Aragatnaşyk

Söýgi we baglanyşyk stilleri.

Irki çagalykda ene-atalar bilen gatnaşyklarymyz bilen emele gelen baglanyş stilleri, ululykda gatnaşyklarymyza ep-esli derejede täsir edýär. Bu stillere düşünmek, söýginiň kynçylyklaryna öwrenmäge we has sagdyn baglanyşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Üç başlangyç baglanyşyk stili: Ynamly baglanyşyk: ynamly birikdirilen adamlar ýakynlar bilen özlerini rahat duýýarlar. Söýgülisine ynanýarlar, aç-açan aragatnaşyk saklaýarlar we goldaw berýärler. Gaçýan baglanyşyk: Bu stili bolan adamlar garaşsyzlygy ileri tutýarlar we köplenç ýakynlykdan gorkýarlar. Emosional zerurlyklary peseldip bilerler, uzak dowamly gatnaşyklardan çekinýärler we ýönekeý duşuşyklary…

Söýgi we baglanyşyk stilleri.

Gazlaýting: Gatnaşyklarda Manipulýasiýalar

"Gazlaýting" adalgasy 1944-nji ýylda düşürilen "Gaslight" filminden gelip çykýar, onda är ýalan hakykatlary döredip, bulaşyklykda günäkärläp, öz akylyny sorag etmek üçin aýalyny dolandyrýar. Gazlaýting, bir adamyň başga biriniň ynanýan hakykatyny, özüni we ýadyny duýup, pidada bulaşyklyga we öz-özüne şübhe döredýän psihologiki sütemiň bir görnüşi hökmünde kesgitlenip bilner. Başga bir adamyň üstünden güýç saklamak üçin ulanylýan emosional manipulýasiýa görnüşidir. Gazlaýtingiň käbir alamatlaryna düşüneliň. Aşakdaky alamatlar size tanyş ýaly görünýän bolsa, manipulyatorlara duçar bolandygyňyzy göz öňünde tutmak…

Gazlaýting: Gatnaşyklarda Manipulýasiýalar

Bilim, filosofiýa, din we maglumatlaryň görnüşleri

Köp kişi bilim we tehnologiýany biri-birine garyşdyrýarlar. Tehnologiýa, maglumatlaryň ulanylmagy bilen günlük ýaşaýyşymyzy gowulaşdyrmaga gönükdirilen amallardyr. Bilim, latynca "scientia" sözünden gelip çykandyr. Bilim hakykatyň edil özi ýa-da anyklyk däldir. Bilim adamlary "hakykaty" gözleýändiklerini we derňew edýändiklerini kabul etseler hem, hakykatlary "döretmezler" ýa-da bilmezler. Bilim adamlary terminleri, teoriýalary öňe sürýärler we bularyň dogrulygyny ýa-da ýalňyşlygyny barlaýarlar. Barlanan ýa-da tassyklanan teoriýalaryň ýalňyş ýa-da ýetmezçilik edýän taraplaryny tapmaga synanyşýarlar, bulary täzeden barlap, möhüm bolan ýagdaýynda üýtgedýärler. Bilim bir…

Bilim, filosofiýa, din we maglumatlaryň görnüşleri

Beden dili.

Beden dili - adamlaryň keýplerini we duýgularyny beýan etmek üçin ulanýan dilden däl aragatnaşyk usulydyr. Söz ulanmazdan maglumat berip biljek güýçli guraldyr. Beden dili, adamlaryň nähili duýýandyklary, belli bir mowzuga ýa-da adama bolan ynam derejesi we gyzyklanmasy barada möhüm maglumatlary berip biler. Aragatnaşyk endikleriňizi ýokarlandyrmak üçin ulanyp boljak beden dili we huşsuz hereketler barada käbir maslahatlar. 1. Göz bilen aragatnaşyk - täze birine duşanymyzda ýa-da tanaýan adamymyz bilen gürleşenimizde, göz bilen görüşýäris. Göz bilen baglanyşyk,…

Beden dili.

Li-Fi tehnologiýasy: Geljegiň internedi

Li-Fi (Light Fidelity) — görünýän ýagtylyk aragatnaşyk (VLC) tehnologiýasyny ulanýan simsiz ulgam tehnologiýasydyr. Li-Fi ýagtylyk arkaly maglumatlary geçirýär we Wi-Fi-den has çaltdyr. Li-Fi maglumatlary 100 Gbps tizliginde geçirip bilýär, bu bolsa ony ýokary tizlikli internet üçin iň gowy çözgüt bolmagyna getirýär. Li-Fi Wi-fiden hem has howpsuz bolup, elektrik energiýasynyň sarp edilişi peseldýär. Wi-Fi elýeterli bolmadyk halatlarda Li-Fi ulanylyp bilner. Mysal üçin, Li-Fi hassahanalarda, fabriklerde we beýleki senagat desgalarynda ulanylyp bilner. Li-Fi mobil enjamlarda hem ulanylyp…

Li-Fi tehnologiýasy: Geljegiň internedi