretmäň,toý etmäň,biznes etmäň… Bu ýagdaýda başga adamlaryň ýagdaýy we gazanjy size bagly bolýa.Jogapkärçilik durmuşa many berýär.Başgalaryň maňa seredip durany men üçin iň gowy energiýa.Diňe öz bähbitlerim üçin ylgajak bolsamam beýle energiýa berenok. Jogapkärçiliksiz gezmekden gaçyň,utulmagyň netijeleri uly bolmasy gowy bu bolsa durmuşa ýaşamana ýenede azart döredýär. Jogapkärçiligi öz eliňize alyň şonda bagtsyzlyga wagt bolmaýar.Guýjiňiz ýetýän riski ediň bolmasa jogapkärçilik sizi basyp goýar. Ilkinji ädimler bolsada şowsyz,indikler bolmazdy şonsyz… -Merdan A…

Gelejekden karz almak

Gelejekden karz almak Mekdep döwrümde oglanlar hemme zada ýetişýärdiler,kompýuter oýnamana,aýlanmana,gyzlar bilen gürleşmäne.Geň galýardym şonça zada wagty nädip tapýarka? Ýakynda dostlarymyň biri diýýä( Ýaşlygymda rus dilini öwrenmeli ekenim indi öwrenjek bolýan hiç wagtym ýetenok) Başgada 30-ýaşly daýym bar arasynda gürrüňdeş bolýas aýdyp ugraýa: Hiç zada ýetişip bilemok bir tarapdan iş beýleki tarapdan maşgalam.Ýöne häzire çenli ulalandygyny duýmaýar edýän işleri aýdýan gürrüňleri kiçi, belkem ulalmany isleýän däldir.Daýymyň ýaş wagty gowy günlerde geçdi. Wagty gelejekden karz alypdyr indem…