Gatnaşyk

Är-aýal gatnaşygyndaky çaprazlyk döwürleri

Är-aýal gatnaşyklarynda esasan hem iki döwürde ýiti çaprazlygyň ýüze çykýandygy mälimdir. Onuň birinji döwründäkisine psihologiki, ikinji döwründäkisine seksual gatnaşykdaky çaprazlyk diýilýär. 1. Psihologiki çaprazlyk köplenç ýaş çatynjalaryň bilelikde ýaşap başlan ilkinji ýyllarynda ýüze çykýar. Ýaş juwanlaryň hüý-häsiýetleri, gündelik durmuş endikleri, edep-terbiýesi, pikir-garaýyşlary biri-biriniňkä çapraz gelýär. Durmuşykino ýaly diňe gowulykdyr, süýjülikdir, şadyýanlykdyr öýden ýaş çatynjalaryň öňünden her dürli näsazlyklar, päsgelçilikler, özara düşünişmezlikler, öýke-kineler, kemsitmeler çykyp başlaýar. Ozal eje-kakanyň aladasy bilen gurşalyp ýören ýaşlara, bir-biregiň diňe gowy…

Söýgi näme üçin gutarýar?

Hemmämizem ömrümizde bir gezegem bolsa söýgi diýlen zad-a, ýa-da halk dili bilen aýdylanda "yşk oduna" düşüp görendiris. Birine söz aýdandyrys, ýa-da bize aýdylandyr, ýa-da ikimizem bilsegem, biri-birimize aýtman, seredişip halap, ýa-da platoniki bolan daşyndan ony söýüp, guwanyp gezendiris. Köp kişi söýgi üçin gaty gaýgylanyp, aglap, hatda janyna hem kast edip bilýär. Söýgi barada şuwagta çenli örän köp zat ýazylyp, aýdyldy. Köpümiz käbir sitata sözlerine gabat gelýändiris bu babatda, meselem "bagt – söýülmekdir" , "söýgi –…

Söýgi näme üçin gutarýar?

GAÝYN ENE BILEN GELNIŇ ARASYNDAKY DYNMAÝAN DAWA

Gaýyn ene bilen gelniň arasyndaky düşünişmezlik bütin dünýäde görülýän we gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýan bir hadysadyr. Özümizde hem şeýle ýagdaý bolup geçýän bolsa geñ görüp oturmaly däldir, sebäbi, bu ýagdaý durmuşyň bir hakykatyna öwrülendigine düşünmelidiris. Gaýyn ene bilen gelniň arasyndaky ilkinji düşünişmezligiň dört müň ýyl mundan ozal arheologiki gözlegleriň netijesinde ýüze çykandygyny we ol daşyň ýüzüne näçe müň kilometr uzaklykdaky ýan ýoldaşyna, öz ýagdaýyny şeýle setirleriň üsti bilen beýan edendigini, taryhçylar belläp geçýärler: “Gel,…

GAÝYN ENE BILEN GELNIŇ ARASYNDAKY DYNMAÝAN DAWA

Gazlaýting: Gatnaşyklarda Manipulýasiýalar

"Gazlaýting" adalgasy 1944-nji ýylda düşürilen "Gaslight" filminden gelip çykýar, onda är ýalan hakykatlary döredip, bulaşyklykda günäkärläp, öz akylyny sorag etmek üçin aýalyny dolandyrýar. Gazlaýting, bir adamyň başga biriniň ynanýan hakykatyny, özüni we ýadyny duýup, pidada bulaşyklyga we öz-özüne şübhe döredýän psihologiki sütemiň bir görnüşi hökmünde kesgitlenip bilner. Başga bir adamyň üstünden güýç saklamak üçin ulanylýan emosional manipulýasiýa görnüşidir. Gazlaýtingiň käbir alamatlaryna düşüneliň. Aşakdaky alamatlar size tanyş ýaly görünýän bolsa, manipulyatorlara duçar bolandygyňyzy göz öňünde tutmak…

Gazlaýting: Gatnaşyklarda Manipulýasiýalar